Kuukausittainen arkisto:maaliskuu 2013

Kuntien kasvatustalkoot

Kun kauan odo­tettu ns. Sote -työ­ryh­män esi­tys tiis­taina 19.3 tuli jul­ki­suu­teen, on kun­ta­päät­tä­jillä hal­lus­saan riit­tä­västi tie­toa poh­tiak­seen mah­dol­li­sia kun­ta­lii­tok­sia omien kun­tiensa näkö­kul­masta. Ongel­mana ei enää ole tie­don puute, pikem­min­kin sen saa­mi­nen sel­lai­seen jär­jes­tyk­seen, joka luo eri vaih­toeh­toille ja nii­den seu­rauk­sille … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Jätä kommentti

Kulttuuritalo - tunteen ja älyn kohtauspaikka

Mänt­sä­län kun­nan­val­tuusto hyväk­syi kokouk­ses­saan 4.3 ns. Van­han ken­kä­teh­taan eli Appo­sen alu­een pit­kään val­mis­tel­lun kaa­van. Kaa­vaa esi­tel­leet kaa­voi­tus­joh­taja Lauri Pouru, ase­ma­kaa­vain­si­nööri Tapio Sill­fors ja koko kaa­voi­tus­osasto voi­vat olla täy­destä syystä tyy­ty­väi­siä aikaan­saan­nok­seen, joka sisäl­tää mm. asuin­ker­ros­ta­lon, pal­ve­lua­suin­ta­lon senio­reille sekä van­haan ken­kä­teh­taa­seen … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotikunta | Jätä kommentti

Erävoitto Mustijoelle

Mänt­sä­län kun­nan tek­ni­nen lau­ta­kunta päätti kokouk­ses­saan 19.2 sel­vit­tää, voi­tai­siinko kun­nan jäte­ve­det vas­tai­suu­dessa ohjata Hel­sin­gin Vii­kin­mäen puh­dis­ta­molle ja sitä kautta Suo­men­lah­teen. Samalla pää­tet­tiin kar­toit­taa Mänt­sälä -joen, Mus­ti­joen ja Saa­ren­joen vesien kuor­mi­tus­ti­lanne. Se, mistä yli 200 num­mis­lai­sen alle­kir­joit­ta­massa kun­ta­lais­aloit­teessa oltiin huo­lis­saan, ei … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Jätä kommentti