Archive for toukokuu, 2008

Hesari haluaa heikentää presidentin valtaa?

lauantai, toukokuu 24th, 2008

Olin niin­sa­no­tusti äimän käkenä, kun luin Hel­sin­gin Sano­mien pää­kir­joit­ta­jan Erkki Pen­na­sen kir­joi­tuk­sen “Mer­kin­töjä” -pals­talla 22.5. Sano­ma­leh­det anta­vat ker­naasti ymmär­tää, että nii­den tar­koi­tus on tar­jota puo­lu­ee­tonta tie­toa kan­sa­lai­sille oman mie­li­pi­teen muo­dos­ta­mista var­ten. Näin­hän ei asian­laita ole. Puo­lue­si­don­nai­set leh­det vir­ta­vii­vais­ta­vat kan­nan­ot­tonsa puo­lu­een lin­joille ja niin­kut­su­tuilla riip­pu­mat­to­milla leh­dillä, kuten Hesa­rilla on menossa mil­loin mikä­kin val­ta­kun­nal­li­nen mie­li­pi­teen­muok­kaus­kam­panja. Asialla ei olisi suu­rem­paa mer­ki­tystä, ellei Hesari olisi niin iso.
On lähes jul­keaa, miten Pen­na­nen omassa leh­des­sään ottaa kan­taa sii­hen, miten pre­si­den­tin val­ta­oi­keuk­sia pitäisi rajata. Mikäli hän esit­tää mie­li­pi­teensä “kan­sa­lai­nen Pen­na­sena”, niin toi­von kai­kin moko­min oman­kin kir­joi­tuk­seni pää­ty­vän vas­taa­valle pai­kalle maan suu­rim­paan päi­vä­leh­teen. Epäi­len kui­ten­kin, että näin ei käy. Ja mikäli Hel­sin­gin Sano­milla todella on pää­toi­mit­ta­jan plak­ka­rissa “Leh­den poliit­ti­nen linja” -nimi­nen doku­mentti, niin jul­kais­kaa toki se pää­kir­joi­tus­si­vulla! Kun nyt ker­ran näkyy ole­van menossa erään­lai­set “salat esiin” -vii­kot kan­san­edus­ta­jien vaa­li­ra­hoit­ta­jien­kin suh­teen.
Olen tois­tai­seksi kuvi­tel­lut, että pre­si­den­tin val­taa halua­vat rajata jo muu­ten­kin val­taansa kas­vat­ta­neet puo­lueor­ga­ni­saa­tiot. Syy on yksin­ker­tai­nen: Jus­tee­raa­mi­sen seu­rauk­sena edel­leen lisään­tyvä tar­jolla oleva valta vetää polii­tik­koja puo­leensa kuin juo­rut ilta­päi­vä­leh­tiä. Mutta mitä motii­veja Hesa­rilla tässä on? Kaik­kien käy­tet­tä­vissä ole­vien mie­li­pi­de­tut­ki­mus­ten mukaan suo­ma­lai­set halua­vat pitää pre­si­den­tillä nykyi­set val­ta­oi­keu­det. Erkki ei mai­nin­nut kolum­nis­saan tästä mitään. Mik­sei?
Suo­ma­lai­sia kiin­nos­taa sel­västi suora vai­kut­ta­mi­nen enem­män kuin edus­tuk­sel­li­nen. Jos aja­tel­laan yhteyk­siä, joissa kan­san­edus­ta­jat viime kuu­kausina ovat olleet jul­ki­suu­dessa, asian­lai­taa ei tar­vinne ihme­tellä.
Ennen­kuin suo­ma­lai­set suos­tu­vat edes har­kit­se­maan vah­vasta pre­si­den­tistä luo­pu­mista, he tar­vit­se­vat nykyistä erit­täin pal­jon van­kem­man näy­tön siitä, että kul­loi­sis­sa­kin vaa­leissa ehdolla ole­vista kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaista voi­daan var­masti koota sel­lai­nen hal­li­tus, jolle val­ta­kun­nan ylin toi­meen­pa­no­valta voi­daan kai­kissa oloissa uskoa. Tätä näyt­töä ei nyt ole. Val­lan­hi­mois­ten polii­tik­ko­jen ja ketun­häntä kai­na­lossa huis­ki­vien “riip­pu­mat­to­mien” pää­kir­joit­ta­jien olisi syytä rei­lusti myön­tää tämä tosia­sia, ja suun­nata häm­men­tä­mi­sen sijaan kaikki tarmo kan­sa­lais­ten luot­ta­muk­sen palaut­ta­mi­seen ja sen jäl­keen sen vahvistamiseen.

Jeesus ja verkostomarkkinointi

keskiviikko, toukokuu 14th, 2008

Nor­ja­lai­nen Jörn Ron­nie Tagge tuo­mit­tiin kah­deksi vuo­deksi ehdot­to­maan van­keu­teen pyra­mi­di­hui­jauk­sesta. Siis samasta vilun­gista, josta on kyse suo­ma­lai­sessa WinCa­pita -jutussa. Kuten Nor­jassa, myös Suo­messa suuri osa pete­tyistä pysyt­te­lee höy­näy­te­tyn mai­netta väl­tel­läk­seen lymyssä, eikä edes tee riko­sil­moi­tusta. Sehän sopii hui­ja­reille.
Mutta tämä nor­ja­lai­nen se vasta veli­kulta on. Luin jos­ta­kin hänen haas­tat­te­lunsa, missä hän vaa­ti­mat­to­masti sanoi pys­ty­vänsä myy­mään vaikka hiek­kaa Pohjois-Afrikkaan. Hän van­noi ver­kos­to­mark­ki­noin­nin nimeen. Siis sen, jossa ystä­vyys­suh­teet pan­naan surutta lihoiksi. Haas­tat­te­lun lopuksi hän vielä valotti ver­kos­to­mark­ki­noin­nin ideaa itse Jee­suk­sella ja kris­ti­nus­kon leviä­mi­sellä: Siinä meillä on ver­kos­to­mark­ki­noin­nin mes­ta­ri­näyte! Jos Jee­sus siis olisi ymmär­tä­nyt vaa­tia edes dinaa­rin mil­joo­nas­osan jokai­sesta kään­ny­te­tystä itsel­leen, tie­tysti tal­le­tet­tuna jo toden­nä­köi­sesti tuol­loin asiak­kaita pal­vel­lee­seen sveit­si­läi­seen raha­lai­tok­seen, niin hän­hän omis­taisi koko maa­il­man!!!
Mil­lä­hän pla­nee­talla näitä ihmi­siä kas­vaa. Kyky nähdä kaikki ympä­ril­lään maa­il­massa ole­vat eliöt, oliot, ihmi­set ja esi­neet hin­ta­la­puilla varus­tet­tuna, on hämmästyttävä.