Archive for the ‘Mäntsälä’ Category

Ministereiden ylävitoset

perjantai, kesäkuu 2nd, 2017

Sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­te­riön joh­dolla teh­tävä valin­nan­va­paus­ko­keilu Keski-Uusimaalla käyn­nis­tyi. Kokeilu on kak­si­vai­hei­nen. Ensin kokeil­laan valit­se­mista perus­ter­vey­den­huol­lossa, jossa pal­ve­lun tuot­ta­jille mak­se­taan ns. kapi­taa­tio­kor­vaus (= osal­lis­tu­jien mää­rään perus­tuva kor­vaus). Sen jäl­keen kokeil­laan mal­lia, jossa raja­tulle koh­de­ryh­mälle anne­taan käyt­töön h-kohtainen budjetti.

Keski-Uusimaan kokeilu toteu­te­taan rii­su­tuilla perus­pal­ve­lu­va­li­koi­malla ja ajan­va­raus­kaan ei onnistu ver­kossa vaan pel­käs­tään puhe­lin­nu­me­rosta. Valin­nan ”vapaus” tar­koit­taa tässä kokei­lussa vapautta valita hoi­tava taho puo­leksi vuo­deksi ker­ral­laan. Var­si­nai­sessa Sote -uudis­tuk­sessa valin­nan vapautta saa nuo­laista vain vuo­den välein. Nämä aika­ra­jauk­set pal­jas­ta­vat­kin Sote -uudis­tuk­sessa mai­nos­te­tun ”vapau­den” todel­li­sen luon­teen. Oikea vapaus­han tar­koit­taisi sitä, että kan­sa­lai­nen voi halu­tes­saan kävellä yhtenä päi­vänä jul­ki­selle pal­ve­lun tuot­ta­jalle ja toi­sena päi­vänä yksi­tyi­selle. Tai päin­vas­toin. Maan hal­li­tuk­sen mark­ki­noi­man ”vapau­den” juoni onkin se, että uudis­tuk­sella tul­laan siir­tä­mään mer­kit­tävä osa suo­ma­lais­ten vero­ker­ty­mästä jul­ki­sista ter­vey­den­huol­lon orga­ni­saa­tioista yksi­tyi­sille koti- ja ulko­mai­sille ter­vey­sa­lan firmoille.

Hie­man perus­tie­toa nel­jän suu­rim­man Suo­messa ter­vey­sa­lalla toi­mi­van yhtiön taustoista:

Attendo, lii­ke­vaihto 1.075 milj €, pää­omis­taja on ruot­sa­lai­nen yksi­tyi­nen pää­oma­si­joi­tus­yh­tiö Nordst­jer­nan, joka on myös mänt­sä­lä­läi­sille tutun NCC -raken­nus­yh­tiön pääomistaja.

Mehi­läi­nen, lii­ke­vaihto 590 milj €, pää­omis­taja 3i, Lon­toon pörs­sissä notee­rattu pääomasijoitusyhtiö.

Ter­veys­talo, lii­ke­vaihto 547 milj €, pää­omis­taja poh­jois­mai­nen pää­oma­si­joi­tus­yh­tiö EQT VI, jota hal­lit­see län­si­naa­pu­ris­samme mm. Saab -autoja teh­tail­lut Wal­len­berg -suku.

Pih­la­ja­linna, lii­ke­vaihto 399 milj €, on näistä ainut koko­naan suo­ma­lai­sessa omis­tuk­sessa oleva yhtiö.

Suo­men ter­vey­den­hoi­to­me­not ovat tällä het­kellä noin 20 mil­jar­dia vuo­dessa. Jos ole­tamme yksi­tyi­sen fir­mo­jen nap­paa­van tuosta esim. 25%, puhu­taan 5 mil­jar­dista. Jos sit­ten ole­tamme lii­ke­voi­ton ole­van esim. vaa­ti­mat­to­mat 3% lii­ke­vaih­dosta, on mah­dol­lista jakaa omis­ta­jille osin­koina tuol­lai­set 150.000.000 € vuo­sit­tain. Suuri osa noista euroista kul­keu­tuu ulko­maille eikä edes välil­li­sesti hyö­dytä suo­ma­laista talouselämää.

Että täl­lai­nen uudis­tus. Lopuksi on kui­ten­kin sanot­tava, että ne suo­ma­lai­set sai­raan­hoi­ta­jat, lää­kä­rit, labo­ran­tit ja muut jotka yksi­tyi­sissä ter­veys­yri­tyk­sissä työ­tään teke­vät, teke­vät sitä samalla vas­tuun­tun­nolla, ammat­ti­tai­dolla ja empa­tialla kuin kaikki muut­kin alan ammat­ti­lai­set. Ei ole hei­dän vikansa, että kaksi suu­rinta hal­li­tus­puo­luet­tamme ovat kes­ke­nään teh­neet tämän his­to­rial­li­sen leh­män­kau­pan:
Sulle maa­kun­ta­hal­linto, mulle yksi­tyis­tetty ter­vey­den­hoito!
Ja ylä­vi­to­set päälle.

Uutta kehiin - vanhat kaatikselle!

tiistai, huhtikuu 4th, 2017

Jos­kus taval­li­nen val­tuu­tettu jou­tuu häm­mäs­tyk­sen val­taan tör­mä­tes­sään mie­les­tään ilmi­sel­vään talon­poi­kais­jär­jen pois­sao­loon suunnittelutyössä.

