Archive for kesäkuu, 2013

Sitoutumattomuus - painomusteeseen piirretty viiva...

perjantai, kesäkuu 21st, 2013

Hesa­rin tuore vas­taava pää­toi­mit­taja Riikka Venä­läi­nen käsit­te­lee pää­kir­joi­tuk­ses­saan 21.6 sitou­tu­mat­to­muus -käsi­tettä erit­täin raik­kaalla ja tuo­reella tavalla. Mitään lähel­le­kään tämän kal­taista avausta en ole vas­taa­van pää­kir­joit­ta­jan kir­joit­ta­mana leh­destä löy­tä­nyt use­aan vuo­si­kym­me­neen - ja olen luke­nut Hesa­rini melko tarkasti.

Ylei­sin syy­tös leh­teä koh­taan on pää­toi­mit­ta­jan mukaan se, että leh­dellä on jon­kin tee­man suh­teen oma tavoite - agenda.  No. onhan niitä toki ollut. Kun Janne Virk­ku­nen aloitti 1991, piti Suomi saada EU:n jäse­neksi. Tavoite oli riit­tä­vän arvo­kas, jotta por­va­ril­li­nen Hesari saat­toi liit­tou­tua dema­ri­pää­mi­nis­teri Paavo Lip­po­sen aja­miin tavoit­tei­siin ylei­sem­min­kin. Aina EU -äänes­tyk­seen 1994 saakka olisi voi­nut kuvi­tella Hesa­rin otta­neen pai­kan sil­loi­selta Demari -leh­deltä puo­lu­een ääni­tor­vena. Liit­ty­mi­sen jäl­keen allianssi pur­kau­tui pik­ku­hil­jaa, ja Virk­kusen pää­toi­mit­ta­juu­den kalk­ki­vii­voilla kul­jet­tiin jo tutuissa libe­raa­leissa teemoissa.

Lyhyeh­köksi jää­neen Mikael Pen­ti­käi­sen kip­pa­roin­nin tee­mana oli saada Yle ruo­tuun. Tätä agen­daa ei edes yri­tetty pei­tellä. Pää­toi­mit­taja arvos­teli lähes vii­koit­tain Ylen rahoi­tuk­sen jär­jes­tä­mis­yri­tyk­siä. Tällä oli myös vai­ku­tusta. Tosin se koi­tui Matti Van­ha­sen ja Mari Kivi­nie­men hal­li­tuk­sissa vies­tin­tä­mi­nis­te­rinä toi­mi­neen Suvi Lin­de­nin koh­ta­loksi, kun hän v. 2010 ryh­tyi kuun­te­le­maan Sanoma Oy:n ja Aamu­leh­den taholta tul­vi­vaa ns. Ylen media -mak­sua tor­pe­doi­vaa kri­tiik­kiä liian tar­kasti ja siirsi asian seu­raa­valle hal­li­tuk­selle. Lin­den jäi valit­se­matta edus­kun­taan vuo­den 2011 vaa­leissa. Tar­vit­tiin Krista Kiu­rua lait­ta­maan Ylen rahoi­tus kun­toon, minkä hän lupauk­sensa mukai­sesti teki­kin mää­rä­ajassa vuo­den 2012 lop­puun men­nessä. Mikael Pen­ti­käi­nen sai pot­kut noin kuu­kausi sitten.

Tätä taus­taa vas­ten uuden pää­toi­mit­ta­jan jul­ki­lausu­mat peri­aat­teet tun­tu­vat - ollak­seni rehel­li­nen - aivan liian hyviltä ja jour­na­lis­ti­sesti kun­nian­hi­moi­silta voi­dak­seen tulla leh­den toi­min­nan pysy­viksi tee­seiksi. Luki­joi­den kan­nalta tätä tie­tysti on toi­vot­tava. Ja ehkä yhtiön juuri tupla­mil­jar­döö­riksi rikas­tu­nut tuore hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja Antti Her­lin on bis­nek­sestä sen ver­ran oppi­nut, että siinä missä menes­tyk­sel­li­nen his­si­bis­nes edel­lyt­tää kor­kei­den talon raken­ta­mista menes­tyvä sano­ma­lehti tar­vit­see run­saasti päi­vit­täi­siä luki­joita. Niitä uskon uuden pää­toi­mit­ta­jan leh­delle tuo­van - tai aina­kin mer­kit­tä­västi hidas­ta­van nii­den vähenemistä.