Archive for lokakuu, 2012

Tehdään yhdessä - saadaan parempaa

maanantai, lokakuu 29th, 2012

Kii­tän ja kumar­ran nöy­rim­mästi kaik­kia äänes­tä­jiäni! Teitä on 111 mänt­sä­lä­läistä, jotka kat­soitte voi­vanne val­tuut­taa minut toi­mi­maan puo­les­tanne seu­raa­van 4 -vuo­tis­kau­den. Itse asiassa äänes­titte minut val­tuus­toon uusista val­tuu­te­tuista suu­rim­malla ääni­mää­rällä. Aion olla luot­ta­muk­senne arvoinen.

Tähän ikään han­kittu elä­män­ko­ke­mus yhdis­tet­tynä val­tuus­to­työs­ken­te­lyn täy­del­li­seen koke­mat­to­muu­teen tulee var­masti ole­maan tun­te­muk­sia herät­tävä yhdis­telmä. Kol­men suu­rim­man puo­lu­een voi­ma­suh­teet 12−11−10 (Kepu, Kok, Sdp) ovat niin tasai­set, että kun­ta­lais­ten näkö­kul­masta kom­pro­mis­sien löy­tä­mi­nen on, ei ainoas­taan toi­vot­ta­vaa vaan vält­tä­mä­töntä. Perus­suo­ma­lais­ten 4 uutta edus­ta­jaa 6:n uuden dema­ri­val­tuu­te­tun kanssa tule­vat myös aiheut­ta­maan saliin ter­ve­tul­lutta säpi­nää sei­sah­tu­neita (?) vesiä liikuttelemaan.

Kun­ta­lais­ten kes­kuu­dessa eni­ten suut­tu­musta aiheut­ta­nut asia val­tuus­ton toi­min­nassa on tun­tu­nut ole­van se, että hyvät­kään ehdo­tuk­set eivät saa kan­na­tusta, mikäli nii­den esit­täjä on vää­rästä puo­lu­eesta. Toi­nen on koke­muk­seni mukaan kun­nal­lis­ten kilpailutus- ja tar­jous­me­net­te­ly­jen puut­teet, jotka joh­ta­vat kun­ta­lais­ten kan­nalta kal­lii­siin ja huo­noi­hin sopi­muk­siin. Kun­nal­lis­ten raken­nus­pro­jek­tien val­von­nasta on myös kuu­lu­nut vähem­män mai­rit­te­le­via arvioita.

Kun­nan viran­hal­ti­joi­den tulisi yhtei­siä varoja käyt­täes­sään nou­dat­taa täs­mäl­leen saman­laista tark­kuutta, huo­lel­li­suutta ja har­kin­taa kuin omassa hen­ki­lö­koh­tai­sessa talou­des­saan. Pät­kä­töitä teke­vän pie­ni­palk­kai­sen työn­te­ki­jän kun­nal­lis­ve­roeuro on liian arvo­kas hukat­ta­vaksi levä­pe­räi­seen taloudenpitoon.

Teh­dään yhdessä - saa­daan parempaa!

Kymmenen teesiä Mäntsälän tulevalle valtuustokaudelle

maanantai, lokakuu 22nd, 2012
  1. Työ­paik­kao­ma­va­rai­suutta paran­ta­malla Mänt­sälä tulee toi­meen omil­laan­kin. Liit­ty­mistä isom­paan kun­ta­ryh­mään ei tule silti sul­kea pois.
  2. Kor­kea kun­nal­lis­vero on halpa, jos sillä saa laa­duk­kaat pal­ve­lut kun taas matala kun­nal­lis­vero kal­lis, jos sillä saa pelk­kää “eioota”.
  3. Lap­set ja nuo­ret ovat paras sijoi­tuk­semme. Ope­tuk­seen ja kou­lun ter­vey­den­huol­toon on panostettava.
  4. Nuor­ten yhteis­kun­ta­ta­kuun toteu­tu­mi­nen kun­nassa on varmistettava!
  5. Kun­nal­lis­ten pro­jek­tien toteut­ta­mi­sen kustannus- ja laa­dun­tark­kai­lua on paran­net­tava ja pian! Huo­nosti toteu­te­tun remon­tin joh­dosta Ehn­roo­sin koulu oirei­lee jo parin kuu­kau­den käy­tön jälkeen.
  6. Vain yrit­tä­mi­nen syn­nyt­tää uusia työ­paik­koja. Kan­na­tan aktii­vista yrityspolitiikkaa.
  7. Mänt­sä­län tai­ta­vat ja tuot­te­li­aat kult­tuu­rin­te­ki­jät ja hei­dän ylei­sönsä tar­vit­se­vat itsel­leen esiin­ty­mis­pai­kan. Kult­tuu­ri­ta­lon alus­tava  suun­nit­telu tulee käynnistää.
  8. On kunnia-asia huo­leh­tia vanhuksista.
  9. Puh­das luonto vir­kis­tää mieltä. Jäte­ve­den las­ke­mi­nen Mus­ti­jo­keen on lopetettava!
  10. Las­ten kou­lu­tie Num­mis­ten uuteen kou­luun on tur­vat­tava. Tar­vi­taan pyö­räi­ly­kel­poi­sia pien­ta­reita ja kevyen lii­ken­teen väyliä.

