Archive for lokakuu, 2010

Veronmaksajat suojaan pankeilta!

perjantai, lokakuu 22nd, 2010

Euroo­pan Unio­nissa on jäl­leen menossa revii­ri­tais­telu EU -komis­sion ( =jäsen­mai­den edus­ta­jista, mepeistä koos­tu­van par­la­men­tin hal­li­tus) ja Eurooppa -neu­vos­ton (=jäsen­mai­den hal­li­tus­ten joh­ta­jien yhteis­työ­elin) välillä. Kaava on tuttu. Isot jäsen­maat, Saksa ja Ranska koet­ta­vat yhdessä säi­lyt­tää itsel­lään val­taa, joka EU:n perus­kir­jan mukaan kuu­luisi jäsen­maille yhtei­sesti. Sak­san ja Rans­kan pel­kona on, että kai­ken maa­il­man puo­lat, bel­giat ja suo­met voi­si­vat olla sane­le­massa näille van­hoilla val­tioille ehtoja ja ohjeita. Pien­ten Suo­men kal­tais­ten mai­den etu on yksi­se­lit­tei­sesti säi­lyt­tää EU -komis­siolla se valta, mikä sille kuuluu.

 

Juuri nyt EU -komis­sio on kaa­vai­le­massa suun­ni­tel­maa, millä veron­mak­sa­jia voi­tai­siin suo­jata tai­ta­mat­to­man pank­ki­toi­min­nan seu­rausilta, so. pank­ki­tu­kien mak­sa­mi­selta. Komis­sio suun­nit­te­lee euroop­pa­lai­sille finans­sia­lan val­vo­jille oikeutta erot­taa epä­pä­te­vät pan­kin­joh­ta­jat, kiel­tää osin­ko­jen mak­sa­mi­nen ja mää­rätä pankki luo­pu­maan liian ris­kialt­tiista lii­ke­toi­min­nasta. Sisä­mark­ki­na­ko­mis­saari Mic­hel Ber­nier ker­toi hank­keesta kes­ki­viik­kona 20.10, ja ker­toi tavoit­teena ole­van ensi­si­jai­sesti vakaat rahamarkkinat.

 

Tavoite on mitä kan­na­tet­ta­vin. Raha- ja finans­si­lai­tos­ten ja hei­dän edun­val­vo­jiensa ensi­kir­kai­suja ei vielä ole kuultu, mutta niitä ei tar­vinne kauaa odot­taa. Saamme pika­puo­liin seu­rata tuoh­tu­neita kir­joi­tuk­sia ja ääni väris­ten esi­tet­tä­viä lausun­toja vapaan kil­pai­lun rajoit­ta­mi­sesta, jul­ki­sen talou­den puut­tu­mi­sesta mark­ki­na­ta­lou­teen ja lopulta län­si­mais­ten perus­va­pauk­sien hor­jut­ta­mi­sesta. Jul­ki­nen talous ja sen veron­mak­sa­jat­han eivät Nalle Wahl­roo­sin hen­gen­hei­mo­lais­ten mie­lestä ole kos­kaan tuo­neet pank­ki­toi­min­nalle muuta “kuin hiek­kaa lat­tialle”, ja siksi lie­nee­kin raha­mies­ten mie­lestä ollut ihan oikein mak­sat­taa heillä epä­on­nis­tu­nei­den pank­ki­seik­kai­lu­jen kuprut.

 

Tälle komis­sion pank­ki­kuri -hank­keelle on syytä toi­voa mitä par­hainta menestystä!