Archive for heinäkuu, 2010

Gallup kysymys: Pitäisikö kaikkien voittaa lotossa?

tiistai, heinäkuu 6th, 2010

 

Poli­tii­kan tii­moilla teh­tävä mie­li­pi­tei­den kysely alkaa pik­ku­hil­jaa kyp­syt­tää. YLE tekee niitä niin sään­nöl­li­sesti, että kyseessä täy­tyy olla poliit­ti­sen elii­tin kanssa sovittu pii­lo­puo­lue­tuki: Puo­lu­eet vält­ty­vät käyt­tä­mästä omia varo­jaan mie­li­pi­deil­mas­tossa tapah­tu­vien muu­tos­ten kar­toit­ta­mi­sessa, kun homma anne­taan “edus­kun­nan val­vo­man” yleis­ra­dion tehtäväksi.

 

Koko­naan oma lukunsa on Hel­sin­gin Sano­mien teke­mät omat gal­lu­pit. Niillä on aina ollut oma agen­dansa, johon liit­tyy sekä uutis­ma­te­ri­aa­lin han­kinta että ns. jour­na­lis­ti­nen arvo­va­lin­ta­vai­kut­ta­mi­nen. Tänään 6. hei­nä­kuuta lehti jul­kisti pää­mi­nis­te­ri­gal­lup­pinsa, jossa suo­ma­lai­silta kysel­tiin mie­lui­sinta pää­mi­nis­te­riä. Tämä on huvit­ta­vaa, koska vain muu­tama viikko sit­ten Lah­dessa näh­tiin, miten pää­mi­nis­teri Suo­messa voi­daan valita parilla sadalla äänellä. Vaikka valittu Mari Kivi­niemi täyt­tää­kin kaikki pää­mi­nis­te­rille ase­tet­ta­vat vaa­ti­muk­set, ei valin­ta­pro­sessi ole kun­niaksi suo­ma­lai­selle demokratialle.

 

Miksi Hesari sit­ten kyse­lee kan­san mie­li­pi­dettä pää­mi­nis­te­ristä, vaikka kansa ei pää­se­kään tätä valitsemaan?

 

Tar­koi­tus ei voi olla muu kuin tämä: Rivien välissä kan­sa­laista roh­kais­taan teke­mään äänes­tys­pää­tös, joka poh­jau­tuu pikem­min pää­mi­nis­te­rieh­dok­kaan hen­ki­löön kuin hänen edus­ta­mansa puo­lu­een ohjel­maan. Mie­les­täni tämä on melko kie­roa menettelyä.

 

Pää­mi­nis­te­rin valin­ta­pro­ses­sin demo­kra­ti­soi­mi­sesta olisi ehdot­to­masti syytä kes­kus­tella. Var­sin­kin, jos pre­si­den­tin ulko­po­liit­tista val­taa on pik­ku­hil­jaa tar­koi­tus siir­tää pää­mi­nis­te­rille. Ei kai kukaan meistä halua tilan­netta, missä kor­keinta ulko­po­liit­tista pää­tös­val­taa maas­samme käyt­tävä hen­kilö valit­tai­siin teh­tä­väänsä kes­kus­ta­puo­lu­een Lah­den puo­lue­ko­kouk­sessa näh­dyllä tavalla?