Archive for the ‘Talous’ Category

Ministereiden ylävitoset

perjantai, kesäkuu 2nd, 2017

Sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­te­riön joh­dolla teh­tävä valin­nan­va­paus­ko­keilu Keski-Uusimaalla käyn­nis­tyi. Kokeilu on kak­si­vai­hei­nen. Ensin kokeil­laan valit­se­mista perus­ter­vey­den­huol­lossa, jossa pal­ve­lun tuot­ta­jille mak­se­taan ns. kapi­taa­tio­kor­vaus (= osal­lis­tu­jien mää­rään perus­tuva kor­vaus). Sen jäl­keen kokeil­laan mal­lia, jossa raja­tulle koh­de­ryh­mälle anne­taan käyt­töön h-kohtainen budjetti.

Keski-Uusimaan kokeilu toteu­te­taan rii­su­tuilla perus­pal­ve­lu­va­li­koi­malla ja ajan­va­raus­kaan ei onnistu ver­kossa vaan pel­käs­tään puhe­lin­nu­me­rosta. Valin­nan ”vapaus” tar­koit­taa tässä kokei­lussa vapautta valita hoi­tava taho puo­leksi vuo­deksi ker­ral­laan. Var­si­nai­sessa Sote -uudis­tuk­sessa valin­nan vapautta saa nuo­laista vain vuo­den välein. Nämä aika­ra­jauk­set pal­jas­ta­vat­kin Sote -uudis­tuk­sessa mai­nos­te­tun ”vapau­den” todel­li­sen luon­teen. Oikea vapaus­han tar­koit­taisi sitä, että kan­sa­lai­nen voi halu­tes­saan kävellä yhtenä päi­vänä jul­ki­selle pal­ve­lun tuot­ta­jalle ja toi­sena päi­vänä yksi­tyi­selle. Tai päin­vas­toin. Maan hal­li­tuk­sen mark­ki­noi­man ”vapau­den” juoni onkin se, että uudis­tuk­sella tul­laan siir­tä­mään mer­kit­tävä osa suo­ma­lais­ten vero­ker­ty­mästä jul­ki­sista ter­vey­den­huol­lon orga­ni­saa­tioista yksi­tyi­sille koti- ja ulko­mai­sille ter­vey­sa­lan firmoille.

Hie­man perus­tie­toa nel­jän suu­rim­man Suo­messa ter­vey­sa­lalla toi­mi­van yhtiön taustoista:

Attendo, lii­ke­vaihto 1.075 milj €, pää­omis­taja on ruot­sa­lai­nen yksi­tyi­nen pää­oma­si­joi­tus­yh­tiö Nordst­jer­nan, joka on myös mänt­sä­lä­läi­sille tutun NCC -raken­nus­yh­tiön pääomistaja.

Mehi­läi­nen, lii­ke­vaihto 590 milj €, pää­omis­taja 3i, Lon­toon pörs­sissä notee­rattu pääomasijoitusyhtiö.

Ter­veys­talo, lii­ke­vaihto 547 milj €, pää­omis­taja poh­jois­mai­nen pää­oma­si­joi­tus­yh­tiö EQT VI, jota hal­lit­see län­si­naa­pu­ris­samme mm. Saab -autoja teh­tail­lut Wal­len­berg -suku.

Pih­la­ja­linna, lii­ke­vaihto 399 milj €, on näistä ainut koko­naan suo­ma­lai­sessa omis­tuk­sessa oleva yhtiö.

Suo­men ter­vey­den­hoi­to­me­not ovat tällä het­kellä noin 20 mil­jar­dia vuo­dessa. Jos ole­tamme yksi­tyi­sen fir­mo­jen nap­paa­van tuosta esim. 25%, puhu­taan 5 mil­jar­dista. Jos sit­ten ole­tamme lii­ke­voi­ton ole­van esim. vaa­ti­mat­to­mat 3% lii­ke­vaih­dosta, on mah­dol­lista jakaa omis­ta­jille osin­koina tuol­lai­set 150.000.000 € vuo­sit­tain. Suuri osa noista euroista kul­keu­tuu ulko­maille eikä edes välil­li­sesti hyö­dytä suo­ma­laista talouselämää.

