Archive for marraskuu, 2013

Mäntsälä, konsulttien raha-automaatti?

lauantai, marraskuu 23rd, 2013

Seu­raa­vien kuu­den vuo­den aikana Mänt­sä­lällä on edessä mit­ta­vat inves­toin­nit. Pel­käs­tään kiin­teis­töi­hin tul­laan vuo­teen 2020 men­nessä sijoit­ta­maan 50 milj. €. Summa on sitä luok­kaa, että kun­nan on pakko etsiä uusia rahoi­tus­mal­leja tuon kai­ken toteut­ta­mi­seen. On kui­ten­kin enem­män kuin häm­mäs­tyt­tä­vää, että koko tuon kiin­teis­tö­mas­san tuot­ta­mi­seen liit­tyvä rahoi­tuk­sel­li­nen, tek­ni­nen, vero­tuk­sel­li­nen ja juri­di­nen asian­tun­te­mus aio­taan ostaa konsulttipalveluna.

Kon­sult­tien koko­nais­las­ku­tuk­sen lop­pusumma sel­viää vasta vuonna 2020. Eikä vält­tä­mättä edes sil­loin, koska 2/3 -osaa inves­toin­neista aio­taan toteut­taa nk. elin­kaa­ri­mal­lilla, mikä sinänsä on vii­sasta. Se tar­koit­taa käy­tän­nössä suun­nil­leen sitä, että jo tar­jous­pyyn­tö­vai­heessa urak­ka­tar­jouk­sen jät­tävä yri­tys sitou­tuu vas­taa­maan koh­teen korjaus- ja huol­to­kus­tan­nuk­sista sovi­tun mää­rä­ajan. Jos peri­aa­tetta voi­daan sovel­taa myös sanee­raus­koh­tei­siin, väl­tyt­täi­siin esim. Ehn­roo­sin kal­tai­silta talou­del­li­silta pai­na­jai­silta. Edel­lyt­täen tie­tysti, että raken­ta­ja­firma pysyy pys­tyssä tai aina­kin, että sen vas­tuu­va­kuu­tuk­set on hoi­dettu asianmukaisesti.

 50.000.000 euron inves­toin­tien kon­sult­ti­työnä hoi­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sista voi esit­tää vain vil­lejä arvauk­sia. Muita kuin arvauk­sia ei liene luvas­sa­kaan, koska asiaa ei aina­kaan tässä vai­heessa ole sel­vi­tetty tästä näkö­kul­masta. Ja kuka sen sel­vi­tyk­sen tekisi? Jokin konsulttiko...?

Tässä tilan­teessa kun­nan tulisi uskal­taa pal­kata aina­kin yksi riit­tä­vän kou­lu­tettu ja koke­nut juristi hoi­ta­maan edessä ole­vien jätti-investointien kil­pai­lu­tusta, rahoi­tusta ja juri­di­sia kou­ke­roita. Toden­nä­köi­sesti täl­lai­nen joh­don käy­tet­tä­vissä oleva asian­tun­te­mus estäisi edes osit­tain kun­nan muut­tu­mista kon­sult­tien raha-automaatiksi.