Aihearkisto: Arkisto

Poliittista perhosvaikutusta

Jos­kus sano­taan, että maa­ilma on pieni. Yleensä sil­loin, kun asiat tai ihmi­set kyt­key­ty­vät toi­siinsa yllät­tä­västi. Pre­si­den­tin vaa­lit 1968 osui­vat yksiin poliit­ti­sen kiin­nos­tuk­seni viriä­mi­sen kanssa. Myös tei­ni­liitto oli tuol­loin voi­mis­saan. Lukio­ajan poliit­ti­sista kes­kus­te­luista jäi mie­leeni se, että jos sil­loi­sen Kansallis-Osakepankin pää­joh­ta­jan, … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Bisnestä toisten rahoilla

  Mänt­sä­län kun­ta­kon­ser­nin raken­ne­jär­jes­te­ly­pää­tös teh­tiin edel­li­sen val­tuus­ton vii­mei­sessä istun­nossa 10.12.2012 äänin 23 - 17. Nykyi­nen val­tuusto käsit­teli asiaa ensim­mäistä ker­taa ja äänesti tuon pää­tök­sen val­mis­te­luun palaut­ta­mi­sesta viime maa­nan­taina. Tulos 24 - 19 palaut­ta­mista vas­taan. Ero oli kaven­tu­nut kuu­desta äänestä vii­teen. … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Jätä kommentti

Kommentti, jota hs.fi ei julkaissut

Olen sil­loin täl­löin mitan­nut Hel­sin­gin Sano­mien verk­ko­ver­sion mode­roin­nin läpäi­se­vyyttä kri­ti­soi­malla kir­joit­ta­vien toi­mit­ta­jien tuo­tok­sia. Tänään 15.5 leh­den pää­kir­joit­ta­jis­toon lukeu­tuva Juha Akka­nen oli kir­joit­ta­nut avii­siin pää­kir­joi­tuk­sen otsi­kolla “Viisi syytä, miksi dema­rit ovat menossa oppo­si­tioon”. Pidin jut­tua paitsi asen­teel­li­sena, myös poliit­ti­sen jour­na­lis­min neut­raa­liu­den … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Vappupuheita ja puppupuheita

Vap­pua on perin­tei­sesti pidetty työ­väen juh­lana. Vap­pu­kul­kuei­den kuih­dut­tua lähes 50 vuo­den mas­sii­vis­ten rivis­tö­jen ajoista, on jäl­jellä lähinnä vap­pu­pu­heet. Nii­den ana­ly­soin­tiin kes­kit­ty­vät poli­tii­kan toi­mit­ta­jat ja leh­tien pää­kir­joit­ta­jat. Hais­tel­laan tuu­lia, pie­niä vireitä, mah­dol­li­sia avauk­sia. Jos niitä ei ole, ollaan pet­ty­neitä kuin lapsi, … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Avainsanoina , , , , , , | Jätä kommentti

Antti Rinne avaa SDP:n linjakeskustelun

Antti Rin­teen 1.2. jul­kis­tama pää­tös läh­teä SDP:n pj -kisaan on sekä odo­tettu että ter­ve­tul­lut. Kisaan läh­de­tään ”puo­lu­een linja” edellä, mikä on aivan oikein. Jutta Urpi­lai­sen toi­minta val­tion­va­rain­mi­nis­te­rinä on ollut esi­mer­kil­listä maan talous­his­to­rian yhdellä sen hei­koim­mista jak­soista. Ongelma on ollut siinä, että … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Avainsanoina , , , , , , | Jätä kommentti

Voidaanko hinta jättää kertomatta yrityssalaisuuteen vedoten?

Mänt­sä­län kun­nan­hal­li­tus päätti vasta maa­nan­tain (14.10.2013) tiu­kan val­tuus­to­kes­kus­te­lun jäl­keen siir­tää kun­nan omis­ta­man Mänt­sä­län Sähkö Oy:n Fen­no­voima -hank­keesta päät­tä­mi­sen val­tuus­tolle. Mistä val­tuusto aivan tar­kal­leen saa päät­tää, on vielä epä­sel­vää. Luin äsken uuti­sen Raa­se­po­rin kun­nan Fen­no­voima -hank­keesta luo­pu­mi­sesta. Por­voossa kau­pun­gin hal­li­tus päätti … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Avainsanoina | Jätä kommentti

Kuntien kasvatustalkoot

Kun kauan odo­tettu ns. Sote -työ­ryh­män esi­tys tiis­taina 19.3 tuli jul­ki­suu­teen, on kun­ta­päät­tä­jillä hal­lus­saan riit­tä­västi tie­toa poh­tiak­seen mah­dol­li­sia kun­ta­lii­tok­sia omien kun­tiensa näkö­kul­masta. Ongel­mana ei enää ole tie­don puute, pikem­min­kin sen saa­mi­nen sel­lai­seen jär­jes­tyk­seen, joka luo eri vaih­toeh­toille ja nii­den seu­rauk­sille … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Jätä kommentti

Erävoitto Mustijoelle

Mänt­sä­län kun­nan tek­ni­nen lau­ta­kunta päätti kokouk­ses­saan 19.2 sel­vit­tää, voi­tai­siinko kun­nan jäte­ve­det vas­tai­suu­dessa ohjata Hel­sin­gin Vii­kin­mäen puh­dis­ta­molle ja sitä kautta Suo­men­lah­teen. Samalla pää­tet­tiin kar­toit­taa Mänt­sälä -joen, Mus­ti­joen ja Saa­ren­joen vesien kuor­mi­tus­ti­lanne. Se, mistä yli 200 num­mis­lai­sen alle­kir­joit­ta­massa kun­ta­lais­aloit­teessa oltiin huo­lis­saan, ei … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Jätä kommentti

Hieman lisää oikeuksia opettajille

Ope­tus­mi­nis­teri Jukka Gus­tafs­so­nin (sd) esit­tä­mät lain­sää­dän­nön muu­tok­set kou­lu­jen työ­rau­han paran­ta­mi­seksi ovat ammat­ti­kas­vat­ta­jien näkö­kul­masta erit­täin ter­ve­tul­leita ja odo­tet­tuja. Minis­teri esit­tää, että opet­ta­jat ja reh­to­rit val­tuu­te­taan taka­va­ri­koi­maan ope­tuk­sen häi­rin­tään tai tois­ten vahin­goit­ta­mi­seen sovel­tu­via esi­neitä. Myös jälki-istunnoissa voi­tai­siin oppi­laalla teet­tää oppi­mi­seen täh­tää­viä teh­tä­viä. … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Jätä kommentti

Tehdään yhdessä - saadaan parempaa

Kii­tän ja kumar­ran nöy­rim­mästi kaik­kia äänes­tä­jiäni! Teitä on 111 mänt­sä­lä­läistä, jotka kat­soitte voi­vanne val­tuut­taa minut toi­mi­maan puo­les­tanne seu­raa­van 4 -vuo­tis­kau­den. Itse asiassa äänes­titte minut val­tuus­toon uusista val­tuu­te­tuista suu­rim­malla ääni­mää­rällä. Aion olla luot­ta­muk­senne arvoi­nen. Tähän ikään han­kittu elä­män­ko­ke­mus yhdis­tet­tynä val­tuus­to­työs­ken­te­lyn täy­del­li­seen … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Jätä kommentti