Archive for tammikuu, 2014

Katsellaan visioita!

tiistai, tammikuu 21st, 2014

Val­tuus­ton kokouk­sessa maa­nan­taina 20.1. kes­kus­tel­tiin visiosta. Löy­tyykö 8:n kun­nan Keski-Uudenmaan kau­pun­kia kos­ke­vasta väli­ra­por­tista visio vai ei? Alun­pe­rin visio on tar­koit­ta­nut näkyä tai har­ha­nä­kyä. Nyky­ään yksi vision mää­ri­telmä on “unelma”. Toi­sen lauseen kysy­mys siis liit­tyy käsi­tyk­seen tuon unel­ma­ku­van uskottavuudesta.

Toi­sen­lai­sia visioi­ta­kin syn­tyi kokouk­sen aikana. Kun­nan talous­hal­lin­non ulkois­ta­mi­sen uutta jär­jes­te­lyä kos­ke­van kes­kus­te­lun yhtey­dessä kun­nan kam­reeri sanoin suun­nil­leen seu­raa­van­si­säl­töi­sen lauseen: “Kun­nan talous­hal­linto on ollut ulkois­tet­tuna jo niin kauan, ettei sitä voida enää ottaa takai­sin kun­nan omaksi työksi”.
Mitä ihmettä?!?
Vielä reilu puoli vuo­si­sa­taa sit­ten kun­nan kir­juri kir­joitti kokous­ten pöy­tä­kir­jat, mak­soi kun­nan las­kut ja hoiti kir­jan­pi­don. Nyt sano­taan, ettei kun­nalla ole kykyä edes rek­ry­toida puu­haan riit­tä­vän kou­lu­tet­tua hen­ki­lös­töä. Siis ker­ran ulkois­tettu - ikui­sesti ulkoistettu.

Tämä näky (visio...) yhdessä perus­kun­tien toi­min­nan lisään­ty­vän yhtiöit­tä­mi­sen kanssa luo ihan oikeasti pelot­ta­via “unel­mia”.
Muut­tu­vatko kun­nat itse­näi­sesti toi­mi­vista yhtei­söistä erään­lai­siksi osto- ja myyn­ti­liik­keiksi, jotka hoi­ta­vat kun­nal­lis­ten pal­ve­lu­jen tuot­ta­mista joko itse omis­ta­miensa tai ulko­puo­lis­ten omis­ta­mien yri­tys­ten avulla? Jääkö val­tuu­tet­tu­jen teh­tä­väksi sanoa sanansa vain sii­hen, miltä fir­malta mikä­kin pal­velu ostetaan.

Näin meille pik­ku­hil­jaa kas­vaisi erään­lai­nen kun­nan yhtiöitä hal­lin­noi­vien palk­ka­joh­ta­jien home­kas­vusto kun­nal­li­sen demo­kra­tian ylä­ra­ken­tee­seen, joka eläisi omaa elä­määnsä osa­keyh­tiö­lain suo­jissa.  Ja tekisi tyh­jäksi mm. aja­tuk­set hal­lin­nol­li­sista sääs­töistä siir­ryt­täessä kohti suu­rem­pia kuntayksiköitä.

Val­tuusto hyväk­syi äänes­tyk­sen jäl­keen val­mis­ta­vat toi­met sii­hen, että kun­nan talous­hal­linto siir­re­tään kesä­kuun alussa Tuusu­lan seu­dul­li­selta pal­ve­lu­kes­kuk­selta Kun­ta­Pro Oy:lle.
Kus­tan­nuk­set kun­nalle kaksinkertaistuvat.

SELKÄRANKA -SEMINAARI!” Wautsi!

torstai, tammikuu 16th, 2014

Yli sadan päät­tä­jän kokoon­pa­nolla poh­dit­tiin maamme teol­li­suu­den tilaa ja tule­vai­suutta 2010 -luvulla. Hel­sin­gin Töö­lön van­haan rai­tio­vau­nu­kor­jaa­moon oli kes­ki­viik­kona 15.1 kokoon­tu­nut talou­den ja poli­tii­kan ykkös­sar­jaa aina pre­si­dentti Nii­nis­töstä alkaen. Tilai­suus oli kek­se­li­äästi ris­titty Sel­kä­ranka -seminaariksi.

Veikko Ven­namo kas­vatti aikoi­naan otsi­kon yhdys­sa­naa sanalla “seteli”. Sete­li­sel­kä­ran­kai­silla hän tar­koitti liike-elämän ja vir­ka­mies­ten edus­ta­jia, joi­den selkä tai­puu aina, kun rahaa on näky­vissä.
Kun lii­tu­rai­ta­po­rukka puhuu sel­kä­ran­gasta, se ei yleensä tar­koita omaansa. Se tar­koit­taa pikem­min­kin kan­sa­lai­sia, joi­den ruo­don täy­tyy kes­tää sika­mai­sen kal­liit asun­not, heik­ke­ne­vät jul­ki­set pal­ve­lut, epä­var­mat työ­pai­kat ja kai­ken päälle lisää kituut­ta­mista vaa­tiva eliitti. Björn Wahl­roos aloitti tämän tutun reki­lau­lunsa viikko sit­ten Ylen ykkö­saa­mussa viime lau­an­taina.
Omaa sel­kä­ran­kaa var­ten näille ras­kas­sar­ja­lai­sille on varattu swiitti Kana­rialta, duu­na­riin näh­den kym­men­ker­tai­nen liksa ja kalk­ki­vii­voille alhai­nen eläkeikä.

Jota­kin hyvää­kin sen­tään: Kun Aalto-yliopiston pro­fes­sori Liisa Väli­kan­gas semi­naa­rissa sanoi, ettei “Pii­laak­sos­sa­kaan kan­nat­ta­vuutta haeta vero­tuk­sella ja hal­valla työ­voi­malla”, on se ymmär­ret­tävä piik­kinä näille wahl­roo­seille, joi­den oma idea­pankki on ehty­nyt jo aikoja sit­ten ja jäl­jelle on jää­nyt vain kitinä vero­tuk­sesta ja työ­voi­man kalleudesta.

Kun Jutta Urpi­lai­nen uskalsi viisi vuotta sit­ten kuvata suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan kehit­tä­mistä mat­kaksi kohti unel­maa, ampui media yhteis­tuu­min nämä puheet ila­koi­den säpä­leiksi unel­ma­höt­tönä.
Näh­tä­väksi jää, miten media nyt suh­tau­tuu samaan asi­aan, kun pro­fes­sori Väli­kan­gas sanoo, että “rat­kai­suja etsi­tään Suo­messa hel­posti ongel­mista käsin sen sijaan, että men­täi­siin unel­mia kohti”.