Mitä jos poliisi saisi puhutella ja käskeä - mutta ei koskea?

tiistai, lokakuu 16th, 2012

Nykyi­sen lain mukaan opet­taja ei saa tut­kia oppi­laan tas­kuja eikä lauk­kuja. Mikäli hän epäi­lee, että oppi­laalla on hal­lus­saan vaa­ral­li­sia esi­neitä (terä- tai muu ase), tulee hänen OAJ:n laki­mie­hen mukaan ottaa yhteys polii­siin. Näi­hin type­ryyk­siin ollaan nyt onneksi havah­tu­massa, ja ope­tus­mi­nis­teri Jukka Gus­tavs­son (sdp) aikoo ehdot­taa laki­muu­tosta, joka lisäisi opet­ta­jan oikeuksia.

Opet­ta­jan oman ja oppi­mis­ha­luis­ten oppi­lai­den työ­rau­han var­je­le­mi­sesta teh­tiin siis vapaan kas­va­tuk­sen ihan­noin­nin vuo­sina ongelma rii­su­malla opet­ta­jalta riit­tä­vät oikeu­det työ­rau­hansa suo­je­luun. Mitä tuu­maisi kirurgi suuta soit­ta­vasta rie­hu­vasta kan­dista leik­kaus­sa­lissa? Tai len­to­kap­teeni vas­taa­vasta tyy­pistä ohjaa­mossa? Miten onnis­tuisi polii­silta jär­jes­tyk­sen pito, jos hän saisi puhu­tella ja käs­kyt­tää, mutta ei koskea?

Kukaan ei näy luot­ta­van opet­ta­jan arvioin­ti­ky­kyyn esim. sen suh­teen, mil­loin häi­ri­kön koh­dalla on kyse hoi­toa vaa­ti­vasta tun­ne­häi­riöstä ja mil­loin ole­mat­to­man koti­kas­va­tuk­sen saa­neen, kou­lun­käyn­nis­sään ali­suo­riu­tu­van nar­sis­tin suun­soi­tosta. Ensi­mai­nittu ohja­taan asian­mu­kai­seen hoi­toon. Jäl­kim­mäi­nen tulee tulee vain pois­taa nopeasti ja tehok­kaasti eril­li­seen pien­ryh­mään opis­ke­le­maan mui­den kal­tais­tensa kanssa. Kaikki muu on opet­ta­jan ja oppi­lai­den kal­liin ajan tuhlaamista.

Ja on jok­seen­kin eri­koista edes kes­kus­tella siitä, etteikö opet­taja saisi ottaa oppi­laalta terä­asetta, jos hän tällä sel­lai­sen havaitsee.

Ikääntyneistä huolehtiminen on enemmän tekoja kuin sanoja

tiistai, lokakuu 16th, 2012

 

Yhtei­sön sivis­tystä voi­daan arvioida sen mukaan, miten se huo­leh­tii niistä ihmi­sistä, jotka eivät itse kykene huo­leh­ti­maan itses­tään: Lap­sista, sai­raista ja van­huk­sista. Kun edus­kunta viime keväänä kes­kus­teli van­hus­pal­ve­lu­laista, kitey­tyi kiis­tely desi­maa­lei­hin: Pitäi­sikö lakiin kir­jata dema­rien vaa­tima hoi­ta­ja­mi­toi­tus 0,7 vai ei? Vas­tus­ta­jat koros­ti­vat moni­muo­toi­suu­den ole­van tär­keäm­pää, kun taas mitoi­tuk­sen puo­lus­ta­jat koros­ti­vat hoi­ta­vien käsien mää­rän merkitystä.

Vie­rai­limme dema­rieh­dok­kai­den kanssa Kivis­tön­tien ja Koto­kar­ta­non pal­ve­lu­ta­loissa kes­kus­te­le­massa ikäih­mis­ten ja hei­dän hoi­ta­jiensa kanssa ja myös  lau­la­malla yhdessä tut­tuja lau­luja. “Rakas­tan elä­mää, joka nuo­ruu­den haa­veita kan­taa, rakas­tan elä­mää, joka muis­to­jen het­kiä kan­taa” -säkei­den päät­tyessä tun­nelma oli käsin­kos­ke­tel­tava. Ros­kia meni sil­miin sekä lau­la­jien että kuu­li­joi­den puolella.