Mänt­sä­lässä suun­ni­tel­laan päi­vä­koti Aman­dan perus­kor­jausta ja laa­jen­nusta. On kes­kus­teltu siitä, tuli­siko urak­kaan sisäl­lyt­tää valmistus- vai pal­ve­lu­keit­tiö. Ensin­mai­ni­tussa voi­daan tehdä ruo­kaa, jäl­kim­mäi­sessä vain läm­mit­tää ja jakaa.

Sit­ten joku muis­taa, että nyky­ään­hän siellä on val­mis­tus­keit­tiö. Sit­ten joku kysyy viat­to­masti, että eikös se voi­taisi sit­ten säi­lyt­tää, kun on jo val­miina ole­massa. Ei tar­vit­sisi hei­ken­tää pal­ve­lua eikä inves­toida uusiin laitteisiin!

Täl­lai­nen yllät­tävä vaih­toehto ei ihan itses­tään näytä nouse­van nyky­suun­nit­te­li­joi­den mieleen.

”Säi­lyt­tääkö?”

”Siis se vanhako?”

”Mie­len­kiin­toi­nen aja­tus, pitääpä miettiä…”

Ilmei­sesti löy­tyisi heti kon­sultti tai pari­kin, jotka las­ki­si­vat van­han säi­lyt­tä­mi­sen tule­van monin­ker­tai­sesti kal­liim­maksi, kun uuden teke­mi­nen. He ovat siinä tai­ta­via. Ei muuta kun vanha kaa­to­pai­kalle ja uutta kehiin, tulee halvemmaksi… .

Jäämme odot­ta­maan, mil­lai­nen rat­kaisu Aman­dan keit­ti­öön tul­laan löytämään.

Status Quo on hyvä bändi!

torstai, maaliskuu 30th, 2017

Tulossa on lyhyen polii­tik­kou­rani eri­koi­sim­mat vaa­lit: Suu­rin kun­ta­lais­ten arkeen vai­kut­tava sosiaali- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen uudis­ta­mi­nen on tar­koi­tus toteu­tua tule­van val­tuus­to­kau­den aikana, mutta asiaa ei rat­kaista kun­nissa vaan edus­kun­nassa.
Mänt­sä­län kunta antoi mui­den tapaan juuri lausun­tonsa kaa­vail­tuun uudis­tuk­seen. Se oli mui­den kun­tien tapaan kriit­ti­nen. Hal­li­tuk­sen kaa­vai­le­mien sääs­tö­jen syn­ty­mi­seen ei uskota, val­mis­telu on pahasti vai­heessa ja ns. valin­nan­va­pau­desta uhkaa tulla pelkkä val­tava tulon­siirto veron­mak­sa­jilta yksi­tyi­selle ter­veys­bis­nek­selle. Kokoo­mus pitää Kes­kus­ta­puo­luetta hal­li­tuk­sessa pant­ti­van­ki­naan: Ellemme saa halua­mamme kal­taista valin­nan­va­pautta, vesit­tyy koko uudis­tus. Tätä­hän ei tie­ten­kään sanota ääneen. Ei tar­vitse. Uudis­tuk­sen on tar­koi­tus astua voi­maan 1.1.2019. Siitä run­saan 3 kk:n kulut­tua on edus­kun­ta­vaa­lit. Jos rat­kaisu siir­tyisi nii­den yli, ei kukaan tiedä mitä uudis­tuk­selle tapahtuisi.

Kes­kusta on han­ka­lassa tilan­teessa. Sen pit­kään haa­vei­lema maa­kun­ta­hal­linto voisi toteu­tua tässä yhtey­dessä. Uudis­tuk­sen tälle osalle ymmär­rystä löy­tyy myös oppo­si­tio­puo­lueista, tosin hie­man pie­nem­mällä maa­kun­tien mää­rällä. Näh­tä­väksi jää, riit­tääkö pää­mi­nis­te­ri­puo­lu­eella roh­keutta ottaa ohjat käsiinsä myös valin­nan­va­pau­den suh­teen, ja pakot­taa Kokoo­mus luo­pu­maan hal­li­tusyh­teis­työnsä ehdoiksi aset­ta­mis­taan jär­jet­tö­myyk­sistä. Niistä suu­rin on se, että kun­tien ja kun­tayh­ty­mien ei sal­lit­taisi toi­mia ter­veys­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jina. Se kun saat­taisi ikä­västi pie­nen­tää yksi­tyi­sen puo­len siivua.

Pian päät­tyvä ensim­mäi­nen val­tuus­to­kau­teni Mänt­sä­lässä on todis­ta­nut aina­kin sen, että kyllä kun­ta­po­li­tii­kassa ideo­lo­giaa on! Nopealla kat­sauk­sella löy­tyi aina­kin 3 äänes­tystä, joissa vas­tak­kain on pie­nin vari­aa­tioin ollut Kepu/Kokoomus vas­taan muut. Niistä kaksi oli talou­del­li­sesti erit­täin merkittäviä.

1. Vesi­lai­tok­sen yhtiöit­tä­mi­nen ja myynti perus­te­tulle kun­tayh­tiölle yhdessä säh­köyh­tiön kanssa äänes­tet­tiin läpi puh­taasti Kes­kus­tan ja Kokoo­muk­sen voi­min. Pää­tök­sen seu­rauk­sia on jo nähty ja tul­laan näke­mään lisää säh­kön siir­to­hin­to­jen ja vesi­mak­su­jen hinnoissa.

