Archive for tammikuu, 2010

Obamanvihaajat

perjantai, tammikuu 29th, 2010

TV1 esitti to 28.1 melko puis­tat­ta­van ohjel­man USA:n ensim­mäi­sen väril­li­sen pre­si­den­tin herät­tä­mistä reak­tioista. Barack Obama on hal­lin­nut maata nyt lähes tasan vuoden.“No nig­ger should rule a white man” sanoi Klu Klux Kla­nin edus­taja kame­ralle ennen­kuin hänen edus­ta­mansa ryhmä suo­ritti ritu­aa­linsa, jossa pol­tet­tiin suu­ri­ko­koi­nen risti pimeässä yössä. Tämä­kin ryhmä siis edel­leen on olemassa.

Ohjel­massa esiin­ty­nyt media­tut­kija Karl Frisch esitti sel­keän ana­lyy­sin tilan­teesta, missä mie­li­pi­teen­va­pau­den nimissä mikä tahansa media voi esit­tää lähes mitä tahansa val­heita jul­ki­sesti pel­kää­mättä sank­tioita. Eikä tähän moraa­li­sesti ala-arvoiseen toi­min­taan syyl­lis­tytä ainoas­taan netissä, vaan myös perin­tei­sessä mediassa. Itse­ään ja ylei­söään kun­nioit­ta­vien tie­do­tus­vä­li­nei­den media-aikaa ja pals­ta­ti­laa menee pahim­pien val­hei­den oiko­mi­seen, jol­loin näi­den idioot­ti­mai­suuk­sien saama jul­ki­suusarvo monin­ker­tais­tuu, ja asioi­den oikea laita jää vähem­mälle huo­miolle. Kuten vaik­kapa hörhö-salaliittoteoreetikkojen väite, jonka mukaan Obama ei oli­si­kaan syn­ty­nyt USA:ssa, eikä perus­tus­lain mukaan voisi siis olla maan pre­si­dentti. Väit­teille ei rajat­to­man sanan­va­pau­den nimiin van­no­vassa maassa tie­ten­kään tar­vit­see esit­tää mitään perusteita.

Maassa, jossa puo­let väes­töstä on luku­tai­do­tonta, TV:n ja radion valta-asema on suo­ras­taan vaa­ral­li­nen. Ihmi­set pitä­vät totena lähes mitä tahansa, mitä tuu­teista tulee. Uutis­ka­nava FoxNews’in Oba­man hal­lin­toa kri­ti­soiva ja republi­kaa­neja tukeva linja ei kaihda aivo­pe­sus­saan mitään kei­noja. Sel­västi perät­tö­miä jut­tuja esi­te­tään tosina, fak­toista vai­e­taan ja niitä manipuloidaan.Mediat ja nii­den omis­ta­ja­pii­rit pyr­ki­vät sumei­le­matta vai­kut­ta­maan par­la­men­taa­ri­seen lainsäädäntöön.

Meillä Suo­mes­sa­han leh­dis­töllä ei tie­ten­kään ole mitään tämän­suun­tai­sia­kaan elkeitä. Eihän?