Että täl­lai­nen uudis­tus. Lopuksi on kui­ten­kin sanot­tava, että ne suo­ma­lai­set sai­raan­hoi­ta­jat, lää­kä­rit, labo­ran­tit ja muut jotka yksi­tyi­sissä ter­veys­yri­tyk­sissä työ­tään teke­vät, teke­vät sitä samalla vas­tuun­tun­nolla, ammat­ti­tai­dolla ja empa­tialla kuin kaikki muut­kin alan ammat­ti­lai­set. Ei ole hei­dän vikansa, että kaksi suu­rinta hal­li­tus­puo­luet­tamme ovat kes­ke­nään teh­neet tämän his­to­rial­li­sen leh­män­kau­pan:
Sulle maa­kun­ta­hal­linto, mulle yksi­tyis­tetty ter­vey­den­hoito!
Ja ylä­vi­to­set päälle.

Myydään: Mökkitien käytön yksinoikeus - edullisesti!

tiistai, helmikuu 9th, 2016

Jyrki Katai­sen six­päk -hal­li­tus päätti 2014 sal­lia For­tu­min säh­kö­ja­ke­lu­mo­no­po­lin myyn­nin ulko­mai­sille sijoit­ta­jille. Seu­rauk­set näky­vät nyt usein kym­me­nien pro­sent­tien siir­to­hin­to­jen koro­tuk­sina.
On oikeas­taan usko­ma­tonta kuvi­tella, miten pää­tök­sen teh­neet eri puo­luei­den (lukuu­not­ta­matta Vasem­mis­to­liit­toa!) polii­ti­kot onnis­tui­vat perus­te­le­maan itsel­leen kan­sal­li­sen mono­po­lin myy­mi­sen ulko­mai­seen omistukseen!

Yksi­kään myyn­nistä päät­tä­neistä polii­ti­koista ilmei­sesti ei kysy­nyt itsel­tään perim­mäistä kysy­mystä:
Luo­vut­tai­sinko itse oma­ko­ti­ta­loni liit­ty­mä­tien käy­tön kont­rol­lin ja hin­noit­te­lun ulko­maille rekis­te­röi­dylle yksi­tyi­selle osakeyhtiölle?

Kätilöt apuun!

torstai, marraskuu 12th, 2015

Osa ulkomaankauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Lenita Toi­va­kan hen­ki­lö­koh­tai­sista omis­tuk­sista on vero­suun­nit­te­lusyistä jär­jes­telty bel­gia­lai­sen yhtiön kautta. Minis­te­rin mukaan menet­tely on nor­maa­lia ja hyväksyttävää.

Hal­li­tuk­sen liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­teri Anne Ber­ner puo­les­taan oli vielä tou­ko­kuu­hun saakka luxen­bur­gi­lai­sen vero­pa­ra­tii­siyh­tiön Saltri II LuxCo -yhtiön hal­li­tuk­sessa. Hänelle tuli kiire jät­tää eron­pyyn­tönsä tou­ko­kuussa, kun kutsu hal­li­tuk­seen tuli.

Pää­mi­nis­teri Juha Sipilä itse on pääs­syt jul­ki­suu­teen paitsi yri­tyk­sensä myyn­nillä, myös sijoi­tus­yh­tiö For­tel Inves­tin avulla las­tensa hyväksi teke­mäs­tään omai­suus­jär­jes­te­lystä. Yhtiö on toi­min­tansa aikana jaka­nut per­heen­jä­se­nil­leen osin­koina 8,9 mil­joo­naa euroa. Pää­mi­nis­teri itse on hyö­dyn­tä­nyt vero­suun­nit­te­lus­saan ns. kapi­ta­li­saa­tio­so­pi­muk­sia, jota mah­dol­lis­ta­vat osinko- ja myyn­ti­voit­to­ve­ro­tuk­sen siir­tä­mistä eteen­päin halut­tuun ajakohtaan.

Hal­li­tuk­sessa on siis aina­kin kolme minis­te­riä, jotka ovat hen­ki­lö­koh­tai­sesti erit­täin hyvin pereh­ty­neet lail­li­sen vero­suun­nit­te­lun mah­dol­li­suuk­siin. Vii­mei­sim­pänä jul­ki­suu­teen pääs­syt minis­teri Toi­vakka valai­see aiheen moraa­li­puolta seu­raa­vasti:
“Jos val­lit­se­van moraa­lin ja lail­li­suu­den välillä on ero, niin siitä pitää kes­kus­tella ja muut­taa lainsäädäntöä”.

