Aihearkisto: Media

Liberaalia arvovalintavaikuttamista

Hel­sin­gin Sano­mat syn­tyi v. 1889 puh­taasti hel­sin­ki­läis­ten uutis­leh­deksi. Se pyr­kii nykyi­sestä val­ta­kun­nal­li­sesta paa­lu­pai­kas­taan huo­li­matta sin­nik­käästi edel­leen var­je­le­maan myös pai­kal­lis­leh­den ima­go­aan. Leh­den perus­ta­ja­su­vun vii­mei­nen pää­toi­mit­taja Aatos Erkko toi­voi v. 2006 leh­den “jat­ka­van libe­raa­lilla lin­jal­laan.” Sana “libe­raali” tar­koit­taa sekä vapaa­mie­li­syyttä että mark­ki­na­li­be­ra­lis­mia. … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotimaa, Media | Avainsanoina , , , , , , , , | Jätä kommentti

Annetaanko tyhjien tynnyreiden kumista?

Media val­mis­tau­tuu taas ker­ran vaa­li­ra­por­toin­tiinsa. Hesa­rin 31.1 pää­kir­joi­tus “Nel­jän suu­ren puo­lu­een puo­lue­joh­ta­jien tyy­lie­rot alka­vat näkyä” ei seu­ran­nan laa­dun suh­teen pal­joa lupaa. Ollaanko taas valit­se­massa se hel­poin tie kes­kit­ty­mällä puo­lue­joh­ta­jien hen­ki­lö­koh­tai­siin omi­nai­suuk­siin ja sii­hen, miten he toi­mit­ta­jien mie­lestä sel­viy­ty­vät mediassa? Nämä … Lue lop­puun

Kategoriat: Media | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Sari Sairaanhoitaja ja sen kaverit

Kun maamme huol­to­suhde heik­ke­nee, vaih­to­tase vinou­tuu ja luot­to­luo­ki­tuk­set pauk­ku­vat, voi­mis­tuu talous­kes­kus­te­lussa syyl­lis­ten etsintä. Jako­lin­jat ovat sel­vät: Oikeisto näkee syy­päänä ammat­ti­lii­tot ja nii­den “koh­tuut­to­mat” vaa­ti­muk­set yhdis­ty­neenä yhteis­kun­nan tur­va­ver­kon yksi­lön omaa vas­tuuta rapaut­ta­vaan lii­al­li­seen tihey­teen. Paran­nus­kei­nona tar­jo­taan ylei­sesti tur­va­ver­kon har­ven­ta­mista sekä mark­kin­ta­ta­lou­den … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotimaa, Media, Talous | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

(Lisä)Arvon mekin ansaitsemme!

Suo­ma­lai­nen val­ta­me­dia on hyvin oikeis­to­lai­nen ja rajoit­tu­nut” totesi tai­dey­li­opis­ton reh­tori Tiina Rosen­berg Ylen aamu-tv:ssä 15.9 Ja oli täs­mäl­leen oikeassa. Haas­tat­te­lun aiheena oli hänen vas­tail­mes­ty­nyt kir­jansa “Arvot mekin ansait­semme”. Kir­jan nimi on siis lähes sel­lai­se­naan lai­nattu Jaakko Jutei­nin yli 200 vuo­den … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotimaa, Media, Talous | Jätä kommentti

Journalistista arvovalintavaikuttamista, osa X.

SDP:n ja Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­va­lin­toi­hin liit­tyvä Hel­sin­gin Sano­mien kir­joit­telu tar­joaa erin­omai­sen alus­tan vii­pa­loida leh­den kir­joit­te­lun pai­no­tuk­sia ns. riip­pu­mat­to­muu­den näkö­kul­masta. Käsit­te­ly­ta­po­jen ero on kuin yöllä ja päi­vällä. Hesari esit­te­lee 3.5. Kokoo­muk­sen pj -kan­di­daat­teja jutus­saan ”Vapaa­vuori: EU:n ilmas­to­ta­voit­teet ja teol­li­suu­den pako yhdis­tetty toi­siinsa … Lue lop­puun

Kategoriat: Media | Jätä kommentti

Sitoutumattomuus - painomusteeseen piirretty viiva...