2. Rii­hen­mäen ja Hyö­kän­num­men kou­lu­jen kiin­teis­tö­hoi­don ulkois­ta­mi­nen ruot­sa­lai­selle NCC:lle oli nii­ni­kään puh­taasti Kes­kus­tan ja Kokoo­muk­sen läpi äänes­tämä pää­tös. Se tulee mak­sa­maan kun­ta­lai­sille vuo­teen 2035 men­nessä noin 70 mil­joo­naa euroa.

3. Vai­ku­tuk­sil­taan pie­nempi, mutta ideo­lo­gi­sesti mer­kit­tävä Kepu/Kok -akse­lin aikaan­saan­nos oli 25.4.2016 tehty pää­tös rajoit­taa sub­jek­tii­vista päivähoito-oikeutta. Tämän pää­tök­sen ideo­lo­gista luon­netta koros­taa se, että sillä ei edes saa­vu­tettu mitään sääs­töjä. Halut­tiin­pa­han vain osoit­taa kaa­pin paik­kaa päi­vä­hoi­don laa­tua perin­tei­sesti arvos­ta­valle vasemmistolle.

Kes­kus­talla ja Kokoo­muk­sella on Mänt­sä­lässä yhdessä ollut val­tuus­tossa yksin­ker­tai­nen enem­mistö vuo­desta 1948 alkaen. Ei siis ole ihme, että val­lan­käyt­töön on ehditty tot­tua.

Mänt­sä­län Sdp:n tavoite
vuo­den 2017 kun­ta­vaa­leissa on rik­koa tämä yli puoli vuo­si­sa­taa val­lin­nut Sta­tus Quo.

Uhkapeliä suomalaisten verorahoilla

perjantai, maaliskuu 17th, 2017

Suo­messa odo­te­taan pm Juha Sipi­län (Kepu) hal­li­tuk­sen mul­lis­ta­vaa Sote -uudis­tusta epä­to­del­li­sissa tun­nel­missa. Kai­ken pitäisi muut­tua perus­teel­li­sesti 1.1.2019. Sel­vi­tyk­siä on tehty ja lausun­toja annettu rek­ka­las­teit­tain. Kokouk­sissa on tuh­lattu hen­ki­lö­työ­vuo­sia niin pal­jon, että sillä rahalla olisi var­masti raken­nettu hyvin varus­tettu sai­raala. Hal­li­tus­puo­lueista Kokoo­mus näki Soten var­jolla tilai­suu­den edis­tää isolla loi­kalla ter­vey­den­hoi­don yksi­tyis­tä­mistä ja Kes­kus­ta­puo­lu­een laa­riin tipah­taisi kauan tavoi­teltu maakuntahallinto.

Hal­li­tuk­sella on tun­ne­tusti ollut nuiva suh­tau­tu­mi­nen asian­tun­ti­joi­den käyt­töön. Pää­mi­nis­te­rin jul­ki­sia puheita ”kai­ken maa­il­man dosen­teista” voi­daan sivis­tys­val­tiossa pitää vähin­tään har­kit­se­mat­to­mina. Vain pari viik­koa sit­ten 27.2.2017 viisi alan pro­fes­so­ria, Heikki Hii­lamo, Jussi Hut­tu­nen, Martti Keko­mäki, Anneli Poh­jola ja Anneli Ant­to­nen ovat uskal­tau­tu­neet jul­ki­suu­teen ja arvos­te­le­vat uudis­tusta kovin sanoin http://yle.fi/uutiset/3-9477663

Heistä prof. Hut­tu­nen toteaa, ettei yksi­kään uudis­tuk­sen nel­jästä kes­kei­sestä tavoit­teesta (perus­ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen vah­vis­ta­mi­nen, näi­den yhteis­työn kehit­tä­mi­nen, eriar­voi­suu­den vähen­tä­mi­nen eikä kus­tan­nus­ten hil­lit­se­mi­nen) näytä onnis­tu­van.
Nämä viisi pro­fes­so­ria ehdot­ta­vat vähin­tään kah­den vuo­den lykkäystä.

Nyt hal­lin­to­tie­teen pro­fes­sori Jari Sten­vall Tam­pe­reen yli­opis­tosta vaa­tii toteu­tuk­selle lisä­ai­kaa, koska lausun­to­kier­rok­sella ole­van laki­luon­nok­sen liit­teenä on puut­teel­li­set vai­ku­tusar­vioin­nit http://yle.fi/uutiset/3-9511997
Näin Sten­vall: “Minusta lausun­to­kier­ros olisi tar­koi­tuk­sen­mu­kaista pysäyt­tää, koska muu­ten lausun­no­nan­ta­jat jou­tu­vat anta­maan lausun­tonsa asi­aan, joka ei toteudu vaan asi­aan joka muuttuu.”

Mutta miksi Sipilä kuun­te­lisi pro­fes­so­reita? Kotona Kem­pe­leellä auto­tal­lis­saan häkä­pont­töjä ja kak­ka­roita suun­ni­tel­lut insi­nööri kyllä tie­tää ilman kai­ken maa­il­man lisens­se­jä­kin, miten val­ta­kun­nan sosiaali- ja ter­vey­den­huolto par­hai­ten jär­jes­te­tään: Perus­ta­malla maa­kun­ta­hal­linto!
Tietenkin!

