Archive for the ‘Mamut’ Category

Ei tehdä uhreista syyllisiä!

sunnuntai, huhtikuu 24th, 2016

Mänt­sä­lässä on sekä pai­kal­lis­leh­dessä että verk­ko­kes­kus­te­luissa ollut useita hyviä poh­din­toja liit­tyen val­tuus­tossa 25.4 teh­tä­vään pää­tök­seen tur­va­pai­kan saa­nei­den pako­lais­ten sijoit­ta­mi­sesta Mäntsälään.

Kes­kus­te­luissa on usein esiin­ty­nyt kysy­myk­siä syyl­li­syy­destä ja vas­tuusta.
Kenen syy pako­lai­suus on? Kenelle kuu­luu vas­tuu?
Missä mää­rin vas­tuu kuu­luu suo­ma­lai­sille ja nyt mäntsäläläisille?Hyviä kysy­myk­siä, joista vain osaan on vas­taus. Kan­sain­vä­listä poli­tiik­kaa seu­ran­neet tie­tä­vät kyllä syyt.

USA kävi sekoit­ta­massa 2003 Ira­kin, jossa piti olla jouk­ko­tu­hoa­seita. Ei ollut, mutta maa saa­tiin sekai­sin.
Euroo­pan Nato -mai­den joh­ta­man Libyan sodan (2011) ja sen joh­ta­jan Muam­mar Gadaf­fin eli­mi­noin­nin jäl­keen maa jätet­tiin ros­vo­jouk­ko­jen ja klaa­nien armoille.
Samoi­hin aikoi­hin alkoi edel­leen jat­kuva sota Syy­riassa, minne myös Venä­jän Putin kävi pudot­te­le­massa pom­me­jaan.

Nämä kolme krii­siä
ovat syy nykyi­seen poh­joi­safrik­ka­lai­seen pako­lais­vir­taan.
Ketkä sit­ten ovat syyl­li­siä? Ketkä ovat vas­tuussa?
Miten tahansa kysy­mystä kään­nel­lään, niin yksi on var­maa: Pakoon läh­te­vät ovat syyl­li­siä yhtä vähän kuin tsu­na­mien tai ydin­voi­ma­ka­ta­stro­fien uhrit ovat!
Soti­las­liit­to­jen ja hyök­käys­so­taa käy­vien val­tioi­den joh­ta­jat puo­les­taan eivät ikinä myönnä vas­tuu­taan saati syyllisyyttään.

Kaik­kein vähi­ten kysy­mys syyl­li­syy­destä tai vas­tuusta askar­rut­taa hen­kensä kau­palla pake­ne­via äitejä ja hei­dän lap­si­aan. On vain pääs­tävä pois!
Pois jon­ne­kin, missä kodit eivät räjäh­tele, pom­mit silvo, eivätkä ase­mie­het vaani.
Pako­lai­sia on maa­il­massa noin 15 mil­joo­naa. Mänt­sälä kes­kus­te­lee tässä vai­heessa 49 pako­lai­sen kotouttamisesta.

Pientä suh­teel­li­suu­den tajua tulisi nyt soveltaa.

Suvakkirasisti, kuumakylmä ja neliökuutio!

tiistai, helmikuu 9th, 2016

Maa­han­muut­to­kriit­tis­ten har­ras­tama käsit­tei­den häm­men­tä­mi­nen tuot­taa huvit­ta­via ilmai­suja - ellei poh­jim­mil­taan olisi kysy­mys vaka­vasta asiasta.
Koo­mi­sin kie­lel­li­nen aikaan­saan­nos tällä saralla on käsite “suvak­ki­ra­sisti”, jota on käy­tetty fb-palstoilla kuvaa­maan suvait­se­vais­ten hen­ki­löi­den maan­mie­hiinsä koh­dis­ta­maa “rasis­mia”. Koh­dis­ta­mi­nen tapah­tuu näi­den suo­men­kieltä uudis­ta­vien myö­hem­pien aiko­jen agrico­lien mukaan näin: Ollaan niin suvait­se­vai­sia maa­han­muut­ta­jia koh­taan, että tul­laan siinä ohessa “rasis­ti­sesti” syr­ji­neeksi maan­mies­ten oikeutta har­joit­taa muukalaiskammoaan.

Olisi ter­veel­listä jul­ki­selle kes­kus­te­lulle, jos oikeus­is­tui­mista saa­tai­siin muu­tama ennak­ko­pää­tös verk­ko­si­vuilla esi­te­tyistä tap­pouh­kauk­sista tai vaik­kapa nimeltä mai­nit­tu­jen hen­ki­löi­den tai hei­dän omais­tensa rais­ka­tuiksi tule­mi­sen toi­vo­mi­sista.
Syn­tyisi kou­riin­tun­tuva todiste siitä, ettei sanan­va­paus ole yhtä­kuin oikeus uhkailla kans­saih­mi­siä. Sanan vapau­della kun on se toi­nen­kin puoli, jonka nimi on sanan valta.
Tämä valta saat­taa hei­laut­taa häk­kiä sanan­va­pau­della hur­jas­te­le­valle örveltäjälle.

