Archive for elokuu, 2008

Sanomatalo evästää perustuslakivaliokuntaa

lauantai, elokuu 30th, 2008

Var­mana poliit­ti­sen syk­syn alka­mi­sen merk­kinä voi­daan pitää sitä, kun Ilta­sa­no­mat ryh­tyy poh­jus­ta­maan suo­ma­lais­ten mie­li­pi­teitä pre­si­den­tin val­ta­oi­keuk­sien vähen­tä­mi­sen suun­taan. Lakia­loi­tetta aiheesta val­mis­tel­ta­neen edus­kun­nassa pian. Pe 29.8 lehti kysyy aukea­man otsi­kolla “Kuka heistä joh­taa?” Alla on kuva Van­ha­sesta, Stub­bista ja Halo­sesta. Lehti pyr­kii väki­sin liet­so­maan eri­pu­raa päät­tä­jien välille. Vaikka ruot­sa­lais­ten neu­voille meillä yleensä ymmär­re­tään hymyillä ystä­väl­li­seti, niin nyt IS:lle kel­paa lah­den­ta­kai­nen apu. Maan ulko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin joh­taja Tomas Ries saa leh­dessä tilaa ja “suo­mii Suo­men ulko­po­liit­tista joh­ta­mis­jär­jes­tel­mää kovin sanoin”. Iltistä ei tip­paa­kaan hil­litse edes se, että pää- ja ulko­mi­nis­teri sekä pre­si­dentti vuo­ro­tel­len vakuut­ta­vat maamme ulko­po­li­tii­kan hoi­tu­van ongel­mitta voi­massa ole­van perus­tus­lain mukai­sesti. Ellei ongel­mia muu­ten löydy,  ale­taan kai­vaa tikulla. Rie­sin höpi­nät ovat suo­ras­taan huvit­ta­vaa luet­ta­vaa, siis jopa ruot­sa­lai­sen lausu­mina. Hän pitää maamme pre­si­den­tin osal­lis­tu­mista EU:n huip­pu­ko­kouk­siin “eri­koi­sena” ja “häm­mäs­tyt­tä­vänä”. Vielä hän ihmet­te­lee, että “kuka oikein on tuo tun­te­ma­ton nai­nen, joka pitää kiinni oikeu­des­taan lau­ta­seen”? Tämän ruot­sa­lai­sen ana­lyy­ti­kon veit­sen­te­rävä havainto Suo­men ulko­po­li­tii­kan hoi­dosta on, että se  näyt­tää “seka­valta tou­hulta”. Jep jep.Sitä mukaa, kun perus­tus­la­ki­va­lio­kunta ryh­tyy val­mis­te­le­maan laki­luon­nosta pre­si­den­tin val­ta­oi­keuk­sien “uudel­leen­jär­jes­te­le­mi­seksi”, tulee tuon­kal­tai­nen kir­joit­telu kiih­ty­mään sekä Sanoma Oy:n että Aamu­leh­ti­kon­ser­nin leh­dissä. Het­kit­täin näyt­tää, että myös Ylen uutis­toi­mi­tus läh­tee tähän sopu­li­po­ruk­kaan mukaan.Äänioikeudestaan kiin­ni­pi­tä­vien kan­sa­lais­ten näkö­kul­masta asia on yksin­ker­tai­nen: Jos suo­ralla vaa­lilla valit­ta­van pre­si­den­tin ulko­po­liit­ti­set val­ta­oi­keu­det siir­ty­vät pre­si­den­tiltä pää­mi­nis­te­rille, niin Suo­messa tapah­tuu mer­kit­tävä val­lan­siirto kan­sa­lai­silta puo­lueor­ga­ni­saa­tioille. Jos näin kui­ten­kin teh­dään, tulisi kan­sa­lai­silla olla oikeus äänes­tää suo­raan pää­mi­nis­te­rin henkilöä.