Aihearkisto: Media

(Lisä)Arvon mekin ansaitsemme!

Suo­ma­lai­nen val­ta­me­dia on hyvin oikeis­to­lai­nen ja rajoit­tu­nut” totesi tai­dey­li­opis­ton reh­tori Tiina Rosen­berg Ylen aamu-tv:ssä 15.9 Ja oli täs­mäl­leen oikeassa. Haas­tat­te­lun aiheena oli hänen vas­tail­mes­ty­nyt kir­jansa “Arvot mekin ansait­semme”. Kir­jan nimi on siis lähes sel­lai­se­naan lai­nattu Jaakko Jutei­nin yli 200 vuo­den … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotimaa, Media, Talous | Jätä kommentti

Journalistista arvovalintavaikuttamista, osa X.

SDP:n ja Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­va­lin­toi­hin liit­tyvä Hel­sin­gin Sano­mien kir­joit­telu tar­joaa erin­omai­sen alus­tan vii­pa­loida leh­den kir­joit­te­lun pai­no­tuk­sia ns. riip­pu­mat­to­muu­den näkö­kul­masta. Käsit­te­ly­ta­po­jen ero on kuin yöllä ja päi­vällä. Hesari esit­te­lee 3.5. Kokoo­muk­sen pj -kan­di­daat­teja jutus­saan ”Vapaa­vuori: EU:n ilmas­to­ta­voit­teet ja teol­li­suu­den pako yhdis­tetty toi­siinsa … Lue lop­puun

Kategoriat: Media | Jätä kommentti

Sitoutumattomuus - painomusteeseen piirretty viiva...

Hesa­rin tuore vas­taava pää­toi­mit­taja Riikka Venä­läi­nen käsit­te­lee pää­kir­joi­tuk­ses­saan 21.6 sitou­tu­mat­to­muus -käsi­tettä erit­täin raik­kaalla ja tuo­reella tavalla. Mitään lähel­le­kään tämän kal­taista avausta en ole vas­taa­van pää­kir­joit­ta­jan kir­joit­ta­mana leh­destä löy­tä­nyt use­aan vuo­si­kym­me­neen - ja olen luke­nut Hesa­rini melko tar­kasti. Ylei­sin syy­tös leh­teä … Lue lop­puun

Kategoriat: Media | Jätä kommentti

Todellisten motiivien piilottelu - maan tapako?

Tar­koi­tuk­sel­lista vai­kut­ta­mis­yri­tystä tois­ten ihmis­ten mie­li­pi­tei­siin kut­su­taan pro­pa­gan­daksi. Ilmai­sua käyt­tää yleensä oikeis­to­me­dia puhues­saan vasem­mis­to­lai­seksi mää­rit­te­le­mäs­tään vai­kut­ta­mis­yri­tyk­sestä. Oikeis­to­lai­dan eräälle vai­kut­ta­mis­muo­dolle antoi nimen lii­ke­mies Kyösti Kak­ko­nen, kun hän kut­sui Keskusta- ja Kokoo­mus­puo­lueille ennen vuo­den 2011 edus­kun­ta­vaa­leja anta­mi­aan avus­tuk­sia “rahal­li­seksi arvo­va­lin­ta­vai­kut­ta­mi­seksi”. Termi on oikea … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotimaa, Media, Talous | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Tähän saakka, mutta ei pidemmälle!

Usein tulee mie­tit­tyä, miten jour­na­listi käy­tän­nössä sovit­taa toi­mit­ta­jan moraa­linsa työ­nan­ta­jansa jul­ki­lausut­tui­hin tai -lausu­mat­to­miin kir­joit­ta­mi­sen vapau­den rajoi­hin. Sel­vem­min sanot­tuna itse­sen­suu­riin. Laa­tu­leh­det, kuten Hesari, tapaa sal­lia toi­mit­ta­jiensa jou­kossa myös ns. oman­tun­non ääniä sovel­ta­mansa ylei­sen ideo­lo­gi­sen eetok­sen lomassa. Hesa­rilla tämä ylei­nen koko toi­min­taa … Lue lop­puun