Ei tehdä uhreista syyllisiä!

sunnuntai, huhtikuu 24th, 2016

Mänt­sä­lässä on sekä pai­kal­lis­leh­dessä että verk­ko­kes­kus­te­luissa ollut useita hyviä poh­din­toja liit­tyen val­tuus­tossa 25.4 teh­tä­vään pää­tök­seen tur­va­pai­kan saa­nei­den pako­lais­ten sijoit­ta­mi­sesta Mäntsälään.

Kes­kus­te­luissa on usein esiin­ty­nyt kysy­myk­siä syyl­li­syy­destä ja vas­tuusta.
Kenen syy pako­lai­suus on? Kenelle kuu­luu vas­tuu?
Missä mää­rin vas­tuu kuu­luu suo­ma­lai­sille ja nyt mäntsäläläisille?Hyviä kysy­myk­siä, joista vain osaan on vas­taus. Kan­sain­vä­listä poli­tiik­kaa seu­ran­neet tie­tä­vät kyllä syyt.

USA kävi sekoit­ta­massa 2003 Ira­kin, jossa piti olla jouk­ko­tu­hoa­seita. Ei ollut, mutta maa saa­tiin sekai­sin.
Euroo­pan Nato -mai­den joh­ta­man Libyan sodan (2011) ja sen joh­ta­jan Muam­mar Gadaf­fin eli­mi­noin­nin jäl­keen maa jätet­tiin ros­vo­jouk­ko­jen ja klaa­nien armoille.
Samoi­hin aikoi­hin alkoi edel­leen jat­kuva sota Syy­riassa, minne myös Venä­jän Putin kävi pudot­te­le­massa pom­me­jaan.

Nämä kolme krii­siä
ovat syy nykyi­seen poh­joi­safrik­ka­lai­seen pako­lais­vir­taan.
Ketkä sit­ten ovat syyl­li­siä? Ketkä ovat vas­tuussa?
Miten tahansa kysy­mystä kään­nel­lään, niin yksi on var­maa: Pakoon läh­te­vät ovat syyl­li­siä yhtä vähän kuin tsu­na­mien tai ydin­voi­ma­ka­ta­stro­fien uhrit ovat!
Soti­las­liit­to­jen ja hyök­käys­so­taa käy­vien val­tioi­den joh­ta­jat puo­les­taan eivät ikinä myönnä vas­tuu­taan saati syyllisyyttään.

Kaik­kein vähi­ten kysy­mys syyl­li­syy­destä tai vas­tuusta askar­rut­taa hen­kensä kau­palla pake­ne­via äitejä ja hei­dän lap­si­aan. On vain pääs­tävä pois!
Pois jon­ne­kin, missä kodit eivät räjäh­tele, pom­mit silvo, eivätkä ase­mie­het vaani.
Pako­lai­sia on maa­il­massa noin 15 mil­joo­naa. Mänt­sälä kes­kus­te­lee tässä vai­heessa 49 pako­lai­sen kotouttamisesta.

Pientä suh­teel­li­suu­den tajua tulisi nyt soveltaa.

Infokratiaa ja mahdottomia tilanteita

perjantai, huhtikuu 3rd, 2015

Mänt­sä­län kun­nan­hal­li­tus vas­tasi maa­nan­taina 23.3 val­tuus­ton esit­tä­mään kir­jal­li­seen kysy­myk­seen, joka liit­tyi tapaan, jolla kun­ta­tek­niik­kaa ollaan ulkois­ta­massa. Vir­ka­mies­johto on nimit­täin hake­massa kil­pai­lut­ta­mis­lu­paa suo­raan hal­li­tuk­selta, ja aikoo antaa asian tässä vai­heessa tek­ni­selle lau­ta­kun­nalle vain tie­doksi. Kun­nan hal­lin­to­sääntö (löy­tyy kun­nan sivus­tolta) on kir­jan­nut tar­kasti lau­ta­kun­tien teh­tä­vä­alu­eet. Kun lukee tek­ni­sen lau­ta­kun­nan teh­tä­vä­ku­vauk­sen (45§) tun­tuu menet­tely kyseenalaiselta.

Lis­ta­teks­tissä yllätti kun­nan­joh­ta­jan kir­joit­ta­man esit­te­ly­teks­tin väite, jonka mukaan tieto kysy­myk­sen koh­teena ole­vasta menet­te­lystä olisi peräi­sin pai­kal­lis­leh­den toi­mit­ta­jalta. Koska en voi uskoa kj:n tar­koi­tuk­sel­li­sesti valeh­del­leen val­tuus­tolle, lie­nee niin ettei joh­taja ehdi seu­rata, mitä talossa tapah­tuu. Kysy­myk­sen tieto tek­ni­sen lau­ta­kun­nan ohit­ta­mi­sesta oli nimit­täin peräi­sin kun­nan oman orga­ni­saa­tion (ohjaus­ryhmä) tuot­ta­masta muis­tiosta. Mänt­sä­län hal­lin­to­kult­tuu­rin oloissa tätä ei tie­ten­kään ollut tar­koi­tettu julkisuuteen.

Mutta tämä­kään ei vielä riit­tä­nyt. Tek­ni­sen lau­ta­kun­nan puheen­joh­taja (Kok) annat­teli puhu­ja­pön­töstä käsin täys­lai­dal­li­sen kri­tiik­kiä pai­kal­li­sen leh­den toi­mi­tus­po­li­tii­kasta - sopi­vasti kokouk­sessa, missä kysei­sen median edus­taja ei ollut pai­kalla. Vaikka val­tuus­ton teke­mään kysy­myk­seen joh­ta­nut tieto siis tuli kun­nan oman orga­ni­saa­tion laa­ti­masta muis­tiosta!
Yllä­tet­tiinkö nyt joku tai jot­kut housut kintuissa?