Mitä­hän minis­te­rit Sipilä, Ber­ner ja Toi­vakka mah­dol­li­sesta ris­ti­rii­dasta itse mah­ta­vat tuu­mia?
Oli­si­ko­han täl­lai­sen menon sal­li­mi­nen itselle ja saman­ai­kai­nen toi­meen­tu­loa kiris­tävä pak­ko­la­kien sää­tä­mi­nen toi­sille mah­dol­li­sesti jol­la­kin tavalla “moraa­li­sesti ristiriitaista”?

Pitäi­sikö lait­taa pari käti­löä tätä ris­ti­rii­taa pää­mi­nis­te­ril­lemme avaamaan?

 

Kreikka - maailman vanhin demokratia - mutta opettelee edelleen

tiistai, heinäkuu 14th, 2015

Jo kuu­kausia lähes kai­ken koti­mai­sen poliit­ti­sen akti­vi­tee­tin ja huo­mio­ar­von omi­nut tapaus Kreikka on nyt yhdessä väli­vai­hees­saan: Jäsen­maat ovat anta­neet ehtonsa uuden 80 - 90 mil­jar­din EVM -lai­nan myön­tä­mi­selle. Seu­raa­vaksi ehtoi­hin ottaa kan­taa Krei­kan par­la­mentti. Jos ehdot joil­ta­kin osin hylä­tään, odot­taa Kreik­kaa oma valuutta. Oma tupa - oma lupa.

Kreikka -kes­kus­telu on vel­lo­nut val­toi­me­naan. Ilmassa ovat len­nel­leet sekai­sin fak­tat ja fik­tiot, syy­tök­set ja puo­lus­te­lut. Henki on ollut se, että ellet ole Krei­kan puo­lella, olet vas­taan.
Jarkko Lai­neen “Ilkei­den sanan­las­ku­jen sana­kir­jasta” löy­tyy täl­lai­nen: “Jos jokus sanoo, että kyse ei ole rahasta vaan peri­aat­teesta, on kyse rahasta”.

Ja rahas­ta­han tässä on kysy­mys. Itseäni on häi­rin­nyt Krei­kan vel­kaan­tu­mis­kes­kus­te­lussa se, että velal­li­sesta on haluttu tehdä via­ton uhri ja lai­noit­ta­jista rikol­li­sia.
On annettu ymmär­tää, että pahat sak­sa­lais­rans­ka­lai­set pan­kit ovat väki­sin kaa­ta­neet puu­hun sido­tun Krei­kan kurk­kuun satoja mil­jar­deja “laina” -merk­kistä alko­ho­lia tämän anka­rasta vas­ta­rin­nasta piittaamatta!

Jos missä, niin tässä on tul­lut lihaksi vanha suo­ma­lai­nen sanonta velasta, joka on veli otet­taessa mutta veli­puoli mak­set­taessa. Krei­kan tapauk­sessa itse asiassa koko suku­lai­suus kiis­tet­tiin kan­sa­nää­nes­tykssä 61 % enemmistöllä.

Pieni totuu­den sie­men ehkä on arvos­te­lussa, jonka ydin on siinä, että vailla vien­ti­teol­li­suutta ole­van, hal­lin­nol­li­sesti ja ins­ti­tuu­tioi­densa suh­teen lähes kehi­tys­maan tasolla olleen Euroo­pan Unio­niin luis­kah­ta­neen Krei­kan annet­tiin rau­hassa vel­kaan­tua unio­nin vah­vo­jen vien­ti­mai­den pan­keille. Syn­tyi tilanne, missä raha liik­kui ensin ko. pan­keista Kreik­kaan ja palasi sieltä kroo­ni­sesti ali­jää­mäi­sestä kaup­pa­ta­seesta ja perus­kor­jaa­mat­to­masta hal­lin­nosta joh­tuen pikku hil­jaa takai­sin läh­tö­mai­hin.
Aina­kin siis se raha palasi, joka pääsi ohit­ta­maan pai­kal­li­set “hyvä veli”-, ja kor­rup­tio­pyy­dyk­set. Nyt nämä eurot halu­taan arvos­te­li­joi­den mukaan ikään­kuin mak­sat­taa kreik­ka­lai­silla uudes­taan!
Seli­tys ei kui­ten­kaan kestä tar­kem­paa kriit­tistä arvioin­tia, eikä siten voi vapaut­taa velal­lista vas­tuusta. Jos voisi, niin sil­loin­han itse­näistä val­tioita olisi tar­kas­tel­tava syyntakeettomana.