Musii­killa on kai­kista inhi­mil­li­sen vies­tin­nän muo­doista ainoana omi­nai­suus solah­taa suo­raan kuu­li­jan ali­ta­jun­taan, missä se melo­dia­pät­kien, ker­to­sä­kei­den ja lau­lun­sa­no­jen avulla elvyt­tää muis­toja, palaut­taa mie­leen unoh­tu­neita tilan­teita ja tun­teita, ken­ties ihmi­siä­kin. Sanalla sanoen, parantaa.

Meistä jokai­nen van­he­nee ja tar­vit­see jos­sa­kin vai­heessa aut­ta­via käsiä päi­vit­täi­sissä toi­mis­saan. Van­hus­ten ja hei­dän hoi­ta­jiensa kes­kellä alkoi keväi­nen kes­kus­telu hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen desi­maa­leista muut­tua lihaksi. Elä­viä ihmi­siä hoi­ta­vat kädet teke­vät inhi­mil­li­sessä kat­san­nossa tär­keäm­pää työtä, kuin vaik­kapa orga­ni­saa­tio­kaa­vioita piir­te­levä, osto­pal­ve­luja mark­ki­noiva konsultti.

Ikään­ty­vistä jäse­nis­tään huo­leh­ti­mi­sen on oltava yhtei­sölle kunnia-asia.

 

 

 

Koulun terveydenhuoltoon resursseja - ylevät puheet eivät riitä!

sunnuntai, lokakuu 14th, 2012

Kou­lun ongel­mat ja ongel­maop­pi­laat ovat suku­pol­ven aikana muut­tu­neet. Yksin­ker­tais­taen voisi sanoa, että kun häi­rit­sevä oppi­las pari­kym­mentä vuotta sit­ten saa­tiin ojen­nuk­seen puhut­te­lulla, niin tänään sii­hen tar­vi­taan psy­ko­lo­geja ja psy­kiat­reja. Eri­tyis­luo­kissa opet­ta­jat pitä­vät päi­västä toi­seen huolta oppi­laasta, joka saat­taa olla liian sai­ras, pääs­täk­seen hoi­toon. Kyllä, luit aivan oikein: Liian sai­ras, pääs­täk­seen hoi­toon (HS 141012)!

 Välillä opet­taja tun­tee ole­vansa kodeissa muhi­van hen­ki­sen ja fyy­si­sen väki­val­lan, puhu­mat­to­muu­den, tun­ne­häi­riöi­den, ajan- ja kiin­nos­tuk­sen puut­teen jne. aiheut­ta­mien kas­va­tuson­gel­mien kaa­to­paikka. Jos lap­set ovat altis­tu­neet ongel­mille niin kauan, ettei­vät opet­ta­jan kyvyt enää riitä, tar­vi­taan mie­len ter­vey­teen eri­kois­tu­neita ammat­ti­lai­sia. Ongelma vain on, että lap­sen hoi­toon saa­mi­sen pro­sessi on tus­kal­li­sen pitkä ja byro­kraat­ti­nen jo aikui­sen­kin mit­ta­puun mukaan, mitä sit­ten lap­sen. Sen lisäksi ammat­ti­lai­sia tun­tuu ole­van liian vähän.

Mänt­sä­lässä oppi­lai­den ter­vey­den­huol­lon tilanne ei ole sen huo­nompi kuin Suo­messa kes­ki­mää­rin. Mutta kun se koko Suo­messa on huono, ei henk­se­lei­den pau­kut­te­luun ole syytä kenel­lä­kään.
Meri­bio­lo­git ana­ly­soi­vat vesis­tö­jen tilaa tut­ki­malla sim­pu­koita. Ammat­ti­kas­vat­taja voi päi­vit­täin “lukea lap­sista” yhteis­kun­nan sen­het­kistä tilaa. Opet­ta­jan amma­tin roman­ti­soin­tiin ei val­lit­se­vissa oloissa ole mitään syytä.

1990 -luvun lama ja sen myötä toteu­te­tut leik­kauk­set ope­tuk­sesta ja kou­lu­lais­ten ter­vey­den­hoi­dosta näky­vät nyt nuor­ten syr­jäy­ty­mi­sen rajuna kas­vuna. Meillä ei ole varaa aiheut­taa toista syr­jäy­ty­mi­saal­toa ennen kaik­kea inhi­mil­li­sistä syistä. Mutta jos humaani perus­telu ei tiu­kan lin­jan mark­ki­na­li­be­ra­lis­teille kel­paa, niin sano­taan sit­ten se kovempi syy: Heik­ke­nevä huol­to­suhde ei kestä toista syrjäytymisaaltoa.