Tapa millä kun­ta­pal­ve­luja ollaan ulkois­ta­massa kiin­nos­taa ja sen täy­tyy­kin kiin­nos­taa val­tuu­tet­tuja. Pai­kal­lis­lehti on ansiok­kaasti tuo­nut esiin kun­ta­lais­ten ja val­tuu­tet­tu­jen huolta siitä, ollaanko demo­kraat­ti­sia menet­te­ly­ta­poja oiko­massa liian rai­lak­kaasti. Esi­tin puheen­vuo­ros­sani yksin­ker­tai­sen kysy­myk­sen:
Oli­siko val­tuus­ton peri­aat­teel­li­nen kanta ulkois­ta­mi­seen tul­lut sel­vit­tää ensin, ja -  mikäli pää­tös on myön­tei­nen - vasta sen  jäl­keen ryh­tyä sel­vit­tä­mään. Kun­nan­joh­ta­jan mie­lestä täl­lai­nen menet­tely joh­taisi “mah­dot­to­miin tilanteisiin”.

Hal­lin­non moni­mut­kais­tuessa suo­ma­lai­seen talous­kes­kus­te­luun on ilmes­ty­nyt uusi käsite “Upon­nei­den kus­tan­nus­ten harha”. Se tar­koit­taa tilan­netta, missä jon­kin pro­jek­tin sel­vit­te­lyyn on jo upo­tettu niin pal­jon rahaa ja resurs­seja, että ne itses­sään muo­dos­ta­vat pai­na­vim­man perus­teen pro­jek­tin toteut­ta­mi­selle, vaikka ensim­mäis­tä­kään pitä­vää todis­tetta idean kan­nat­ta­vuu­desta ei pys­tytä esit­tä­mään.
Jos täl­lai­sia sel­vit­te­ly­töitä aloi­te­taan vir­ka­mies­ten toi­mesta sään­nön­mu­kai­sesti ilman val­tuus­ton ennak­ko­pää­töstä, niin eikö sil­loin häntä hei­luta koiraa?

Bisnestä toisten rahoilla

maanantai, syyskuu 1st, 2014

 

Mänt­sä­län kun­ta­kon­ser­nin raken­ne­jär­jes­te­ly­pää­tös teh­tiin edel­li­sen val­tuus­ton vii­mei­sessä istun­nossa 10.12.2012 äänin 23 - 17. Nykyi­nen val­tuusto käsit­teli asiaa ensim­mäistä ker­taa ja äänesti tuon pää­tök­sen val­mis­te­luun palaut­ta­mi­sesta viime maa­nan­taina. Tulos 24 - 19 palaut­ta­mista vas­taan. Ero oli kaven­tu­nut kuu­desta äänestä vii­teen. Kan­nat­tiko, kysyy moni? Kyllä tai ei, vas­taa­jasta riippuen.

Onko kun­ta­lais­ten tai edes val­tuu­tet­tu­jen tie­tä­mys Hol­ding -hank­keeksi nime­tystä jär­jes­te­lystä ja sen seu­rauk­sista lisään­ty­nyt? Vain erit­täin niu­kasti, väi­tän. Puo­lus­ta­jat ovat maa­lail­leet eteemme visioita syner­giae­duista ja vero­sääs­töistä. Edel­li­sistä ei ole esi­tetty lukuja ennen maa­nan­taita, jol­loin kuu­limme luvun 300.000 €. Luku on löysä arvio, mutta vaikka olisi tosi­kin, vain 3 pro­mil­lea bud­je­tin lop­pusum­masta. Vero­sääs­tö­aja­tus perus­tuu vero­suun­nit­te­luun.
Kokoo­muk­sen val­tuu­tettu Jari Sil­lan­pää piti vero­suun­nit­te­lua puo­lus­ta­van puheen­vuo­ron, jossa hän halusi tehdä selvä pesäe­ron veron­kier­toon. Samaa yrit­tää par­hail­laan val­ta­kun­nan poli­tii­kan hui­pulla saman puo­lu­een teko­jaan katuva sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­teri Laura Räty.

Olen itse näi­den kah­den vuo­den aikana arvos­tel­lut hank­keen alku­vai­heessa puo­li­va­loilla teh­tyä val­mis­te­lua. Jo nyt voi sanoa, että han­ketta kri­ti­soi­nei­den ansiosta yhtiöit­tä­mi­sen kun­nal­lista demo­kra­tiaa rapaut­ta­viin vai­ku­tuk­siin aio­taan puut­tua. Sekä Kokoo­muk­sen että Kes­kus­tan edus­ta­jat ovat ilmais­seet kan­ta­naan, että esim. kun­tayh­tiöi­den hal­li­tus­ten jäsen­ten valinta tulee siir­tää kun­nan hal­li­tuk­selta val­tuus­tolle. Syk­syn aikana on tar­koi­tus päi­vit­tää sekä kun­nan hal­lin­to­sääntö että konserniohje.

