Archive for toukokuu, 2011

Markkinaliberaalit merihädässä

perjantai, toukokuu 6th, 2011

Poli­tiikka on arvaa­ma­ton olio. Jos­kus sitä ei löydä hake­mal­la­kaan, toi­si­naan sitä taas ei pääse pakoon mil­lään. Edus­kun­ta­vaa­lien veret sei­saut­ta­neen tulok­sen sel­vit­tyä poli­tiikka tuli takai­sin kotiin.

Vii­meis­tään nyt on sel­vin­nyt myös se, kenen pro­jekti EU ennen muuta on. Vas­toin EU:n perus­so­pi­muk­sia aloi­tettu, huo­nosti talou­tensa hoi­ta­nei­den unio­ni­val­tioi­den tuke­mi­nen pal­jas­taa, kenen etuja etu­päässä valvotaan.

Nyt “vas­tuun­kan­ta­jia” kai­paa­vat mark­ki­na­li­be­ra­lis­tit saar­naa­vat joka tuu­tista epis­to­laansa, jonka mukaan tuh­la­ri­val­tioille rahaa lai­nan­neita sijoit­ta­jia on autet­tava, tai mei­dät muu­ten hukka perii! Sijoit­ta­jia­han taas ei peri muut kuin rintaperilliset... .

Hel­sin­gin Sano­mat ja muu libe­raali printti alkoi heti vaa­li­tu­lok­sen sel­vit­tyä ilka­moi­den kysy­mään otsi­kois­saan, kau­anko kes­tää ennen­kuin Per­sut ja SDP kään­tä­vät tak­kinsa tuki­asioissa. Tois­tai­seksi tak­kinsa ovat kui­ten­kin kään­tä­neet vain Vih­reät ja Kepu. Siis edel­li­set hal­li­tus­puo­lu­eet! Tästä ilta­leh­det eivät revi otsikoita.

Mark­ki­na­li­be­raa­lit ovat jou­tu­neet meri­hä­tään, mikä pahim­man ske­naa­rion toteu­tuessa mer­kit­see yri­tys­ten taseissa ja tilin­pää­tös­ten voit­to­sa­rak­keissa mii­nus­merk­ki­siä mer­kin­töjä. Mark­ki­nae­pis­to­lan mukaan tästä kär­si­vät ennen­kaik­kea taval­li­set ihmi­set työ­paik­ko­jen har­ven­tuessa ja talou­del­li­sen toi­me­liai­suu­den vähen­tyessä. Sama epis­tola antaa kautta ran­tain ymmär­tää, että yrit­täjä yrit­tää vain työllistääkseen.

Georg Malmsten’in lau­lussa “Mik­ki­hiiri meri­hä­dässä” pelas­ta­jaksi ilmaan­tuu “Suo­men Jout­sen”. Saa­pui­siko se nyt Brys­se­liin Soi­nin ja Urpi­lai­sen hah­mossa ker­to­maan, että ei se ole rei­lua, että itse sär­je­tyt hiek­ka­lin­nat aio­taan raken­nut­taa uudel­leen kave­rei­den kustannuksella!