Archive for joulukuu, 2008

Valhe - emävalhe - tilasto

lauantai, joulukuu 20th, 2008

Otsi­kon tapaan luon­neh­dit­tiin jos­kus tilas­toja tie­to­läh­teenä. Mitä Martti Ahti­saa­ren Nobe­lin käsit­te­lyyn Iltik­sessä ja Hesa­rissa tulee, niin otsik­koa voisi mukailla vaikka tyy­liin: Teko­pyhä - teko­py­hempi - Sanoma Oy. Niin tar­koi­tus­ha­kui­sesti asiaa on käsi­telty Oslon juh­lien kut­su­vie­ras­lis­tan kom­men­toin­nista saakka. Pre­si­dentti Halo­sen ja nobe­lis­tipre­si­dentti Martti Ahti­saa­ren välille on manattu skis­maa hin­taan mihin hyvänsä.
Sitee­raa­malla (Ilta­sa­no­mat) Martti Ahti­saa­ren Oslossa pre­si­dentti Halo­sen kut­su­matta jät­tä­mi­sestä anta­maa lausun­toa edes­vas­tuut­to­man tar­koi­tus­ha­kui­sesti, saa­tiin syn­ty­mään suo­ma­lai­sessa mediassa mie­li­kuva tuleh­tu­neista suh­teista näi­den kah­den välillä. Hesari jat­koi tahal­li­sen val­heel­li­sesti syn­ny­tet­tyä tee­maa oikein pää­kir­joi­tus­ta­solla 16.12 Otsi­kolla “Oslon Nobel-juhla sai tur­han tah­ran”. Tah­ran aiheutti Sano­ma­talo itse.

Nyt sit­ten näistä pre­si­den­tin jär­jes­tä­mistä Nobel -juh­lista kir­joi­tet­tiin Hesa­rissa 18.12 otsi­kolla “Ahti­saa­ren Nobe­lia juh­lit­tiin Lin­nassa ren­noissa tun­nel­missa” näin [sul­keissa oman kom­ment­tini]:
“Suo­messa kiin­ni­tet­tiin [Sanoma Oy:n omat leh­det, Iltis ja Hesari kiin­nit­ti­vät] viime vii­kolla huo­miota sii­hen, ettei pre­si­dentti Halo­nen ollut saa­nut kut­sua Oslon Nobel-juhlaan. Halo­sen kut­su­mi­nen ei ollut tul­lut Ahti­saa­ren mie­leen­kään [alku­pe­räi­nen Ahti­saa­ren vas­taus toi­mit­ta­jan kysy­myk­seen kuu­lui tiet­tä­västi näin: ‘Ei tul­lut mie­lee­ni­kään, koska pre­si­dentti Halo­nen jär­jes­tää Suo­messa pal­kin­non kun­niaksi oman eril­li­sen juh­la­vas­taan­o­ton’]. Päi­väl­li­sellä kohusta ei näky­nyt jäl­keä­kään. Tun­nelma oli läm­min; Ahti­saari ja pre­si­dentti Halo­nen kät­te­li­vät juh­lien 160 vie­rasta ren­nosti nau­res­kel­len Lin­nan ruo­ka­sa­lissa. Kät­te­lyn jäl­keen Ahti­saari ja Halo­nen siir­tyi­vät käsi­kynk­kää päi­väl­li­selle valtiosaliin”.

Mediassa pari viik­koa elä­nyt epi­sodi pal­jas­tui siis vii­meis­tään tässä vai­heessa koko­naan kek­si­tyksi. Tele­vi­sio­ku­vissa Hesa­rin pää­toi­mit­taja Janne Virk­ku­nen näkyi istu­van Nobel­juh­lien kut­su­vie­rai­den jou­kossa muina miehinä.

On melko jär­kyt­tä­vää todeta, miten media halu­tes­saan vie kan­saa kuin päs­siä narussa. Sanan­va­pau­den kir­jain kyllä täyt­tyy, mutta mie­li­pi­teen­muo­dos­tuk­sen raken­nus­puiksi tar­jo­taan kie­roa puu­ta­va­raa, joista syn­ty­vät mie­li­pi­teet­kään eivät sit­ten kestä kriit­ti­sem­pää tar­kas­te­lua.
Iltik­sen ja Hesa­rin toi­min­taa kuvaa­maan tässä asiassa sopii suo­ma­lai­nen sanan­lasku: “Kolme ker­taa kun valeh­te­lee, niin uskoo itse­kin”!

 

 

Vas­taa viestiin

Windows - tämä aikuisen tamagotsi!

sunnuntai, joulukuu 7th, 2008

On täy­del­li­sen käsit­tä­mä­töntä, miten pal­jon aikaa ihmi­nen (mies) jou­tuu elä­mänsä aikana viet­tä­mään tie­to­ko­neen äärellä, jos jos­ta­kin syystä (= jokin vält­tä­mä­tön softa on ole­massa avain pc -ver­siona) on pakko käyt­tää Mic­ro­sof­tin Win­dows -käyt­tö­jär­jes­tel­mää. Tut­ki­muk­sista ilme­ne­vät luvut eivät mie­les­täni edes kerro koko totuutta. Kuvaan kuu­luu valeh­della ongel­mien rat­ko­mi­seen kulu­vaa aikaa alas­päin, koska on muka noloa myön­tää, että vin­too­san sää­tä­mi­nen toi­mi­vaksi on niin yli­voi­mai­sen vai­keaa. Niin­kuin se on.
Ja tällä huo­nosti toi­mi­valla, epä­va­kaalla ja osin Applelta kopioi­dulla käyt­tik­sellä tämä Bill Gates’in pää­osin omis­tama yri­tys on hank­ki­nut ase­man, mistä käsin se lähes hal­lit­see käyt­tö­jär­jes­tel­mä­mark­ki­noita. Huh huh

Win­dows on todel­li­nen aikui­sen tama­gozzi,  ongel­ma­ton vain kiinni ollessaan.