Kes­kus­tan Jyrki Koso­nen ehdotti, että Mänt­sä­län Kun­tayh­tiö Oy:lle pää­tet­täi­siin valita hal­lin­to­neu­vosto, johon teh­tä­vään valit­tai­siin istuva val­tuusto. Kun­ta­de­mo­kra­tian kysy­myk­sistä väi­tel­lyt toh­tori Pauli Put­to­nen menee vielä pidem­mälle vuonna 2002 ilmes­ty­neessä väi­tös­kir­jas­saan. Hän visio, että kun­nal­li­sen osa­keyh­tiön osa­ke­pää­oma voi­tai­siin jyvit­tää vaa­li­tu­lok­sen mukaan ja jakaa sen perus­teella val­tuus­to­ryh­mille yhtiö­ko­kouse­dus­tuk­set ja siellä käy­tet­tävä ääni­valta. Vaikka yri­tys­ta­lou­den lii­tu­rai­ta­po­rukka ei näistä takuulla innos­tu­kaan, kan­nat­taa ne juuri siksi selvittää.

Kun­nal­li­sen osa­keyh­tiön suu­rin ongelma on omien raho­jen sijoit­ta­mi­sen kautta syn­ty­vän ris­kin puut­tu­mi­nen. Teh­dään siis bis­nestä tois­ten, eli kun­ta­lais­ten rahoilla. Tämän kon­sep­tin tur­miol­li­suu­desta ei esi­merk­kejä tar­vitse kau­kaa hakea.

Mänt­sälä voisi kun­ta­de­mo­kra­tian ja kun­nal­li­sen lii­ke­toi­min­nan fuusioi­mi­sessa pyr­kiä ole­maan edel­lä­kä­vijä. Se vaa­tii laki­asian­tun­te­musta ja ennak­ko­luu­lot­to­muutta. Ensin­mai­nit­tua on han­kit­ta­vissa, jäl­kim­mäistä on oltava omasta takaa.

Katsellaan visioita!

tiistai, tammikuu 21st, 2014

Val­tuus­ton kokouk­sessa maa­nan­taina 20.1. kes­kus­tel­tiin visiosta. Löy­tyykö 8:n kun­nan Keski-Uudenmaan kau­pun­kia kos­ke­vasta väli­ra­por­tista visio vai ei? Alun­pe­rin visio on tar­koit­ta­nut näkyä tai har­ha­nä­kyä. Nyky­ään yksi vision mää­ri­telmä on “unelma”. Toi­sen lauseen kysy­mys siis liit­tyy käsi­tyk­seen tuon unel­ma­ku­van uskottavuudesta.

Toi­sen­lai­sia visioi­ta­kin syn­tyi kokouk­sen aikana. Kun­nan talous­hal­lin­non ulkois­ta­mi­sen uutta jär­jes­te­lyä kos­ke­van kes­kus­te­lun yhtey­dessä kun­nan kam­reeri sanoin suun­nil­leen seu­raa­van­si­säl­töi­sen lauseen: “Kun­nan talous­hal­linto on ollut ulkois­tet­tuna jo niin kauan, ettei sitä voida enää ottaa takai­sin kun­nan omaksi työksi”.
Mitä ihmettä?!?
Vielä reilu puoli vuo­si­sa­taa sit­ten kun­nan kir­juri kir­joitti kokous­ten pöy­tä­kir­jat, mak­soi kun­nan las­kut ja hoiti kir­jan­pi­don. Nyt sano­taan, ettei kun­nalla ole kykyä edes rek­ry­toida puu­haan riit­tä­vän kou­lu­tet­tua hen­ki­lös­töä. Siis ker­ran ulkois­tettu - ikui­sesti ulkoistettu.

Tämä näky (visio...) yhdessä perus­kun­tien toi­min­nan lisään­ty­vän yhtiöit­tä­mi­sen kanssa luo ihan oikeasti pelot­ta­via “unel­mia”.
Muut­tu­vatko kun­nat itse­näi­sesti toi­mi­vista yhtei­söistä erään­lai­siksi osto- ja myyn­ti­liik­keiksi, jotka hoi­ta­vat kun­nal­lis­ten pal­ve­lu­jen tuot­ta­mista joko itse omis­ta­miensa tai ulko­puo­lis­ten omis­ta­mien yri­tys­ten avulla? Jääkö val­tuu­tet­tu­jen teh­tä­väksi sanoa sanansa vain sii­hen, miltä fir­malta mikä­kin pal­velu ostetaan.

Näin meille pik­ku­hil­jaa kas­vaisi erään­lai­nen kun­nan yhtiöitä hal­lin­noi­vien palk­ka­joh­ta­jien home­kas­vusto kun­nal­li­sen demo­kra­tian ylä­ra­ken­tee­seen, joka eläisi omaa elä­määnsä osa­keyh­tiö­lain suo­jissa.  Ja tekisi tyh­jäksi mm. aja­tuk­set hal­lin­nol­li­sista sääs­töistä siir­ryt­täessä kohti suu­rem­pia kuntayksiköitä.

Val­tuusto hyväk­syi äänes­tyk­sen jäl­keen val­mis­ta­vat toi­met sii­hen, että kun­nan talous­hal­linto siir­re­tään kesä­kuun alussa Tuusu­lan seu­dul­li­selta pal­ve­lu­kes­kuk­selta Kun­ta­Pro Oy:lle.
Kus­tan­nuk­set kun­nalle kaksinkertaistuvat.

