Archive for huhtikuu, 2009

Taistelu mediaeuroista tiivistyy

maanantai, huhtikuu 27th, 2009

Hel­sin­gin Sano­mat kir­joit­taa pää­kir­joi­tuk­ses­saan 250409 Mika Lin­ti­län joh­ta­man työ­ryh­män Yle -rapor­tista ja aikoo nyt ilmei­sesti käyt­tää koko mas­sii­vi­sen tie­do­tuk­sel­li­sen kapa­si­teet­tinsa työ­ryh­män aja­tus­ten lyt­tää­mi­seen. Sanoma Oy:n pelkkä lii­ke­voitto viime vuo­delta on lähes saman­ko­koi­nen, kun Ylen koko budjetti.

Mistä siis moi­nen hätä?
Kyse lie­nee siitä, että leh­dis­tössä tun­nus­te­taan jo se tosia­sia, että tule­vai­suu­den mai­no­seu­rot jae­taan ver­kossa. Ja sieltä Yle halut­tai­siin pitää pois hin­nalla millä hyvänsä. Tämä tapah­tuisi par­hai­ten mää­rit­te­le­mällä se pal­jon­pu­huttu Ylen “jul­ki­sen pal­ve­lun teh­tävä” niin, että verkko jäisi sen ulkopuolelle.

HS: “Rapor­tin ken­ties suu­rin puute on, että Ylen teh­tä­vän, jul­ki­sen pal­ve­lun, mää­rit­tely jää edel­leen yli­mal­kai­seksi… Ylen joh­ta­jisto tai Yleä val­vova, polii­ti­koista koottu hal­lin­to­neu­vosto voi­vat edel­leen mää­ri­tellä jul­ki­seksi pal­ve­luksi min­kä­lai­sen vies­tin­tä­muo­don he itse halua­vat”.

Miksi Suo­men kan­sa­lais­ten valit­sema edus­kunta
muka ei voisi mää­ri­tellä tai olla mää­rit­te­le­mättä omis­ta­mansa Ylen teh­tä­vän halua­mal­laan tavalla? Tie­dos­sani ei ole mitään ikiai­kaista nau­tin­ta­oi­keutta, joka mää­rit­te­lisi suo­ma­lai­sen tie­don­vä­li­tyk­sen tai tie­tyn osan siitä yksi­tyi­selle taholle. On vain joi­ta­kin vakiin­tu­neita käy­tän­teitä. Ylen hal­lin­to­neu­vos­ton toi­min­nasta voi­daan todella olla mon­taa mieltä, mutta sama voi­daan todeta monista muis­ta­kin demo­kra­ti­aan kuu­lu­vien ins­ti­tuu­tioi­den toi­min­nasta. Ne nyt vain sat­tu­vat ole­maan parasta, mitä demo­kra­tia tarjoaa.

HS: “Työ­ryhmä ehdot­taa myös Ylen rahoi­tuk­seen mer­kit­tä­vää muu­tosta… Nimike media­maksu on har­haan­joh­tava, koska mak­sulla rahoi­te­taan vain Ylen toi­min­taa. Osu­vampi nimi­tys on Yle-vero.”
Tässä Lin­ti­län työ­ryh­män “media­maksu” -ter­min uudel­leen­kas­ta­mi­sessa “Yle-veroksi” näkyy par­hai­ten ns. riip­pu­mat­to­man sano­ma­leh­dis­tön polit­ti­nen vai­kut­ta­mi­nen. Sii­hen tul­laan sat­saa­maan pal­jon. Kaikki veroon kals­kah­ta­va­han on suo­ma­lai­sen kor­vissa aina ikä­vää ja vas­tu­tet­ta­vaa. Tämän­kal­tai­nen ihmis­ten tajun­nan näpe­löinti on aina yhtä vas­ten­mie­listä, ja sen tulok­set näky­vät jo nyt net­tien keskustelupalstoilla.

HS: “Jos eril­li­seen Yle-veroon työ­ryh­män esi­tyk­sen mukaan pää­dy­tään, se koros­taa enti­ses­tään Yleis­ra­dion herk­kää ase­maa suo­ma­lai­sessa vies­tin­tä­ken­tässä. Verolla ei saa muren­taa riip­pu­mat­to­man suo­ma­lai­sen tie­don­vä­li­tyk­sen edel­ly­tyk­siä.”
“…riip­pu­mat­to­man suo­ma­lai­sen…?” Mitä tie­don­vä­li­tystä edus­kun­nan val­voma Yle sit­ten edus­taa? Kan­san valit­se­mista polii­ti­koista riip­pu­vais­tako? Entä sit­ten? Se lie­nee kui­ten­kin suo­ma­lai­sem­paa, kun melko suu­relta osin ulko­mai­sen rahan omis­tama kau­pal­li­nen säh­köi­nen media.

HS: “On suuri vaara, että polii­ti­koista koottu hal­lin­to­neu­vosto on Ylen joh­don vie­tä­vissä.”
Yksi­tyi­sissä yri­tyk­sissä tie­tysti lie­nee täy­sin mah­do­tonta se, että fir­man toi­miva johto vai­kut­taisi nii­hin pää­tös­esi­tyk­siin, joita yhtiöi­den hal­li­tuk­sille tai yhtiö­ko­kouk­sille anne­taan. Hohhoijaa.

HS: “Tar­vit­tai­siin riip­pu­ma­ton ja vies­tin­tä­alan asian­tun­te­musta omaava elin arvioi­maan Yleis­ra­dion roo­lia media­ken­tässä – mää­rit­te­le­mään, mikä on jul­kista ohjel­ma­pal­ve­lua, ja val­vo­maan, että suu­tari pysyy les­tis­sään.”
Kun Hesari tässä sanoo “riip­pu­ma­ton”, niin se tar­koit­ta­nee “edus­kun­nasta riippumaton”