Aihearkisto: Tajunnanvirtaa…

Joulusta ja Jeesuksesta

Nasa­re­ti­lai­sen puuse­pän, Jose­fin ja vai­monsa Marian poika Jee­sus jätti myö­hem­pinä aikoina kris­til­li­seksi nime­tyn maa­il­man ihmi­siin läh­te­mät­tö­män jäl­jen. Hänen juma­luu­des­taan päät­ti­vät kui­ten­kin ihmi­set Nikean kir­kol­lis­ko­kouk­sessa v. 325, jol­loin 318 uskon­nol­lista joh­ta­jaa kokoon­tui päät­tä­mään uskon­tun­nus­tuk­sesta. Kokouk­sessa tuo­mit­tiin har­haop­pi­seksi Antio­kiassa opis­kel­leen teo­logi Areiok­sen … Lue lop­puun

Kategoriat: Tajunnanvirtaa... | Jätä kommentti

Ruudinkäryistä turvallisuutta

Ampuma-aseilla teh­dyt jouk­ko­mur­hat ovat yleis­ty­neet eri­tyi­sesti USA:ssa, eikä ennen niin idyl­li­sessä Poh­jo­las­sa­kaan enää olla tur­vassa. Poh­jois­maissa asei­den han­kin­nan ja hal­lus­sa­pi­don kont­rol­loin­tia sen­tään pide­tään edes jos­sa­kin mää­rin hyvänä mal­lina vai­kut­taa asi­aan. Toi­sin on Ame­ri­koissa. Euroop­pa­lai­sen käsi­tys­ky­vyllä varus­te­tun on lähes mah­do­ton ymmär­tää … Lue lop­puun

Kategoriat: Tajunnanvirtaa..., Ulkomaat | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Joulu, tuo uskon autiomaa.

Joulu lähe­nee uhkaa­vasti. Sen huo­maa monista asioista. Pos­ti­laa­tik­koon vii­kot­tain yllät­täen ja pyy­tä­mättä ilmes­tyvä mai­nos­nippu kas­vaa ja muut­tuu yhä punai­sem­maksi. Koko liike-elämä ikään­kuin vetää hen­ke­ään koo­tak­seen voi­mansa vuo­den tär­keim­män pon­nis­tuk­sen edessä. Lap­set kir­joit­ta­vat lah­ja­lis­to­jaan sil­mät innosta heh­kuen samaan aikaan, kun van­hem­mat, … Lue lop­puun

Kategoriat: Tajunnanvirtaa... | Jätä kommentti

Elliot Carver = Rubert Murdoch?

Bond -elo­ku­vassa “Huo­mi­nen ei kos­kaan kuole” (Tomor­row Never Dies) elo­ku­va­hahmo, media­mo­guli Elliot  Car­ver ei tyydy Rubert Murdoch’in media­pi­me­riu­min tapaan ainoas­taan sala­kuun­te­le­maan kan­sa­lai­sia. Elo­ku­va­hahmo ryh­tyy aktii­vi­sesti luo­maan konflik­teja uuti­sia saa­dak­seen. Eikä mitä tahansa konflik­teja, vaan val­tioi­den väli­siä sotia. Viime vii­kon tapah­tu­mien … Lue lop­puun

Kategoriat: Tajunnanvirtaa... | Jätä kommentti

(Dis)Connecting People...

Otsik­kona on hie­man muun­neltu Nokia klas­si­nen slo­gani. Slo­ga­nissa yhdis­tä­jäksi aja­tel­laan puhe­lin. Miten on, kun kan­sa­lai­nen yrit­tää lähes­tyä jota­kin yri­tystä puhe­li­mitse? Yhdis­ty­mistä tapah­tuu yhä har­vem­min. Yri­tys­ten vies­tin­tä­osas­tot eivät ole sääs­tä­neet aikaa eivätkä rahaa suo­jau­tuak­seen asiak­kai­den puhe­li­mitse tapah­tu­vilta yhtey­den­ot­to­y­ri­tyk­siltä. Kaava menee näin: … Lue lop­puun

Kategoriat: Tajunnanvirtaa... | Jätä kommentti

Jumala?

Aina jos­kus kun on saa­nut hie­man lepuut­taa aivo­jaan, tulee mie­leen poh­tia Konsta Pylk­kä­sen tapaan val­miiksi jokin mieltä askar­rut­ta­nut seikka. Kons­ta­han oli jo saa­massa val­miiksi las­kel­mansa maa­il­man­kaik­keu­den koosta ja täh­tien mää­rästä, kun pahai­nen riekko tuli ja pilasi kal­kyy­lit. No, minulle tuli mie­leeni … Lue lop­puun

Kategoriat: Tajunnanvirtaa... | Jätä kommentti

Ihminen on sitä, mitä se lukee...

Ex-pääministeri ja ex-ex jour­na­listi Paavo Lip­po­nen arvos­te­lee “nyky­jour­na­lis­mia” Jour­na­lis­tissa 6.11 (toi­mit­ta­jien ammat­ti­lii­ton lehti) näin: ”Toi­mit­ta­jat eivät enää ole val­lan vah­ti­koi­ria, jotka kai­va­vat uuti­sia val­lan­pi­tä­jien, siis nime­no­maan hal­li­tuk­sen käy­tä­viltä. Pää­asia näyt­tää ole­van toi­mit­ta­jan omien kom­ment­tien ja kuvan saa­mi­nen leh­teen. Tulos on … Lue lop­puun

Kategoriat: Media, Tajunnanvirtaa... | Jätä kommentti

Jeesus ja verkostomarkkinointi

Nor­ja­lai­nen Jörn Ron­nie Tagge tuo­mit­tiin kah­deksi vuo­deksi ehdot­to­maan van­keu­teen pyra­mi­di­hui­jauk­sesta. Siis samasta vilun­gista, josta on kyse suo­ma­lai­sessa WinCa­pita -jutussa. Kuten Nor­jassa, myös Suo­messa suuri osa pete­tyistä pysyt­te­lee höy­näy­te­tyn mai­netta väl­tel­läk­seen lymyssä, eikä edes tee riko­sil­moi­tusta. Sehän sopii hui­ja­reille. Mutta tämä … Lue lop­puun

Kategoriat: Tajunnanvirtaa... | Jätä kommentti

Herra Mugabe

Zim­babwen pre­si­dentti Robert Mukabe syytti brit­tejä var­kaiksi, jotka yrit­tä­vät varas­taa hänen maansa. Minusta syy­tös on vakava, sillä kautta aiko­jen on pidetty erit­täin ras­kaut­ta­vana sel­laista var­kautta, jossa varas­te­taan varkaalta.

Kategoriat: Tajunnanvirtaa... | Jätä kommentti