On väi­tetty, että suo­ma­lais­ten linja Kreik­kaa koh­taan on jo lii­an­kin tiukka. Olen toista mieltä. Sota­kor­vauk­sensa mak­sa­neet suo­ma­lai­set ovat kun­nioit­ta­neet Espan­jan, Por­tu­ga­lin ja Irlan­nin tapaa hoi­taa omat talous­on­gel­mansa siitä enem­piä elä­möi­mättä. Siksi suo­ma­lai­nen ihmet­te­lee, miksi Kreik­kaa tulisi koh­della joten­kin poik­kea­vasti?
Ja koska kysy­myk­seen ei mitään tol­kul­lista vas­tausta ole tul­lut, linja on ja pysyy.

Taloustieteen höyhensarjaa

torstai, maaliskuu 12th, 2015

Björn Wahl­roos on osta­nut (tai saa­nut?) Hesa­rin verk­ko­si­vulta main­osai­kaa uudelle kir­jal­leen “Talou­den 10 tuhoi­sinta aja­tusta.” Tois­tai­seksi ilmes­ty­mät­tö­män kir­jan mai­nos­teks­tissä Nalle kut­suu rans­ka­lais­pro­fes­sori Tho­mas Piket­tyä “pop-ekonomistiksi”.

Tho­mas Piketty tuli tun­ne­tuksi tut­ki­malla USA:ssa vero­tus­tie­to­jen avulla omai­suus­mas­so­jen ker­ty­mi­sen his­to­riaa, tuot­toa ja vero­tusta yli sadan vuo­den ajalta. Koti­maansa Rans­kan varal­li­suus­tie­toja hän tutki yli 300 vuo­den aika­jak­solta. Piketty tii­visti tut­ki­muk­sensa hie­man alle 1000 -sivui­seen kir­jaan, josta tuli USA:ssa best­sel­ler. Mate­ri­aa­lia olisi ollut plak­ka­rissa lähes 10:een vas­taa­van­ko­koi­seen teok­seen. Aiem­min hän on jul­kais­sut 3 vas­taa­vaa talous­tie­teel­listä järkälettä.

Björn Wahl­roos on kir­joit­ta­nut pari taloutta käsit­te­le­vää kir­jaa, molem­mat puh­taasti omista mie­li­pi­teis­tään ja muis­te­lois­taan ja ilman var­si­naista tut­ki­musai­neis­toa.
Kir­joi­tus­tyy­listä voi epäillä hänen “kir­joit­ta­neen” pää­asiassa sane­lu­ko­neelle, josta pal­kattu ammat­ti­lai­nen on koon­nut jori­nat kirjaksi.

Kum­pi­ko­han kir­jai­li­joista mah­taa parem­min sopia “pop-ekonomisti” -määritelmään?

Maanosan kokoinen ongelma

sunnuntai, joulukuu 21st, 2014

EU-maissa hyris­tään tyy­ty­väi­syy­destä sen suh­teen, miten hyvin Venäjä -pakot­teet pure­vat. Tämä on itse­pe­tosta sikäli, että vasta ruplan kurs­sin hei­ken­ty­mi­nen öljy­alen takia on vai­kut­ta­nut Venä­jän talou­teen ja EU -pakot­teil­le­kin on syn­ty­nyt tehoa. Raa­ka­öl­jyn hin­nan pitä­mi­sessä alhaalla EU:lla ei ole osaa ei arpaa.

Mihail Hodor­kovs­kia voi­ta­neen 8-vuotisen “inten­sii­vi­kurs­si­tuk­sen” jäl­keen pitää hyvänä Venäjä -tun­ti­jana. Talous­lehti Financial Time­sin tuo­reessa haas­tat­te­lussa hän varoit­taa Vla­di­mir Puti­nin uusista seik­kai­luista nyt, kun talous sak­kaa eikä Kri­min suh­teen kun­nial­lista perään­ty­mis­tietä ole jul­ki­sesti esi­telty.
Muu­ta­missa uutis­pät­kissä Puti­nin puhuessa län­nen pakot­teista, on hänen mimii­kas­saan ylä­huu­len ja nenän seu­duilla havait­ta­vissa saman­lai­sia nopeita liik­keitä, joita näkee ruo­ka­kip­po­aan var­tioi­vien neli­jal­kais­ten  ele­kie­lessä. Vain murina puut­tuu. Hodor­kovs­kin sanoille osat­ta­neen lait­taa niille kuu­luva painoarvo.