Suvakit ja nuivat

tiistai, lokakuu 27th, 2015

Popu­lis­min nousun myötä Euroo­passa (esim. Unkari, Puola) ja Suo­messa kan­ta­väes­töstä poik­kea­viin koh­dis­tuva viha on voi­mis­tu­nut. Viha-asteikko lie­vim­mästä ran­kim­paan meillä menee suun­nil­leen näin:

MaMu -kriit­ti­set, kan­sal­lis­mie­li­set, rasistit.

Tämän jou­kon lie­peillä hää­rää myös epä­mää­räi­nen joukko natsi- tai fasis­ti­tun­nuk­sissa liik­ku­via, joi­den viha koh­dis­tuu mihin tahansa eri­lai­selta näyttävään.

Viha­liik­kei­den stra­te­gia on aina ollut yksin­ker­tai­nen: Demo­ni­soi­daan kohde ja teh­dään itsestä uhri. Näin on tehty Natsi-Saksassa, Afri­kan etni­sissä puh­dis­tuk­sissa, ser­bien bos­niak­kien jouk­ko­mur­hassa Srebre­nicassa, näin teki­vät jen­kit Ira­kissa ja Puti­nin “vih­reät soti­laat” Ukrai­nassa. Demo­ni­soin­nissa ei kaih­deta mitään kei­noja. Vihol­li­sen voi­daan väit­tää “sil­po­van ja syö­vän lap­sia, rais­kaa­van, kidut­ta­van” jne. Vihol­li­sesta teh­dään epäih­mi­nen ja sitä kautta kiel­le­tään vihol­li­sen oikeus olla olemassa.

Itsensä uhriut­ta­mi­sessa “me” ase­te­taan noi­den demo­nis­ten aikei­den koh­teeksi. Näin vara­taan itselle oikeus “puo­lus­tau­tua” etu­kä­teen väi­tet­tyä uhkaa vas­taan ja  sal­li­taan myös äärim­mäi­set kei­not. Vihol­li­sen eli­mi­noin­tia pide­tään pal­ve­luk­sena ihmiskunnalle.

Suuri osa suo­ma­lai­sista seu­raa meneil­lään ole­vaa mamu­kes­kus­te­lua melko kiih­kot­to­masti. Ääri­lai­doilla sit­ten kipi­nöi sen­kin edestä. Sel­keän rasis­ti­sia tun­nus­merk­kejä sisäl­tävä suo­ma­lai­nen mamu­kriit­ti­nen ääri­laita haluaa demo­ni­soida jopa tuon pas­sii­vi­sen enem­mis­tön nimit­te­le­mällä “suva­keiksi”. Ilmaisu on sano­jen “suvait­se­vai­nen” ja “vajaa­ä­lyi­nen” yhdis­telmä ja siis erit­täin hal­ven­tava. Ja nimit­te­lyn syyksi siis riit­tää se, ettei pidä maa­han­muut­toa­siaa maa­il­man tärkeimpänä.

Ja kai­ken tuon eri mieltä ole­vien tai pas­sii­vis­ten hal­ven­ta­mi­sen ohella tämä “rajat­kiinni” -porukka yrit­tää vielä epä­toi­voi­sesti tehdä itses­tään uhria: Meiltä vie­dään työ­pai­kat, asun­not ja nai­set, meiltä  lop­puu lei­pä­jo­noista kan­ta­väes­töltä ruoka, mamut tyh­jen­tä­vät meiltä oikeilta suo­ma­lai­silta sos­su­ra­hat. Isis tulee ja tappaa!

Jäitä hat­tuun siellä ja jäitä hat­tuun täällä. Jos kes­kus­telu menee rai­voa­mi­seksi, missä vahva usko on tut­kit­tuja todis­teita pitä­vämpi argu­mentti, ollaan joron jäl­jillä. Eri mieltä ole­via ja hei­dän vaa­ti­muk­si­aan uskot­ta­vista perus­te­luista tulee sietää.

Ellei sii­hen kyetä, ei olla pät­kää­kään kou­luja räjäyt­te­le­viä, hap­po­hyök­käyk­siä teke­viä ter­ro­ris­teja eikä  pik­ku­poi­kia armei­joi­hinsa ryös­te­le­viä “juma­lan soti­laita” parempia.