Mäntsälän Mykkä Mafia!

tiistai, joulukuu 17th, 2013

Ok, otsikko on pro­vo­soiva. Se kuvaa kui­ten­kin hyvin tun­te­muk­siani ensim­mäi­sen val­tuus­to­vuo­den jäl­keen. Kun­nan hal­lin­to­ru­tii­neja lei­maa asioi­den pie­nessä pii­rissä puo­li­sa­lassa tapah­tuva val­mis­telu, heikko tie­dot­ta­mi­nen, puhu­mat­to­muus ja hie­man alen­tuva suh­tau­tu­mi­nen tar­kem­paa tie­toa halua­viin. Esi­merk­kejä on useita. Mer­kit­tä­vin näistä on puun takaa val­tuus­tolle vuosi sit­ten tuotu, huti­loi­den val­mis­teltu ns. Hol­ding -hanke. Hei­kon val­mis­te­lun takia asia on edel­leen kes­ke­ne­räi­nen meneil­lään ole­van oikeus­pro­ses­sin ja vireillä ole­van vero­tuk­sen ennak­ko­pää­tök­sen takia. Han­ketta alusta saakka arvos­tel­leet val­tuus­to­ryh­mät (SDP, Vih­reät ja Vasem­mis­to­liitto) yrit­ti­vät val­tuus­ton viime kokouk­sessa 9.12 saada kes­ke­ne­räi­seen hank­kee­seen liit­ty­vät kym­me­nien mil­joo­nien sisäi­set kau­pat pois edes vuo­den 2014 talous­ar­viosta sen luet­ta­vuutta häm­men­tä­mästä (kulu­van vuo­den arvios­sa­han nämä sum­mat ovat keik­ku­neet). Tur­haan. Mitään jär­ke­viä perus­te­luja luku­jen talous­ar­viossa mukana pitä­mi­selle ei tie­ten­kään kukaan esit­tä­nyt. Kah­den suu­rim­man puo­lu­een äänin luvut jäi­vät talous­ar­vioon, joten nyt kun­ta­lai­sille voi­daan­kin jou­lun ilo­sa­no­mana ker­toa, että meille saat­taa syn­tyä ensi vuonna yli 52 mil­joo­naa euroa!  Voit­toa!
No, se ei kui­ten­kaan ole oikeaa rahaa, vaan kun­nan oman kon­ser­niyh­tiön pan­kista otta­maa vel­kaa, mikä mak­se­taan yhdestä tas­kusta toi­seen.
Annan­kin tässä ilmai­sen idean: Vie­lä­hän saa­tet­tai­siin ehtiä Puk­ki­lan tapaan hank­kia kun­nalle myös iki­lot­to­rivi ensi vuo­delle ja bud­je­toida sen­kin mah­dol­li­set voi­tot näky­viin talousarvioon!

 

Ns. Fen­no­voima -hank­keen val­mis­telu oli oma lukunsa. Tätä vielä taval­lis­ta­kin hys­syt­te­le­väm­pää val­mis­te­lua perus­tel­tiin lii­ke­sa­lai­suu­della. Hank­kee­seen alun­pe­rin ilmoit­tau­tu­nut kun­nan omis­tama säh­köyh­tiö kun kuu­luu Oy -lain pii­riin. Kok/Kepu -enem­mis­töi­sen kun­nan­hal­li­tuk­sen Mänt­sälä Sähkö Oy:n hal­li­tuk­seen valit­se­mat “omat” val­tuu­te­tut­kaan eivät uskal­ta­neet hank­keesta puhua halais­tua sanaa, vaikka jou­tui­vat kun­ta­lais­ten valit­se­mina luot­ta­mus­hen­ki­löinä nui­ji­maan pöy­tään yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­jan val­mis­te­le­mat mil­joo­na­luo­kan pää­tök­set.
Vasta Fen­no­voi­maan liit­ty­neessä val­tuus­to­sa­lissa pide­tyssä tie­do­tus­ti­lai­suu­dessa  14.10. kun­ta­lais­ten omis­ta­jae­duista vas­taa­vat MSOY:n hal­li­tuk­sen jäse­net uskal­si­vat avata suunsa - sil­loin­kin vasta val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan lie­vän pai­nos­tuk­sen seu­rauk­sena. Mitään uutta sanot­ta­vaa tämän yhden ainoan jul­ki­sen lausun­non asiasta anta­neilla hal­li­tuk­sen jäse­nillä ei ollut. Enem­mistö heistä tois­teli yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­jalta useissa yhteyk­sissä aiem­min kuul­tuja lauseita.
Fen­no­voima -hanke jakaa mie­li­pi­teitä myös ympä­ris­tö­po­liit­ti­sista syistä. Siksi tämän­kal­tai­set hank­keet pitäisi val­mis­tella poik­keuk­sel­li­sen läpi­nä­ky­västi. Tässä epä­on­nis­tut­tiin täy­del­li­sesti ja siitä ovat yhtä mieltä sekä itse hank­keen vas­tus­ta­jat että kannattajat.

 Vih­reä Lii­ton val­tuus­to­ryh­män ensim­mäi­sen kau­den val­tuu­tettu perään­kuu­lutti 9.12 luot­ta­mus­hen­ki­löi­den oikeutta saada hal­tuunsa myös se lau­ta­kun­tien val­mis­te­luun liit­tyvä mate­ri­aali, mikä yleensä jae­taan vain pöy­dille tai käsi­tel­lään muis­tio­asioina. Nyky­ään tuosta mit­ta­vasta ruo­hon­juu­ri­ta­son tie­dosta liik­kuu val­tuu­te­tuille yleensä vain kuu­lo­pu­heita, vaikka juuri niillä perus­tel­laan teh­tä­viä pää­tök­siä. Nurin­ku­ri­nen tilanne.