Kuu­bassa on USA:n 50 vuotta kes­tä­neen kaup­pa­saar­ron päät­ty­mi­sen jäl­keen puhuttu läm­pi­mään sävyyn Kii­nan tavasta hivut­taa talous­jär­jes­tel­mää kom­mu­nis­ti­sesta kohti mark­ki­na­ta­loutta.
Koska “Kii­nan tie” ei ole “Venä­jän tie”, niin mikä se sit­ten voisi olla?
Kri­min hal­tuun­o­ton yhtey­dessä sai media Puti­nilta kuul­ta­vak­seen luen­toja Kri­min roo­lista mui­nai­sessa Venä­jän kei­sa­ri­kun­nassa, Kri­min asuk­kai­den uhrauk­sista toi­sessa maa­il­man­so­dassa ja päät­teeksi kriit­ti­sen arvion Nikita Hrust­so­vin pää­tök­sestä antaa alue Ukrai­nalle v. 1954, tasan 100 vuotta Kri­min veri­sen sodan syt­ty­mi­sen jälkeen.

Mikäli Puti­nin “Venä­jän tie” on ryh­tyä piir­te­le­mään kart­toja 1800 -luvun rajo­jen perus­teella, on syy­tä­kin huo­les­tua.
Kun Venä­jän kart­taa kat­soo, voisi äkki­näi­nen aja­tella siinä riit­tä­vän kosolti kun­nos­tet­ta­vaa yhdelle, lähes sadan vuo­den ajan infra­struk­tuu­rinsa kehit­tä­mi­sen lai­min­lyö­neelle val­tiolle.
Venä­jän luon­non­va­rat yhdis­tet­tynä demo­kraat­ti­seen, kor­rup­tiosta kit­ket­tyyn hal­lin­toon, moder­ni­soi­tuun tuo­tan­toon ja kun­nossa ole­vaan liikenne- ja datayh­teyk­siin saisi var­masti tehok­kaas­ti­kin aivo­pes­tyt kan­sa­lai­set pian ymmär­tä­mään, ettei­vät ongel­mat ensi­si­jai­sesti val­tion rajo­jen ahtau­desta saati euroop­pa­lais­ten tai ame­rik­ka­lais­ten pahan­tah­toi­suu­desta johdu.

Tähän suun­taan voi­daan kui­ten­kin edetä vain maan sisäi­sillä pää­tök­sillä. Ydin­ky­sy­mys onkin se, väis­tyykö Putin val­lan kah­vasta riit­tä­vän ajoissa niin, että pelas­tet­ta­vaa vielä on.

Terveyttä” kaupan!

tiistai, marraskuu 11th, 2014

Kokoo­muk­sen ja RKP:n suun­nasta on sote -rat­kai­sun tii­moilta esi­tetty suo­ria vaa­ti­muk­sia yksi­tyi­sen sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon parem­masta huo­mioi­mi­sesta. Mm. Kimmo Sasi, Carl Haglund  ja Laura Räty ovat olleet asiassa aktiivisia.

Äsket­täin Salossa pal­jas­tui, että yksi­tyi­sen van­hus­ten­hoi­to­fir­man omis­ta­jaa epäil­lään vah­voin perus­tein asiak­kaansa mur­hasta, motii­vina tämän omai­suu­den kaval­ta­mi­sen peittely.

Tuore uutinen Hel­sin­gissa huu­me­re­sep­tejä ilman kyse­lyitä ja ilman kuit­tia tapah­tu­neista mak­susta kir­joit­ta­van yksi­tyi­sen “ter­veys­a­se­man” toi­min­nasta edus­taa samaa kate­go­riaa: Ahneus on ainoa kan­tava motiivi toiminnalle.

Saman­suun­tai­sia uuti­sia kan­tau­tuu sään­nöl­li­sesti val­ta­kun­nal­lis­ten van­hus­ten “hoi­va­koti” -bis­nestä pyö­rit­tä­vien fir­mo­jen suunnalta.

