Archive for huhtikuu, 2014

Toisten rahoilla on turvallista mokailla...

sunnuntai, huhtikuu 6th, 2014

Päi­vän HS lis­taa 10 Suo­men suu­rinta bis­nes­mo­kaa lähi­men­nei­syy­destä. Kir­joi­tin itse rei­lut viisi vuotta sit­ten ao. jutun, jossa lis­ta­sin mie­les­täni 3 raflaa­vinta mokaa.
Jos lajina on “Kan­sal­li­sen Varal­li­suu­den Huk­kaa­mi­nen”, niin EK:n toi­mi­tus­joh­ta­jaksi 19.11.2012 valittu Jyri Häkä­mies pitää yllä epä­vi­ral­lista Suo­men ennä­tystä. Jos­ta­kin syytä tämä näyt­tää puut­tu­van Hesa­rin lis­tauk­sesta. Kaksi muuta siitä kyllä löytyy.

Huk­kaa­mis­ki­san kak­kos­si­jalle sijoi­tin Stora-Enson enti­nen tj Jukka Här­mä­län ja prons­sille enti­sen sone­ra­joh­ta­jan, Kaj-Erik Relan­de­rin.

Här­mälä huk­kasi Ame­ri­kan val­taus­yri­tyk­seen 5,7 mil­jar­dia ja -  kuin­kas muu­ten - tois­ten rahoja.
Kaj-Erik Relan­der onnis­tui valtio-omisteisen Sone­ran pää­joh­ta­jana vuonna 2000 huk­kaa­maan suo­ma­lais­ten kan­sal­lis­va­ral­li­suutta “vain” 4,3 mrd euroa. Omia sijoit­taes­saan olisi Kaj-Erik saat­ta­nut olla him­pun ver­ran huo­lel­li­sempi. Temppu onnis­tui osta­malla Sak­sasta fir­man piik­kiin huu­to­kau­palla yksi­noi­keu­den ns. UMTS -taa­juuk­siin mat­ka­pu­he­lin­lii­ken­nettä var­ten. Tek­niikka osoit­tau­tui kui­ten­kin hyö­dyt­tö­mäksi, ja sijoi­tuk­sen arvo nol­lau­tui. “Liike-elämässä on ris­kinsä” kom­men­toi Relan­der, ja sijoit­tau­tui sit­tem­min Englan­tiin rahoitusneuvojaksi (!).

Matti Van­ha­sen II -hal­li­tuk­sen val­tion omis­ta­jaoh­jauk­sesta vas­tan­nut puo­lus­tus­mi­nis­teri, nykyi­nen EK:n puheen­joh­taja Jyri Häkä­mies siis teki kuprun, jonka edessä Relan­de­rin huk­kaa­mat 4,3 mrd euroa näyt­tää tak­sin taka­pen­kille tipah­ta­neilta kil­lin­geiltä. Val­tion omis­tuk­sista vas­taa­vana minis­te­rinä hän möi v. 2007 ns. Grow­how -kau­passa nor­ja­lai­selle Yaralle  ko. yhtiö­ryp­pään lisäksi oikeu­det Soklin fos­faat­ti­kai­vok­siin. Hinta oli 200 mil­joo­naa euroa. Kau­passa omis­ta­jaa vaih­ta­neen omai­suu­den arvoksi arvioi­daan tänään vähin­tään 10 mrd, ja jopa 30 mrd euroa.
Jot­kut asian­tun­ti­jat pitä­vät kaup­paa koko Suo­men talous­his­to­rian ehkä suu­rim­pana virheenä.