Kuukausittainen arkisto:joulukuu 2013

Joulusta ja Jeesuksesta

Nasa­re­ti­lai­sen puuse­pän, Jose­fin ja vai­monsa Marian poika Jee­sus jätti myö­hem­pinä aikoina kris­til­li­seksi nime­tyn maa­il­man ihmi­siin läh­te­mät­tö­män jäl­jen. Hänen juma­luu­des­taan päät­ti­vät kui­ten­kin ihmi­set Nikean kir­kol­lis­ko­kouk­sessa v. 325, jol­loin 318 uskon­nol­lista joh­ta­jaa kokoon­tui päät­tä­mään uskon­tun­nus­tuk­sesta. Kokouk­sessa tuo­mit­tiin har­haop­pi­seksi Antio­kiassa opis­kel­leen teo­logi Areiok­sen … Lue lop­puun

Kategoriat: Tajunnanvirtaa... | Jätä kommentti

Mäntsälän Mykkä Mafia!

Ok, otsikko on pro­vo­soiva. Se kuvaa kui­ten­kin hyvin tun­te­muk­siani ensim­mäi­sen val­tuus­to­vuo­den jäl­keen. Kun­nan hal­lin­to­ru­tii­neja lei­maa asioi­den pie­nessä pii­rissä puo­li­sa­lassa tapah­tuva val­mis­telu, heikko tie­dot­ta­mi­nen, puhu­mat­to­muus ja hie­man alen­tuva suh­tau­tu­mi­nen tar­kem­paa tie­toa halua­viin. Esi­merk­kejä on useita. Mer­kit­tä­vin näistä on puun takaa val­tuus­tolle … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotikunta | Jätä kommentti