Val­ta­kun­nal­li­set ter­veys­yri­tyk­set ovat jää­neet tois­tu­vasti kiinni euroop­pa­lais­ten vero­pa­ra­tii­sien hyväk­si­käy­töstä vero­jen minimointitarkoituksessa.

Täl­lai­se­nako sote­kaa­ta­jien puu­ha­mie­het ja -nai­set näke­vät suo­ma­lai­sen sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon tulevaisuuden?

PALKKAVEROTUKSEN ULKOISTAMISTA

maanantai, marraskuu 3rd, 2014

Mediamme vero­kes­kus­telu on sen ver­ran kor­rup­toi­tu­nutta, että tar­vi­taan tam­pe­re­lai­nen talous­pro­fes­sori totea­maan perus­asiat. Meillä on päi­vi­telty pit­kään sitä, miksi yksi­tyi­nen ter­vey­den­huolto näyt­tää lää­kä­rei­den kes­kuu­dessa ole­van parempi pal­kan­mak­saja kuin julkinen.

Seli­tys on Tam­pe­reen Yli­opis­ton talous­pro­fes­sori Matti Tuo­ma­lan mukaan yksin­ker­tai­nen: Yri­tyk­sissä on vuo­den 1993 vero­uu­dis­tuk­sen jäl­keen voitu lail­li­sesti mak­saa palk­koja pää­oma­tu­loina. Ja, kuten tie­dämme, pää­oma­tu­lo­ve­ro­tus ei ole progres­sii­vista, kuten palk­ka­vero.  Tai no, onhan se: Pää­oma­tu­loista mak­se­taan 50 000 euroon saakka 30 % veroa ja ylit­tä­vältä osalta 32 %.
Huima progres­sio, vai mitä?

On käsit­tä­mä­töntä, miten eriar­voi­sesti palkka- ja pää­oma­tu­loja vero­te­taan. Ja sit­ten häm­mäs­tel­lään sil­mät pyö­reinä, että miksi se jul­ki­nen ter­vey­den­huolto tulee noin pal­jon yksi­tyistä kal­liim­maksi. Vas­taus: Siksi, että yksi­tyi­sellä puo­lella veron­kierto on lail­lista, kun taas jul­ki­nen puoli pidät­tää verot tau­lu­koi­den mukaan.

Tässä olisi dema­reil­le­kin ihan oikea vaa­li­teema kalas­tus­mak­su­jen tilalle.

Sari Sairaanhoitaja ja sen kaverit

maanantai, lokakuu 20th, 2014

Kun maamme huol­to­suhde heik­ke­nee, vaih­to­tase vinou­tuu ja luot­to­luo­ki­tuk­set pauk­ku­vat, voi­mis­tuu talous­kes­kus­te­lussa syyl­lis­ten etsintä. Jako­lin­jat ovat sel­vät: Oikeisto näkee syy­päänä ammat­ti­lii­tot ja nii­den “koh­tuut­to­mat” vaa­ti­muk­set yhdis­ty­neenä yhteis­kun­nan tur­va­ver­kon yksi­lön omaa vas­tuuta rapaut­ta­vaan lii­al­li­seen tihey­teen. Paran­nus­kei­nona tar­jo­taan ylei­sesti tur­va­ver­kon har­ven­ta­mista sekä mark­kin­ta­ta­lou­den sään­te­lyn vähen­tä­mistä tur­han byro­kra­tian kar­si­mi­sen pei­te­ta­ri­nalla.
Vasem­malla etsi­tään syyl­li­siä edel­li­sen vuo­si­kym­me­nen pouk­koi­le­van fan­tas­ti­sesta, tuloe­roja kas­vat­ta­neesta hal­li­tus­po­li­tii­kasta, talous­e­lii­tin ahneu­desta sekä sen kyvyt­tö­myy­destä enna­koida tulevaa.

