Archive for maaliskuu, 2010

Mediakenttä poreilee ja paukkuu

lauantai, maaliskuu 13th, 2010

Kulu­neen vii­kon suuri medi­a­uu­ti­nen oli vies­tin­tä­mi­nis­teri Suvi Lin­de­nin (kok) pää­tös siir­tää ns. Yle -laki seu­raa­valle hal­li­tuk­selle. Minis­te­rin rat­kaisu on saa­nut tylyn tuo­mion sekä omien että oppo­si­tion kes­kuu­dessa. Hel­sin­gin Sano­mat otsi­koi asiaa 13.3 Koti­maa -osas­tol­laan näin: “Yle -lain kaa­tu­mi­nen oli farssi.“
Marko Junk­ka­rin kir­joit­tama uuti­sa­na­lyysi on pii­lo­tettu leh­den sivulle 12. Verk­ko­si­vuilla jut­tua ei näy. Lin­de­nin rat­kai­sua ana­ly­soi­des­saan Junk­kari kir­joit­taa mm: “Lin­de­niin koh­dis­tui kovat pai­neet eri tahoilta...kaupallinen media lob­basi minis­te­riä, sillä se oli huo­lis­saan siitä, että jul­ki­sin varoin toi­miva Yle vää­ris­tää kil­pai­lua esim. sat­sauk­sil­laan inter­net­pal­ve­lui­hin ja urhei­lu­ki­so­jen oikeuksiin”

Ilmaisu “kau­pal­li­nen media” pitää tässä yhtey­dessä sisäl­lään lähes yksi­no­maan Sanoma Oy:n ja sen lob­baa­jia, ole­tet­ta­vasti Aamu­leh­den -kon­ser­nin sivus­ta­tuella. Sanoma News’in nykyi­nen toi­mi­tus­joh­taja ja Hesa­rin tuleva pää­toi­mit­taja Mikael Pen­ti­käi­nen on jo parin vuo­den ajan käyt­tä­nyt työ­nan­ta­jansa medioissa pals­ta­ti­laa sen puo­lesta, että Ylen toi­min­ta­kent­tää rajat­tai­siin. On sel­vää, että juuri Sano­mien lob­bauk­sen seu­rauk­sena vies­tin­tä­mi­nis­teri muutti Mika Lin­ti­län joh­ta­man par­la­men­taa­ri­sen työ­ryh­män yksi­mie­listä ehdo­tusta niin, että sii­hen lisät­tiin aja­tus komis­siosta, jonka teh­tä­vänä olisi “val­voa media-alan kil­pai­lua”. Todel­li­suu­dessa tämä neu­vosto ryh­tyisi välit­tö­mästi nimit­tä­mi­sensä jäl­keen ehdot­te­le­maan rajoi­tuk­sia Ylen toi­min­ta­kent­tään. Ensim­mäi­senä tuli­lin­jalle jou­tuisi Ylen erin­omai­sesti hoi­dettu verk­ko­pal­velu Aree­noi­neen ja sen jäl­keen alet­tai­siin vaa­ti­maan Yleä luo­pu­maan kau­pal­li­sen median näkö­kul­masta kiin­nos­ta­vim­pien urhei­lu­ta­pah­tu­mien televisioinnista.

Oppo­si­tio toi­mii asiassa ryh­dik­käästi kiel­täy­tyes­sään hyväk­sy­mästä minis­te­rin sor­mei­le­maa, par­la­men­taa­ri­sen työ­ryh­män yksi­mie­listä ehdo­tusta Yle -laiksi. Tosin Junk­kari yrit­tää vie­lä­kin kaa­taa fars­sia oppo­si­tion nis­kaan sano­malla, ettei “farssi ole kun­niaksi dema­riop­po­si­tiolle, joka tun­tuu hake­van pelin paik­kaa joka tilan­teessa”. No, Marko, eikös se ole oppo­si­tion teh­tävä? Ja lie­nee pint­ty­neen­kin Sanoma Oy:n sil­mä­la­sien läpi kat­so­van Hesa­rin kolum­nis­tin pakko myön­tää, ettei par­la­men­taa­ri­sen työ­ryh­män yksi­mie­li­sen esi­tyk­sen takana pitäy­ty­mistä oikein voida minään rii­dan­kyl­vä­mi­se­nä­kään pitää. Vai kuinka?

 

HS luulottelee olevansa eduskunta

perjantai, maaliskuu 12th, 2010

Mediasta käy­te­tään jos­kus nimi­tystä “nel­jäs val­tio­mahti”. Siis edus­kun­nan, val­tio­neu­vos­ton ja oikeus­lai­tok­sen jäl­keen. Asialla on, kuten monilla on, kaksi puolta. Jos­kus media innos­tuu teke­mään “pal­jas­tuk­sia”. Sil­loin koh­teen on oltava median näkö­kul­masta vaa­ra­ton. Yksit­täi­set polii­ti­kot yleensä ovat sellaisia.Tänään (12.3) Hel­sin­gin Sano­mat ker­too suo­ma­lai­sille, mitä mieltä Suo­men edus­kunta on ydin­voi­ma­la­lu­pien luku­mää­rästä. Pää­uu­ti­sena juttu pre­sen­toi­daan siten, että äkki­näi­sempi hel­posti voisi kuvi­tella kyseessä ole­van edus­kun­nassa tehty äänes­tys. Vaati tar­kem­paa tut­ki­mista, jotta jutusta löy­tää pie­nellä pai­ne­tun teks­tin “HS-kysely”. Sisä­si­vuilla mai­ninta “kyse­lystä” esiin­tyy jo useammin.Mitä tar­koi­tusta tämän­kal­tai­nen “uuti­sointi” pal­ve­lee? Muuta vaih­toeh­toa ei tule mie­leen, kuin pyr­ki­mys luoda suo­ma­lai­sille käsi­tystä siitä, että asian rat­kaisu olisi jo käsillä ja suunta selvä. Nykyi­sen hal­li­tuk­sen aikana HS on sel­keäm­min kuin kos­kaan pää­kir­joi­tus­si­vuil­laan myö­täil­lyt hal­li­tuk­sen linjauksia.YLE nie­lai­see Sanoma OY:n tär­pit sel­lai­se­naan. Aamu-tv esit­teli yo. jut­tua aina­kin kah­teen ker­taan kame­roille lähe­tyk­sis­sään. Ylen tuleva pää­joh­taja Lauri Kivi­nen on sano­nut ole­vansa YLE:n ystävä. Hyvä niin. Vihol­li­sen töi­hin hakeu­tu­mi­nen oli­si­kin ollut läh­tö­koh­tai­sesti kysee­na­laista toi­min­taa... .Ottaen huo­mioon, että YLE:llä on oma­kin uutis­toi­mi­tus (eikä ihan pieni sel­lai­nen) Aamu-tv:n pint­ty­nyt tapa lues­kella aamun leh­tiä kame­roille on paitsi melko eri­koista, myös todiste siitä, että Yle haluaa vas­ta­vuo­roi­sesti olla Sano­mien ystävä. Eikä ainoas­taan Sano­mien, vaan koko suo­ma­lai­sen printtimedian.Tämä ystä­vyys ei vali­tet­ta­vasti lähes­kään aina ole vas­ta­vuo­roista. Pikem­min­kin päinvastoin.