Archive for syyskuu, 2010

Tuoteseloste” myös median tuotteille?

lauantai, syyskuu 11th, 2010

“Hel­sin­gin Sano­mien ja Ylen uutis­ten pää­toi­mit­ta­jat Mikael Pen­ti­käi­nen ja Atte Jääs­ke­läi­nen eivät halua sel­vit­tää toi­mit­ta­jiensa puo­lue­kan­toja”, uuti­soi Hesari Esa Mäki­sen laa­ti­massa uuti­sessa uudella Media -pals­tal­laan tänään. Asia liit­tyy EVA:n joh­ta­jan, Matti Apusen tämän­suun­tai­seen ehdo­tuk­seen samassa leh­dessä 10.10.

En pitäisi Apusen ideaa ollen­kaan mah­dot­to­mana, vielä vähem­män huo­nona, vaikka Jääs­ke­läi­nen näkee­kin puo­lue­kan­to­jen sel­vit­tä­mi­sen tar­peet­to­mana ja Pen­ti­käi­nen mie­lestä alais­ten poliit­tis­ten kan­to­jen sel­vit­tä­mi­nen on peräti “aja­tuk­sena mah­do­ton”. Valis­tu­nut lukija tai ajan­koh­tais­oh­jel­mien seu­raaja tie­tysti osaa hais­taa nämä kan­nat usein lii­an­kin hel­posti ilman sel­vi­tyk­siä­kin, mutta suuri osa median kulut­ta­jista tus­kin asialla vai­vaa pää­tään.

Nyky­maa­il­massa lähes kai­kissa tuot­teissa on oltava tuo­te­se­los­teet val­mis­tus­ma­te­ri­aa­leista, lisä­ai­neista, val­mis­tuk­seen käy­te­tystä ener­giasta ja jopa mene­tel­mistä. Minkä takia media­ta­lo­jen tuot­tei­den pitäisi olla tästä poik­keus?
Vähintä, mitä Yle ja Sanoma Oy voi­si­vat tehdä, olisi tut­kia mitä mieltä hei­dän edus­ta­miensa väli­nei­den käyt­tä­jät asiasta ovat. Sekä Yle että Hesari teet­tä­vät Suo­men Gal­lu­pilla ja Talous­tut­ki­muk­sella  baro­met­rejä ja gal­lup­peja pal­jon tur­hem­mis­ta­kin aiheista. Kai tähän­kin kysy­myk­seen voisi hel­posti saada kulut­ta­jien kan­nan, jos se vain halu­taan tie­tää.

Asian sel­vit­tä­mättä jät­tä­mi­nen on tie­tysti yhden­lai­nen kan­nan­otto sekin.

Yle - mediakentän kummajainenko?

torstai, syyskuu 9th, 2010

Hel­sin­gin Sano­mat vyö­ryt­tää jäl­leen pää­kir­joi­tuk­ses­saan (090910) “Yleis­ra­dio ahneh­tii liian suurta koro­tusta” täys­lai­dal­li­sen kohti Yleä. Pon­ti­mena on tällä ker­taa Ylen hal­lin­to­neu­vos­ton hyväk­symä 14 euron koro­tus TV -lupamaksuun.

“Yle on media­ken­tän kum­ma­jai­nen siksi, että sillä on laissa – tosin kovin epä­sel­västi – mää­ri­telty jul­ki­sen pal­ve­lun teh­tävä ja sitä on rahoi­tet­tava, vaikka kat­soisi vain kau­pal­li­sia kanavia”.

Yle on kan­san valit­se­mien edus­ta­jien kont­rol­lissa oleva media­talo ja edus­kunta pys­ty­nee tar­vit­taessa nopeas­ti­kin tar­ken­ta­maan käsi­tettä “jul­ki­nen pal­velu”, mikäli se on jol­le­kin epä­selvä. Mikäli joku täy­si­kas­vui­nen suo­ma­lai­nen todel­la­kin pys­tyy tyy­dyt­tä­mään tie­don­ja­nonsa yksi­no­maan kau­pal­li­sia kana­via seu­raa­malla, niin erin­omai­seksi tun­nus­tettu suo­ma­lai­nen kou­lu­lai­tos on kyllä totaa­li­sesti epä­on­nis­tu­nut kyseis­ten hen­ki­löi­den sivis­tyk­sel­li­sessä kasvatuksessa.

“Lisäksi Yle on rahoi­tuk­sen osalta täy­sin polii­tik­ko­jen armoilla ja siinä mie­lessä eri ase­massa kuin val­tiosta riip­pu­ma­ton media, kuten sano­ma­leh­distö.”

Yle on polii­tik­ko­jen “armoilla”, koska se on edus­kun­nan val­von­nassa! Tämä on näkö­kul­ma­ky­sy­mys. Pää­kir­joit­ta­man mai­nit­sema “riip­pu­ma­ton media, kuten sano­ma­leh­distö” puo­les­taan on täy­sin leh­dissä mai­nos­ta­vien yri­tys­ten armoilla. Tämä “armo” saatta lop­pua lyhyeen, jos media esit­tää tai jul­kai­see mai­nos­ta­vaa yri­tystä arvos­te­le­vaa mate­ri­aa­lia. Tämän kon­sep­tin aiheut­tama itse­sen­suuri on seikka, mikä aset­taa pää­kir­joit­ta­jan ilmai­sun “riip­pu­ma­ton” hie­man outoon valoon.

“On sel­vää, että Yleis­ra­dio tar­joaa nykyi­sin myös sel­laista ohjel­mis­toa, joka olisi kan­sa­lais­ten saa­ta­villa ilman Yleä ja kan­sa­lais­ten rahal­lista tukea. Siksi Yleis­ra­dion joh­don pitäisi kysee­na­lais­taa Ylen teke­mi­siä ja kes­kit­tyä jul­ki­seen pal­ve­luun. Kaikki säh­köi­nen media ei ole jul­kista pal­ve­lua, vaikka Pasi­lassa on ollut niin tapana ajatella.”

Liha­voi­dussa teks­tissä on lähellä sel­lai­nen­kin aja­tus, että ohjeis­taako kokoo­mus­taus­tai­nen pää­toi­mit­taja tässä Ylen kokoo­muk­sen man­daa­tilla valit­tua pääjohtajaa?

Yle on hoi­ta­nut eri­tyi­sen hyvin juuri ver­kossa toi­mi­van säh­köi­sen pal­ve­lunsa, mikä on avan­nut kaik­kien suo­ma­lais­ten kat­sel­ta­vaksi ja kuun­nel­ta­vaksi usko­mat­to­man mää­rän kan­sal­li­sia radio- ja tv -toi­min­nan aar­teita. Aina­kin tämä osuus yhdessä säh­köi­sen, mak­sut­to­man uutis­vä­li­tyk­sen kanssa ovat asioita, jotka verk­ko­me­dian puo­lella ilmi­sel­västi kuu­lu­vat Ylelle mää­ri­tel­tyyn “jul­ki­sen pal­ve­lun” tehtäväkenttään.

Hel­sin­gin Sano­mien omak­su­man tavan mukaan pää­kir­joi­tus on ilman alle­kir­joi­tusta. Villi veik­kauk­seni on, että leh­den uusi pää­toi­mit­taja Mikael Pen­ti­käi­nen on aloit­ta­nut sen työn, mitä var­ten hänet on teh­tä­väänsä valittu: Ylen ase­man murentamisen!