Vil­kais­taan hie­man his­to­riaa. Ammat­ti­liit­to­jen kes­kei­sim­piä vas­tuu­alueita ei ollut esim. 1980 -luvun lopulla tapah­tu­nut raha­mark­ki­noi­den vapaut­ta­mi­nen, ne eivät myös­kään päät­tä­neet Suo­men liit­ty­mi­sestä euroon. Ne eivät olleet aiheut­ta­massa Nokiassa tapah­tu­nutta liik­keen­joh­dol­lista ja tuo­te­ke­hi­tyk­sel­listä sokeu­tu­mista ja sen seu­rauk­sena tapah­tu­nutta Suo­men tek­no­lo­gian lip­pu­lai­van uppoa­mista. Ne eivät olleet estä­mässä puu- ja pape­ri­teol­li­suutta näke­mästä Aasian talou­den noususta joh­tu­nutta uut­taa glo­baa­lia mark­ki­na­ti­lan­netta, mikä johti teh­tai­den hal­lit­se­mat­to­maan ulos­li­put­ta­mi­seen. Lauri Iha­lai­nen ei myy­nyt val­tion omis­ta­maa Kemi­raa, Grow How’ta, Soklin kai­vos­toi­min­taa ja mal­mi­va­ran­toja 200 milj. eurolla nor­ja­lai­sille. Sen teki Jyri Häkä­mies. Koh­tei­den arvoksi arvioi­daan nyt 10 - 30 mil­jar­dia euroa.
Soklin myyn­nin jäl­keen val­tio hank­kiu­tui Soli­diu­min kautta keväällä 2013 uudel­leen mukaan kai­vos­toi­min­taan, Tal­vi­vaa­raan. Häkä­mies oli paria kuu­kautta aiem­min siir­ty­nyt EK:n hom­miin. Val­tio on sijoit­ta­nut pro­jek­tiin nyt nel­jän­ne­mil­jar­din. Yhtiö on velkasaneerauksessa.

Sari Sai­raan­hoi­ta­jasta tuli mediassa vir­tu­aa­li­julk­kis sen jäl­keen, kun Kokoo­mus lupasi vuo­den 2007 edus­kun­ta­vaa­lien lop­pu­met­reillä hänelle ja hänen kave­reil­leen 500 euron pal­kan­ko­ro­tuk­sen. Lupaus jäi lunas­ta­matta.
Sari ja hänen jul­ki­sen sek­to­rin pie­ni­palk­kai­set kave­rinsa ammat­ti­liit­toi­neen ovat ovat tämän tila­päi­sen mediaglit­te­rin jäl­keen pysy­neet oikeis­to­me­diassa pel­käs­tään syyl­lis­tä­mi­sen koh­teina, ei työn sankareina.

Kun Suo­meen aikoi­naan sää­det­tiin laki pakol­li­sesta tur­va­vyön käy­töstä, jur­nut­ti­vat yksi­lön­va­pau­den puo­lus­ta­jat ihmistä lii­kaa hol­hoa­vasta yhteis­kun­nasta. Tänä­kin päi­vänä itse­päi­sim­mät kiin­nit­tä­vät vyönsä vain polii­sin näh­des­sään.
Sari ja hänen kave­rinsa paik­kaa­vat niska-, kallo- ja muut vammat.

Elin­kei­noe­lämä ja talou­den eliitti  toi­mii täs­mäl­leen samoin. Mark­ki­na­ta­loutta sään­te­le­mään pyr­ki­vää lain­sää­dän­töä kri­ti­soi­daan ja vas­tus­te­taan reflek­sin­omai­sesti.  Jar­rua ei pai­neta eikä kurs­sia tar­kis­teta ennen kuin ryti­see. Tästä syn­ty­vät vahin­got hoi­taa jäl­leen Sari ja hänen jul­ki­sen sek­to­rin kol­le­gansa yhteis­kun­nan toimeentulo- ja vel­ka­neu­von­ta­luu­kuilla. Joita siis oikeis­ton lem­pi­li­tur­gian mukaan on aivan liikaa!

Yhteis­kun­nassa on ryh­miä, joi­den kuu­luisi työnsä puo­lesta kyetä enna­koi­maan tule­vai­suutta ajan­koh­tai­sen luo­tet­ta­van tie­don poh­jalta. Polii­tik­ko­jen ohella tähän ryh­mään kuu­lu­vat talou­desta kir­joit­ta­vat jour­na­lis­tit. Vii­me­mai­nit­tu­jen tulisi työk­seen ase­tella talou­den vauh­ti­so­keutta ja mark­ki­na­ti­lan­tei­den muu­tok­sia hais­te­le­via tut­ki­aan talou­den tar­kas­tus­pis­teille.
Useim­mi­ten vai­kut­taa ikävä kyllä siltä, että talous­kom­men­taat­to­rit viih­ty­vät parem­min lii­tu­rai­ta­po­ru­kan kyy­dissä kuin talou­den yli­no­peuk­sia ja pul­lon­kau­loja tutkimassa.