Mikä tähän sala­käh­mäi­syy­teen on joh­ta­nut? Olisi helppo sanoa, että syy on samo­jen puo­luei­den (Kok, Kepu) vuo­si­kym­me­nestä toi­seen jat­ku­nut val­lan­pito. Liit­tyi­sikö sii­hen muu­ta­kin? Näh­däänkö demo­kra­tia ylei­sem­min­kin vain hidas­teena asioi­den suju­van hoi­ta­mi­sen näkö­kul­masta? Miksi ne, jotka enem­mis­tö­val­taa val­tuus­tossa käyt­tä­vät, vai­ke­ne­vat? Äänes­tys­käyt­täy­ty­mistä perus­te­le­vat puheen­vuo­rot ovat har­vassa, useim­mi­ten ne puut­tu­vat koko­naan. Tur­han monille näyt­tää riit­tä­vän “jaa” tai “ei” sano­jen ääneen lausu­mi­nen oikeassa koh­dassa annet­tu­jen ohjei­den mukaan. Ei pidä ihme­tellä, että taval­lis­ten kun­ta­lais­ten mie­lissä käsi­tys polii­ti­koista omia ja lähi­pii­rinsä etuja aja­vina pyr­ky­reinä val­taa alaa, sillä vuo­ro­vai­kut­tei­sesta kes­kus­te­lusta ei nyky­ään juuri voi puhua. Sel­lai­sen kes­kus­te­lun aikaan­saa­mi­nen edes jol­la­kin foo­ru­milla on tämän kir­joi­tuk­seni perim­mäi­nen tar­koi­tus. Sitä tar­vi­taan sekä val­tuu­tet­tu­jen ja val­tuus­to­ryh­mien kes­ken että luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja kun­ta­lais­ten välillä.

Mänt­sä­lä­läi­nen demo­kra­tia nyky­ti­las­saan ei ole ainoas­taan läpi­nä­ky­mä­tön - se on myös lähes mykkä.
Ja mikäli reak­tio tähän­kin avauk­seeni on vain jää­tävä hil­jai­suus, voin todeta kuten lukion mati­kan­opet­ta­jani: m.o.t! (=mikä oli todistettava)

Mäntsälä, konsulttien raha-automaatti?

lauantai, marraskuu 23rd, 2013

Seu­raa­vien kuu­den vuo­den aikana Mänt­sä­lällä on edessä mit­ta­vat inves­toin­nit. Pel­käs­tään kiin­teis­töi­hin tul­laan vuo­teen 2020 men­nessä sijoit­ta­maan 50 milj. €. Summa on sitä luok­kaa, että kun­nan on pakko etsiä uusia rahoi­tus­mal­leja tuon kai­ken toteut­ta­mi­seen. On kui­ten­kin enem­män kuin häm­mäs­tyt­tä­vää, että koko tuon kiin­teis­tö­mas­san tuot­ta­mi­seen liit­tyvä rahoi­tuk­sel­li­nen, tek­ni­nen, vero­tuk­sel­li­nen ja juri­di­nen asian­tun­te­mus aio­taan ostaa konsulttipalveluna.

Kon­sult­tien koko­nais­las­ku­tuk­sen lop­pusumma sel­viää vasta vuonna 2020. Eikä vält­tä­mättä edes sil­loin, koska 2/3 -osaa inves­toin­neista aio­taan toteut­taa nk. elin­kaa­ri­mal­lilla, mikä sinänsä on vii­sasta. Se tar­koit­taa käy­tän­nössä suun­nil­leen sitä, että jo tar­jous­pyyn­tö­vai­heessa urak­ka­tar­jouk­sen jät­tävä yri­tys sitou­tuu vas­taa­maan koh­teen korjaus- ja huol­to­kus­tan­nuk­sista sovi­tun mää­rä­ajan. Jos peri­aa­tetta voi­daan sovel­taa myös sanee­raus­koh­tei­siin, väl­tyt­täi­siin esim. Ehn­roo­sin kal­tai­silta talou­del­li­silta pai­na­jai­silta. Edel­lyt­täen tie­tysti, että raken­ta­ja­firma pysyy pys­tyssä tai aina­kin, että sen vas­tuu­va­kuu­tuk­set on hoi­dettu asianmukaisesti.

 50.000.000 euron inves­toin­tien kon­sult­ti­työnä hoi­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sista voi esit­tää vain vil­lejä arvauk­sia. Muita kuin arvauk­sia ei liene luvas­sa­kaan, koska asiaa ei aina­kaan tässä vai­heessa ole sel­vi­tetty tästä näkö­kul­masta. Ja kuka sen sel­vi­tyk­sen tekisi? Jokin konsulttiko...?

Tässä tilan­teessa kun­nan tulisi uskal­taa pal­kata aina­kin yksi riit­tä­vän kou­lu­tettu ja koke­nut juristi hoi­ta­maan edessä ole­vien jätti-investointien kil­pai­lu­tusta, rahoi­tusta ja juri­di­sia kou­ke­roita. Toden­nä­köi­sesti täl­lai­nen joh­don käy­tet­tä­vissä oleva asian­tun­te­mus estäisi edes osit­tain kun­nan muut­tu­mista kon­sult­tien raha-automaatiksi.