Aihearkisto: Kotikunta

Takki auki kuin lehmänostajalla...

Moni on jo heit­tä­nyt pyyh­keen kehään pm Juha Sipi­län hal­li­tuk­sen aja­man Sote -uudis­tuk­sen ymmär­tä­mi­sen suh­teen. Edus­kunta kes­kus­teli asiasta eilen, 7.3. Kes­kus­telu oli häm­men­tä­vää. Koko oppo­si­tio kris­til­li­sistä vasem­mis­to­liit­toon sanoo samaa kuin asian­tun­ti­jat: Uudis­tus jakaa pal­ve­lut mak­su­ky­kyis­ten ja vähem­män mak­su­ky­kyis­ten pal­ve­lui­hin eikä … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotikunta, Kotimaa | Jätä kommentti

Uutta kehiin - vanhat kaatikselle!

Jos­kus taval­li­nen val­tuu­tettu jou­tuu häm­mäs­tyk­sen val­taan tör­mä­tes­sään mie­les­tään ilmi­sel­vään talon­poi­kais­jär­jen pois­sao­loon suun­nit­te­lu­työssä. Mänt­sä­lässä suun­ni­tel­laan päi­vä­koti Aman­dan perus­kor­jausta ja laa­jen­nusta. On kes­kus­teltu siitä, tuli­siko urak­kaan sisäl­lyt­tää valmistus- vai pal­ve­lu­keit­tiö. Ensin­mai­ni­tussa voi­daan tehdä ruo­kaa, jäl­kim­mäi­sessä vain läm­mit­tää ja jakaa. Sit­ten joku muis­taa, että … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotikunta | Jätä kommentti

Status Quo on hyvä bändi!

Tulossa on lyhyen polii­tik­kou­rani eri­koi­sim­mat vaa­lit: Suu­rin kun­ta­lais­ten arkeen vai­kut­tava sosiaali- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen uudis­ta­mi­nen on tar­koi­tus toteu­tua tule­van val­tuus­to­kau­den aikana, mutta asiaa ei rat­kaista kun­nissa vaan edus­kun­nassa. Mänt­sä­län kunta antoi mui­den tapaan juuri lausun­tonsa kaa­vail­tuun uudis­tuk­seen. Se oli mui­den kun­tien tapaan kriit­ti­nen. … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotikunta, Kotimaa | Avainsanoina | Jätä kommentti

Myydään: Mökkitien käytön yksinoikeus - edullisesti!

Jyrki Katai­sen six­päk -hal­li­tus päätti 2014 sal­lia For­tu­min säh­kö­ja­ke­lu­mo­no­po­lin myyn­nin ulko­mai­sille sijoit­ta­jille. Seu­rauk­set näky­vät nyt usein kym­me­nien pro­sent­tien siir­to­hin­to­jen koro­tuk­sina. On oikeas­taan usko­ma­tonta kuvi­tella, miten pää­tök­sen teh­neet eri puo­luei­den (lukuu­not­ta­matta Vasem­mis­to­liit­toa!) polii­ti­kot onnis­tui­vat perus­te­le­maan itsel­leen kan­sal­li­sen mono­po­lin myy­mi­sen ulko­mai­seen omis­tuk­seen! … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotikunta, Kotimaa, Talous | Jätä kommentti

Suvakkirasisti, kuumakylmä ja neliökuutio!

Maa­han­muut­to­kriit­tis­ten har­ras­tama käsit­tei­den häm­men­tä­mi­nen tuot­taa huvit­ta­via ilmai­suja - ellei poh­jim­mil­taan olisi kysy­mys vaka­vasta asiasta. Koo­mi­sin kie­lel­li­nen aikaan­saan­nos tällä saralla on käsite “suvak­ki­ra­sisti”, jota on käy­tetty fb-palstoilla kuvaa­maan suvait­se­vais­ten hen­ki­löi­den maan­mie­hiinsä koh­dis­ta­maa “rasis­mia”. Koh­dis­ta­mi­nen tapah­tuu näi­den suo­men­kieltä uudis­ta­vien myö­hem­pien aiko­jen agrico­lien mukaan näin: … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotikunta, Kotimaa | Jätä kommentti