Terrorismin lyhyt oppimäärä: Natsit - Baader-Meinhof - ISIS

keskiviikko, syyskuu 24th, 2014

Noin 50 vuotta sit­ten, pari vuo­si­kym­mentä nat­si­ter­ro­ris­mista sel­viy­ty­mi­sen jäl­keen, län­si­mai­sen demo­kra­tian haas­ta­jana näh­tiin soti­laal­li­sesti vahva Neu­vos­to­liitto. Se edusti ns. Itä­blok­kia,  jonka aseel­li­sena frak­tiona Euroo­passa toimi ns. Baader-Meinhof -ryhmä. USA oli jo tuol­loin talou­del­li­sesti erkaan­tu­nut perin­teistä demo­kra­tiaa edus­ta­vasta Euroo­pasta lähes sään­te­le­mät­tö­män mark­ki­na­li­be­ra­lis­min suun­taan poliit­ti­sesti oikealle ja käytti yhä suu­rem­man osan kan­san­tuot­tees­taan armei­jansa varus­ta­mi­seen. Itä­blo­kin rajat oli­vat vakiin­tu­neet, län­si­blo­kin rajoja var­tioi USA ja sil­loi­nen Nato maa­il­man­po­lii­sin elkein.

Siinä missä Sak­sassa toi­mi­nut Baader-Meinhof -ryhmä kaap­pasi ja mur­hasi län­si­mai­sia val­tio­joh­ta­jia ja isoja yri­tys­pamp­puja, kehot­taa nykyi­nen uskon­nol­li­seen dik­ta­tuu­riin täh­täävä ISIS tap­pa­maan, vahin­goit­ta­maan, polt­ta­maan vas­tus­ta­ji­aan ja hei­dän omai­suut­taan - tai ellei muuta voi - edes syl­ke­mään näi­den kas­voille. Uhreiksi kel­paa­vat  mai­niosti myös lap­set, nai­set ja muut sivii­lit. Mitä jul­ki­sem­paa, sen parempi.
Ja siinä missä poliit­ti­nen “Bonny & Clyde” -paris­kunta Andreas Baa­der ja Ulrike Mein­hof ilmei­sen ylpeinä näki­vät omat nimensä ter­ro­ris­mi­uu­tis­ten otsi­koissa, pysyt­te­le­vät ISIS -liik­keen joh­ta­jat kau­kana pii­lossa itse tapah­tu­mista. Ja kes­kit­ty­vät uskon­nol­li­sen aivo­pe­sun ja rahan avulla rek­ry­toi­maan suun­taansa etsi­viä, eri syistä elä­mänsä joh­to­täh­den hukan­neita nuo­ria maa­il­man­pa­ran­ta­jia rivei­hinsä itsensä uhraamaan.

Länsi-Eurooppa on yht’äkkiä housut kin­tuissa tilan­teessa, missä uuden­lai­seen puti­ni­lai­seen auto­ri­taa­ri­seen har­vain­val­taan (“dik­to­kra­tia...”) pyr­kivä Venäjä samoin toi­mi­vien itäeu­roop­pa­lais­ten ja aasia­lais­ten val­tioi­den kera aiko­vat kat­soa  mihin saakka euroop­pa­lai­sen päät­tä­mät­tö­myy­den oloissa voi­daan edetä. Krimi otet­tiin jo, nyt on vuo­rossa Ukrai­nan itäi­set alu­eet. Sen jäl­keen?
Yhden uhan ase­mesta län­si­mailla onkin kaksi: Isla­mi­lai­set fanaa­ti­kot ja mai­densa oikeus­lai­tosta, mediaa ja liike-elämää hal­lit­se­vat dik­taat­to­rit. Länsi-Eurooppa ei tule sel­viä­mään tilan­teesta ilman vah­vaa soti­laal­lista yhteis­työtä, tapah­tuu se sit­ten EU:n tai Naton puit­teissa.

Pää­tök­sen­teon poliit­ti­nen aikaik­kuna on sul­keu­tu­maan päin.