Kategoriat: Media | Avainsanoina , , , , , , , , | 1 kommentti

HS on Björn Wahlroosin aatteille kotoisa ympäristö

Björn Wahl­roo­sin haas­tat­telu Hesa­rissa (120212) on aina odo­tettu tapaus. Nyt lehti jul­kai­see yhdestä ja samasta haas­tat­te­lu­ma­te­ri­aa­lista 3 eri edi­toin­tia. Pape­ri­leh­dessä juttu otsi­koi­daan: “Björn Wahl­roos suo­mii Halosta”, Digi­leh­dessä otsi­koksi on nos­tettu tren­di­käs “Kapi­ta­lis­tin muo­to­kuva” ja leh­den net­ti­si­vus­tolla haas­ta­tel­ta­van otsik­ko­si­tee­raus kuu­luu: “Suo­ma­lai­nen yhteis­kunta … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotimaa, Media, Talous | Avainsanoina , , , , , | Jätä kommentti

Kristallipalloihin tihrustelijat heräsivät

Paavo Lip­po­sen ehdok­kaaksi ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen se taas alkaa. Saamme seu­rata 5 kk poli­tii­kan toi­mit­ta­jien, kolum­nis­tien, aamu-tv:n soh­va­ses­sioi­den ja kaik­kien tv-kanavien uutis­toi­mi­tus­ten ryy­dit­tä­mää lopu­tonta spe­ku­loin­tia siitä, kuka tul­laan valit­se­maan pre­si­den­tiksi. Ja gal­lup­peja teh­dään vii­kot­tain. Ja niissä tapah­tu­vista, vir­he­mar­gi­naa­liin sisäl­ty­vistä siir­ty­mistä kes­kus­tel­laan … Lue lop­puun

Kategoriat: Media | 3 kommenttia

Mikael Jungner: Median tekijästä sen riistaksi

  Mikael Jung­ner herät­tää ris­ti­rii­tai­sia aja­tuk­sia. Hänen kes­kei­nen argu­men­toin­tinsa liik­kuu akse­leilla “edis­tys­mie­li­syys - kon­ser­va­tii­vi­suus”,  “onnel­lis­tut­ta­mi­nen - ankeut­ta­mi­nen” ja “mana­ge­ment by per­kele kontra moderni joh­ta­mi­nen”. Näissä tee­moissa kes­kus­telu kävi TV2:n Pres­siklu­bissa 21.5. Tuossa ns. mediaoh­jel­massa hänen tee­sei­hinsä jäi kai­paa­maan subs­tans­sia, mitä … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotimaa, Media | Jätä kommentti

Janne Virkkunen väistyy

Suo­ma­lai­sessa mie­li­pi­deil­mas­tossa kuu­lui sel­vää his­to­rian sii­pien havi­naa, kun Hel­sin­gin Sano­mien pää­toi­mit­ta­jana lähes 20 vuotta toi­mi­nut Janne Virk­ku­nen jäi eläk­keelle. Voi väit­tää, että Hesa­rin asema suo­ma­lais­ten mie­li­pi­tei­den muo­tou­tu­mi­sessa on euroop­pa­lai­ses­sa­kin mit­ta­kaa­vassa ainut­laa­tui­nen. Tähän vai­kut­taa ennen kaik­kea leh­den yli­voi­mai­nen levikki, mutta myös … Lue lop­puun

Kategoriat: Media | Jätä kommentti

Mediakenttä poreilee ja paukkuu

Kulu­neen vii­kon suuri medi­a­uu­ti­nen oli vies­tin­tä­mi­nis­teri Suvi Lin­de­nin (kok) pää­tös siir­tää ns. Yle -laki seu­raa­valle hal­li­tuk­selle. Minis­te­rin rat­kaisu on saa­nut tylyn tuo­mion sekä omien että oppo­si­tion kes­kuu­dessa. Hel­sin­gin Sano­mat otsi­koi asiaa 13.3 Koti­maa -osas­tol­laan näin: “Yle -lain kaa­tu­mi­nen oli farssi.“ … Lue lop­puun

Kategoriat: Media | Jätä kommentti