Archive for lokakuu, 2013

Voidaanko hinta jättää kertomatta yrityssalaisuuteen vedoten?

lauantai, lokakuu 19th, 2013

Mänt­sä­län kun­nan­hal­li­tus päätti vasta maa­nan­tain (14.10.2013) tiu­kan val­tuus­to­kes­kus­te­lun jäl­keen siir­tää kun­nan omis­ta­man Mänt­sä­län Sähkö Oy:n Fen­no­voima -hank­keesta päät­tä­mi­sen val­tuus­tolle. Mistä val­tuusto aivan tar­kal­leen saa päät­tää, on vielä epä­sel­vää. Luin äsken uuti­sen Raa­se­po­rin kun­nan Fen­no­voima -hank­keesta luo­pu­mi­sesta. Por­voossa kau­pun­gin hal­li­tus päätti maa­nan­taina pysyä mukana äänin 8 - 5. Lahti päätti nii­ni­kään maa­nan­taina olla hyväk­sy­mättä hank­keesta luo­pu­mi­seen kehot­ta­vaa kon­ser­nioh­jetta äänin 41 - 16.

Pää­tök­set ovat siis kiik­ke­riä. Epäi­li­jöi­den joukko kas­vaa sitä mukaa, kun Fen­no­voima pant­taa osta­jille tär­keää tie­toa hank­keen kus­tan­nuk­sista, sitou­muk­sista ja lopul­li­sesta hin­nasta. Tällä tie­do­tus­lin­jalla Fen­no­voima tulee itse hau­dan­neeksi hank­keen. Sillä kuka meistä sitou­tuisi osta­maan auton, jos myyjä ei pysty ker­to­maan mitään var­maa siitä, koska auto olisi käy­tet­tä­vissä, pal­jonko se kulut­taa ja ennen kaik­kea pal­jonko se lopulta tulee mak­sa­maan? On jok­seen­kin tol­ku­tonta, että kunta-asiakasta voi­daan pitää niin type­ränä osta­jana, että tuo­tetta koe­te­taan näillä ehdoilla silti myydä. Ja että osta­ja­puo­lella näillä ehdoilla vielä vaka­vasti kes­kus­tel­laan ostamisesta... .

MS Oy:n tj Esa Muukka pahoit­teli maa­nan­taina sitä, että jou­tuu yri­tys­sa­lai­suu­teen vedo­ten pant­taa­maan tie­toa. Miten aitoa pahoit­telu oli, jäi epä­sel­väksi. Yri­tys­sa­lai­suus voi­daan mää­ri­tellä vaik­kapa näin:

Yri­tys­sa­lai­suu­della tar­koi­te­taan liike- tai ammat­ti­sa­lai­suutta, jonka elin­kei­non­har­joit­taja pitää salassa ja jonka ilmai­se­mi­nen olisi omi­aan aiheut­ta­maan talou­del­lista vahin­koa joko hänelle tai toi­selle elinkeinonharjoittajalle.

Fen­no­voima -hank­keessa myy­jiä on vain yksi, Rosa­tom. Koska kil­pai­le­via myy­jäeh­dok­kaita ei ole, ei näille voi aiheu­tua vahin­koa­kaan. Kenelle siis voisi aiheu­tua talou­del­lista vahin­koa, mikäli Fen­no­voima sal­lisi ker­rot­ta­van avoi­mesti osta­jaeh­dok­kaille kai­ken, minkä hank­keesta tie­tää? Tähän kysy­myk­seen kokouk­sessa ei saatu vas­tausta.
Se lait­taa epäi­le­mään, että tosi­asioi­den ker­to­mi­sesta aiheu­tui­si­kin vahin­koa han­ketta kuin käär­mettä pys­syyn aja­valle taus­talla ahke­roi­valle teol­li­suus­kes­kit­ty­mälle. Mak­sa­jina oli­si­vat osa­kas­kun­tien veronmaksajat.

Oma lukunsa on MS:n hal­li­tuk­sen jäsen­ten kan­na­no­tot asi­aan maa­nan­tain kokouk­sessa. Outoa oli ensinnä se, että nämä vasta erik­seen pyy­det­tynä suos­tui­vat asiasta jota­kin lausu­maan. Ja lausun­to­jen sisältö sit­ten. Huh huh! Näil­läkö eväillä Mänt­sä­lää oltai­siin vie­mässä osa­vas­tuuseen yli 8.000.000.000 euron hankkeeseen?

PS! Muis­tel­mansa äsket­täin jul­kais­sut Jorma Ollila arvioi, että nykyi­sen kal­tai­nen ydin­voi­ma­tek­niikka muut­tuu van­han­ai­kai­seksi noin 2030 - 40 -luvulla.
Mah­taako Han­hi­kivi 1 ehtiä sii­hen men­nessä tuot­taa säh­köä  kilowattituntiakaan?