Hesa­rin tuore vas­taava pää­toi­mit­taja Riikka Venä­läi­nen käsit­te­lee pää­kir­joi­tuk­ses­saan 21.6 sitou­tu­mat­to­muus -käsi­tettä erit­täin raik­kaalla ja tuo­reella tavalla. Mitään lähel­le­kään tämän kal­taista avausta en ole vas­taa­van pää­kir­joit­ta­jan kir­joit­ta­mana leh­destä löy­tä­nyt use­aan vuo­si­kym­me­neen - ja olen luke­nut Hesa­rini melko tar­kasti. Ylei­sin syy­tös leh­teä … Lue lop­puun

Kategoriat: Media | Jätä kommentti

Todellisten motiivien piilottelu - maan tapako?

Tar­koi­tuk­sel­lista vai­kut­ta­mis­yri­tystä tois­ten ihmis­ten mie­li­pi­tei­siin kut­su­taan pro­pa­gan­daksi. Ilmai­sua käyt­tää yleensä oikeis­to­me­dia puhues­saan vasem­mis­to­lai­seksi mää­rit­te­le­mäs­tään vai­kut­ta­mis­yri­tyk­sestä. Oikeis­to­lai­dan eräälle vai­kut­ta­mis­muo­dolle antoi nimen lii­ke­mies Kyösti Kak­ko­nen, kun hän kut­sui Keskusta- ja Kokoo­mus­puo­lueille ennen vuo­den 2011 edus­kun­ta­vaa­leja anta­mi­aan avus­tuk­sia “rahal­li­seksi arvo­va­lin­ta­vai­kut­ta­mi­seksi”. Termi on oikea … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotimaa, Media, Talous | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Tähän saakka, mutta ei pidemmälle!

Usein tulee mie­tit­tyä, miten jour­na­listi käy­tän­nössä sovit­taa toi­mit­ta­jan moraa­linsa työ­nan­ta­jansa jul­ki­lausut­tui­hin tai -lausu­mat­to­miin kir­joit­ta­mi­sen vapau­den rajoi­hin. Sel­vem­min sanot­tuna itse­sen­suu­riin. Laa­tu­leh­det, kuten Hesari, tapaa sal­lia toi­mit­ta­jiensa jou­kossa myös ns. oman­tun­non ääniä sovel­ta­mansa ylei­sen ideo­lo­gi­sen eetok­sen lomassa. Hesa­rilla tämä ylei­nen koko toi­min­taa … Lue lop­puun

Kategoriat: Media | Avainsanoina , , , , , , , , | 1 kommentti

HS on Björn Wahlroosin aatteille kotoisa ympäristö

Björn Wahl­roo­sin haas­tat­telu Hesa­rissa (120212) on aina odo­tettu tapaus. Nyt lehti jul­kai­see yhdestä ja samasta haas­tat­te­lu­ma­te­ri­aa­lista 3 eri edi­toin­tia. Pape­ri­leh­dessä juttu otsi­koi­daan: “Björn Wahl­roos suo­mii Halosta”, Digi­leh­dessä otsi­koksi on nos­tettu tren­di­käs “Kapi­ta­lis­tin muo­to­kuva” ja leh­den net­ti­si­vus­tolla haas­ta­tel­ta­van otsik­ko­si­tee­raus kuu­luu: “Suo­ma­lai­nen yhteis­kunta … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotimaa, Media, Talous | Avainsanoina , , , , , | Jätä kommentti

Kristallipalloihin tihrustelijat heräsivät

Paavo Lip­po­sen ehdok­kaaksi ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen se taas alkaa. Saamme seu­rata 5 kk poli­tii­kan toi­mit­ta­jien, kolum­nis­tien, aamu-tv:n soh­va­ses­sioi­den ja kaik­kien tv-kanavien uutis­toi­mi­tus­ten ryy­dit­tä­mää lopu­tonta spe­ku­loin­tia siitä, kuka tul­laan valit­se­maan pre­si­den­tiksi. Ja gal­lup­peja teh­dään vii­kot­tain. Ja niissä tapah­tu­vista, vir­he­mar­gi­naa­liin sisäl­ty­vistä siir­ty­mistä kes­kus­tel­laan … Lue lop­puun

Kategoriat: Media | 3 kommenttia