Archive for helmikuu, 2012

HS on Björn Wahlroosin aatteille kotoisa ympäristö

sunnuntai, helmikuu 12th, 2012

Björn Wahl­roo­sin haas­tat­telu Hesa­rissa (120212) on aina odo­tettu tapaus. Nyt lehti jul­kai­see yhdestä ja samasta haas­tat­te­lu­ma­te­ri­aa­lista 3 eri edi­toin­tia. Pape­ri­leh­dessä juttu otsi­koi­daan: “Björn Wahl­roos suo­mii Halosta”, Digi­leh­dessä otsi­koksi on nos­tettu tren­di­käs “Kapi­ta­lis­tin muo­to­kuva” ja leh­den net­ti­si­vus­tolla haas­ta­tel­ta­van otsik­ko­si­tee­raus kuu­luu: “Suo­ma­lai­nen yhteis­kunta kan­nus­taa syr­jäy­ty­mään”.

Tasa­val­lan pre­si­dentti Tarja Halosta käsi­tel­les­sään otsik­ko­toi­mit­taja on kat­so­nut hyväksi jät­tää pois esit­te­ly­sa­nat “Tasa­val­lan” ja “pre­si­dentti”, vie­läpä etu­ni­men­kin. Kyseessä voisi siis olla kuka tahansa halo­nen. Tämä vähät­te­levä jour­na­lis­ti­nen arvo­va­lin­ta­vai­kut­ta­mi­nen on lin­jassa tämän sitou­tu­mat­to­maksi itse­ään kut­su­van leh­den aiem­man istu­vaa pre­si­dent­tiä käsit­te­le­vän lin­jan kanssa. Tulee ole­maan mie­len­kiin­toista nähdä, minkä puhut­te­lu­lin­jan lehti valit­see tule­van pre­si­den­tin, Sauli Nii­nis­tön varalle.

Wahl­roos on havain­nut toi­sen vir­ka­kau­tensa pian päät­tä­vän pre­si­den­tin lisän­neen vas­tak­kai­na­set­te­lua. “Halo­sen kau­della presidentti-instituutio on kär­si­nyt. En sano, että hän on ollut sopi­ma­ton pre­si­dentti, vaan että hänen poliit­ti­nen lin­jansa ja ase­moi­tu­mi­sensa on ollut toi­nen kuin edus­kun­ta­vaa­leissa on ollut kan­san tahto.“
Vih­jaako Wahl­roos tässä, että tasa­val­lan pre­si­den­tin tulisi muut­taa “poliit­tista lin­jaansa ja ase­moi­tu­mis­taan” vir­ka­kau­tensa aikana pidet­tä­vien edus­kun­ta­vaa­lien tulos­ten mukaan? Mikäli tul­kin­tani on oikea, niin se olisi jota­kin aivan uutta suo­ma­lai­sessa demo­kra­tiassa. Mitä­hän tämän peri­aat­teen nou­dat­ta­mi­nen tar­koit­taisi kään­net­tynä. Pitäi­sikö edus­kun­nan­kin tar­kis­taa “poliit­tista lin­jaansa ja ase­moi­tu­mis­taan” pre­si­den­tin­vaa­lien tulos­ten perus­teella? Nii­nis­tön 65 % olisi kokoo­muk­sen edus­kun­ta­pai­koiksi muu­tet­tuna 140! Talous­asioissa joh­don­mu­kai­sen Wahl­roo­sin logiikka nil­kut­taa hie­man hänen ryh­tyes­sään poliit­ti­seksi kommentaattoriksi.

Syr­jäy­ty­mis­kom­men­tissa on kyllä jota­kin poh­ti­mi­sen arvoista, niin poliit­ti­sesti tule­narka kun otsi­kointi onkin. Kan­nus­taako suo­ma­lai­nen yhteis­kunta syr­jäy­ty­mään? Aja­tel­laanpa monista jul­ki­sista lai­tok­sista vaik­kapa Kelaa. Lai­tok­seen on ikiai­kai­sesti valittu joh­ta­jat ja kai­keti suuri osa työn­te­ki­jöis­tä­kin poliit­ti­sin perus­tein. Päte­vim­mät eivät vält­tä­mättä tule vali­tuiksi, joten kan­sa­lai­set saa­vat vero­ra­hoil­laan kak­kos­laa­dun hal­lin­toa. Poli­tii­kasta joh­ta­ville pai­koille pon­nah­ta­neilla ei yleensä ole suu­ria into­hi­moja tehdä mitään radi­kaa­leja jär­keis­tyk­siä orga­ni­saa­tioissa. Päin­vas­toin, teh­dään pik­ku­paik­kai­lua, joka sopi­vasti häm­men­tää ja lisää tar­vetta pal­kata poliit­ti­sesti sopi­vaa hen­ki­lös­töä vas­tuu­alueil­taan ennes­tään seka­vaan orga­ni­saa­tioon.
Kelan lomak­kei­den kapu­la­kieli on ollut esillä usein. Eikös taloon han­kittu erään­lai­nen suomesta-suomeen -kään­tä­jä­kin, jotta lomak­kei­den salat sel­viäi­si­vät asiak­kaille? Ja Suo­men kou­lu­lai­tos on sen­tään kan­sain­vä­li­sesti pal­kittu ope­tuk­sen laa­dusta!
Jos siis nuori työi­käi­nen ker­ran onnis­tuu tun­keu­tu­maan byro­kra­tian läpi Kelan asiak­kaaksi, ei siitä ihan heti halua luo­pua. Jär­jes­telmä siis aina­kin kan­nus­taa pysy­mään asiakkaana.

Aja­tus siitä, että nk. huo­nom­mista hom­mista kiel­täy­ty­mi­nen voisi eri­tyi­sesti nuor­ten koh­dalla joh­taa joi­den­kin etuuk­sien kar­siu­tu­mi­seen, on poh­ti­mi­sen arvoi­nen. Kun itse aikoi­naan ensim­mäi­siä kesä­työ­paik­koja ryh­dyin etsi­mään, ei tar­jo­tusta työstä kiel­täy­ty­jälle olisi juu­ri­kaan ymmär­rystä heru­nut. Nyt tun­tuu, että sys­teemi ymmär­tää kiel­täy­ty­mistä tur­han­kin hyvin.