Infokratiaa ja mahdottomia tilanteita

Mänt­sä­län kun­nan­hal­li­tus vas­tasi maa­nan­taina 23.3 val­tuus­ton esit­tä­mään kir­jal­li­seen kysy­myk­seen, joka liit­tyi tapaan, jolla kun­ta­tek­niik­kaa ollaan ulkois­ta­massa. Vir­ka­mies­johto on nimit­täin hake­massa kil­pai­lut­ta­mis­lu­paa suo­raan hal­li­tuk­selta, ja aikoo antaa asian tässä vai­heessa tek­ni­selle lau­ta­kun­nalle vain tie­doksi. Kun­nan hal­lin­to­sääntö (löy­tyy kun­nan sivus­tolta) on kir­jan­nut … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotikunta | Jätä kommentti

Katsellaan visioita!

Val­tuus­ton kokouk­sessa maa­nan­taina 20.1. kes­kus­tel­tiin visiosta. Löy­tyykö 8:n kun­nan Keski-Uudenmaan kau­pun­kia kos­ke­vasta väli­ra­por­tista visio vai ei? Alun­pe­rin visio on tar­koit­ta­nut näkyä tai har­ha­nä­kyä. Nyky­ään yksi vision mää­ri­telmä on “unelma”. Toi­sen lauseen kysy­mys siis liit­tyy käsi­tyk­seen tuon unel­ma­ku­van uskot­ta­vuu­desta. Toi­sen­lai­sia visioi­ta­kin … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotikunta | Avainsanoina , , , , , , | Jätä kommentti

Mäntsälän Mykkä Mafia!

Ok, otsikko on pro­vo­soiva. Se kuvaa kui­ten­kin hyvin tun­te­muk­siani ensim­mäi­sen val­tuus­to­vuo­den jäl­keen. Kun­nan hal­lin­to­ru­tii­neja lei­maa asioi­den pie­nessä pii­rissä puo­li­sa­lassa tapah­tuva val­mis­telu, heikko tie­dot­ta­mi­nen, puhu­mat­to­muus ja hie­man alen­tuva suh­tau­tu­mi­nen tar­kem­paa tie­toa halua­viin. Esi­merk­kejä on useita. Mer­kit­tä­vin näistä on puun takaa val­tuus­tolle … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotikunta | Jätä kommentti

Mäntsälä, konsulttien raha-automaatti?

Seu­raa­vien kuu­den vuo­den aikana Mänt­sä­lällä on edessä mit­ta­vat inves­toin­nit. Pel­käs­tään kiin­teis­töi­hin tul­laan vuo­teen 2020 men­nessä sijoit­ta­maan 50 milj. €. Summa on sitä luok­kaa, että kun­nan on pakko etsiä uusia rahoi­tus­mal­leja tuon kai­ken toteut­ta­mi­seen. On kui­ten­kin enem­män kuin häm­mäs­tyt­tä­vää, että koko … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotikunta | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Kulttuuritalo - tunteen ja älyn kohtauspaikka

Mänt­sä­län kun­nan­val­tuusto hyväk­syi kokouk­ses­saan 4.3 ns. Van­han ken­kä­teh­taan eli Appo­sen alu­een pit­kään val­mis­tel­lun kaa­van. Kaa­vaa esi­tel­leet kaa­voi­tus­joh­taja Lauri Pouru, ase­ma­kaa­vain­si­nööri Tapio Sill­fors ja koko kaa­voi­tus­osasto voi­vat olla täy­destä syystä tyy­ty­väi­siä aikaan­saan­nok­seen, joka sisäl­tää mm. asuin­ker­ros­ta­lon, pal­ve­lua­suin­ta­lon senio­reille sekä van­haan ken­kä­teh­taa­seen … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotikunta | Jätä kommentti