Mistä Mäntsälän merkillinen Holding -hoppu?

lauantai, lokakuu 13th, 2012

Mänt­sälä -lehti ihmet­te­lee täy­sin aiheel­li­sesti pää­kir­joi­tuk­ses­saan 12.10, miksi kun­nan omis­ta­man Mänt­sä­län Sähkö -Oy:n ja Vesi­lai­tok­sen omis­tus­jär­jes­te­lyillä on yht’äkkiä kova kiire. Niin kova, että asia aio­taan tuoda pää­tet­tä­väksi vaa­lien jäl­keen vii­meistä ker­taa kokoon­tu­valle van­halle val­tuus­tolle. Kun kh syys­kuussa kat­soi, että asioita ei ole riit­tä­västi edes val­tuus­ton kokoon­tu­mi­seen, aio­taan nyt mar­ras­kuussa run­tata läpi mer­kit­tä­viä pää­tök­siä vähän kuin vaa­li­hu­mun var­jossa ja puo­li­huo­li­mat­to­masti. Niin lyhyt­jän­teistä kh:n toi­minta ei sen­tään voi olla, etteikö yhtiöit­tä­mis­a­ja­tuk­sesta jo syys­kuussa olisi ollut mitään tietoa.

Uskal­lan epäillä, että aina­kin dema­ri­ryh­mässä halu­taan ottaa asiassa aika­lisä, ja antaa näin mer­kit­tä­vällä tavalla kun­nan talou­teen vai­kut­tava asia uuden val­tuus­ton pää­tet­tä­väksi. Sem­min­kin, kun vain puo­let van­hasta val­tuus­tosta yli­pää­tään on ehdolla run­saan parin vii­kon kulut­tua pidet­tä­vissä vaa­leissa.
Nyt on aika­li­sän paikka!

Roskat roskikseen - jätevedet viemäriin

lauantai, lokakuu 6th, 2012

Hunt­ti­jär­veltä läh­tevä Mänt­sä­län­joki vir­taa koko kun­nan halki, muut­tuu Kir­kon­ky­län ohi­tet­tu­aan ja Haa­ra­jo­keen yhdyt­ty­ään Mus­ti­joeksi valuen Por­nais­ten puo­lelle Num­mi­sissa. Kir­kon­ky­län ohi­tet­tu­aan joki saa Mänt­sä­län veden­puh­dis­ta­mosta sil­loin täl­löin epä­mu­ka­via ter­vei­siä.
Nyky­kie­lellä ter­vei­sistä sanot­tai­siin, että “Ou, shit!”

Näitä pääs­töjä kut­su­taan nimellä “yli­juok­su­tus”, mikä tar­koit­taa sitä, että lai­tok­sen kapa­si­teetti ei kai­kin ajoin syystä tai toi­sesta riitä käsit­te­le­mään sisään­tu­le­vaa vie­mä­ri­jä­töstä. Yli­jää­mää valu­te­taan jokeen.
Herk­kä­ne­näi­set Mänt­sä­län Kir­kon­ky­lässä asu­vat val­tuu­te­tut piti­vät aikoi­naan vii­saana sijoit­taa puh­dis­tus­lai­tos kes­kus­tan läpi vir­taa­van joen ala­juok­sulle, Porvoo-Hyvinkää -tien ete­lä­puo­lelle. Aja­tel­tiin, ettei se olisi sinne sijoi­tet­tuna hai­se­massa ja likaa­massa jokea kun­nan kes­kus­tassa. Lai­tok­sen lähei­syy­dessä  tai joen ala­juok­sulla asu­vilta ei tai­dettu juuri mitään kysellä.

 1970 -luvulla kun­nalla olisi ollut tilai­suus ilmoit­tau­tua osal­li­seksi Keski-Uudenmaan kun­tien kanssa meri­vie­mä­ri­hank­kee­seen. Sitä pidet­tiin kui­ten­kin tuol­loin liian kal­liina. Tänä päi­vänä moni asiaa tuol­loin käsi­tel­lyt olisi var­masti eri mieltä kal­leu­desta.
Nyt kun Mänt­sä­län vesi­lai­tos vas­taa myös Puk­ki­lan jäte­ve­sien hoi­ta­mi­sesta, olisi neu­vot­te­lut meri­vie­mä­riin liit­ty­mi­sestä tai jos­ta­kin muusta kes­tä­västä, Mus­ti­jo­kea saas­tut­ta­mat­to­masta rat­kai­susta aloi­tet­tava pikaisesti.

Lin­nan­mäen alu­eella, Mat­ti­lassa ja Num­mi­sissa on haju- ja muista vir­kis­tys­käyt­tö­hai­toista saatu jo sen ver­ran vah­vaa empii­ristä näyt­töä, että kun­nan toi­mia asian jär­jes­tä­mi­seksi halu­taan asuk­kai­den taholta sekä tukea että kii­reh­tiä.
Tar­vit­taessa huo­mat­ta­vasti nykyistä näky­väm­min ja kuuluvamminkin.