Aihearkisto: Ulkomaat

Trumpista tuli rampa ankka

Pre­si­dentti Donald Trum­pin esiin­ty­mi­nen Hel­sin­gin tie­do­tus­ti­lai­suu­dessa 16.7 aloitti hänen läh­tö­las­ken­tansa. Mikäli hänen sal­li­taan jat­kaa, on hän lop­pu­kau­tensa ns. ”rampa ankka”. Yhdys­val­to­jen puo­lus­tus­dokt­riini on toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen läh­te­nyt siitä, että sen pää­vi­hol­li­nen on Neu­vos­to­liitto, nyt­tem­min Venäjä. Nyt pre­si­dentti Trump tuli koko maa­il­man … Lue lop­puun

Kategoriat: Ulkomaat | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Pohjois-Afrikka - Euroopan Meksiko!

Pohjois-Amerikan Mek­si­kosta Yhdys­val­toi­hin tule­vat lait­to­mat maa­ha­muut­ta­jat ovat uhreja kah­della tavalla: Uuden koti­maan har­maalla alu­eella toi­mi­vat yri­tyk­set ovat tyy­ty­väi­siä edul­li­sesta ja nöy­rästä työ­voi­masta samaan aikaan, kun trump­pi­lai­nen popu­lismi syyt­tää heitä mil­loin mis­tä­kin ja uhkai­lee raja­muu­rilla. Euroop­paan on kehit­ty­nyt vas­taava tilanne: Pohjois-Afrikasta … Lue lop­puun

Kategoriat: Ulkomaat | Avainsanoina | Jätä kommentti

Tummaihoinen afroälykkö vs. valkoihoinen jenkkityperys

USA:n pre­si­dentti Barack Obama on edel­tä­jis­tään poi­ke­ten otta­nut aktii­vi­sesti kan­taa meneil­lään ole­van vaa­li­kam­pan­jan ehdok­kai­den puhei­siin. Osaksi voi olla kyse siitä, että hän haluaa edis­tää oman puo­lu­eensa ehdok­kaan menes­ty­mistä vaa­lissa. Pääl­lim­mäi­seksi vai­ku­tel­maksi Oba­man Trumph’iin liit­ty­vissä kom­men­teissa jää kui­ten­kin tunne, että pre­si­den­tille … Lue lop­puun

Kategoriat: Ulkomaat | Jätä kommentti

Lapsisotilaat USA:n armeijan halpatyövoimana

Yle1 esitti eilen 13.10 doku­men­tin “Lap­si­so­ti­lai­den uusi sota”. Vaikka olen super­val­to­jen toi­min­taa seu­ra­tes­sani tul­lut melko kyy­ni­seksi, onnis­tui ohjelma silti jär­kyt­tä­mään. Se käsit­teli USA:n lisään­ty­vää yksi­tyi­sar­mei­joi­den käyt­töä rajo­jensa ulko­puo­li­sissa konflik­teissa. Jois­sa­kin tapauk­sissa liit­to­val­tion oma armeija saat­taa edus­taa vai vii­des­osaa koko käy­tössä … Lue lop­puun

Kategoriat: Media, Ulkomaat | Jätä kommentti

Ei tehdä uhreista syyllisiä!

Mänt­sä­lässä on sekä pai­kal­lis­leh­dessä että verk­ko­kes­kus­te­luissa ollut useita hyviä poh­din­toja liit­tyen val­tuus­tossa 25.4 teh­tä­vään pää­tök­seen tur­va­pai­kan saa­nei­den pako­lais­ten sijoit­ta­mi­sesta Mänt­sä­lään. Kes­kus­te­luissa on usein esiin­ty­nyt kysy­myk­siä syyl­li­syy­destä ja vas­tuusta. Kenen syy pako­lai­suus on? Kenelle kuu­luu vas­tuu? Missä mää­rin vas­tuu kuu­luu suo­ma­lai­sille … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotimaa, Ulkomaat | Jätä kommentti

Maanosan kokoinen ongelma

EU-maissa hyris­tään tyy­ty­väi­syy­destä sen suh­teen, miten hyvin Venäjä -pakot­teet pure­vat. Tämä on itse­pe­tosta sikäli, että vasta ruplan kurs­sin hei­ken­ty­mi­nen öljy­alen takia on vai­kut­ta­nut Venä­jän talou­teen ja EU -pakot­teil­le­kin on syn­ty­nyt tehoa. Raa­ka­öl­jyn hin­nan pitä­mi­sessä alhaalla EU:lla ei ole osaa ei arpaa. … Lue lop­puun

Kategoriat: Tajunnanvirtaa..., Talous, Ulkomaat | Avainsanoina , , , , , , , | Jätä kommentti

Terrorismin lyhyt oppimäärä: Natsit - Baader-Meinhof - ISIS

Noin 50 vuotta sit­ten, pari vuo­si­kym­mentä nat­si­ter­ro­ris­mista sel­viy­ty­mi­sen jäl­keen, län­si­mai­sen demo­kra­tian haas­ta­jana näh­tiin soti­laal­li­sesti vahva Neu­vos­to­liitto. Se edusti ns. Itä­blok­kia,  jonka aseel­li­sena frak­tiona Euroo­passa toimi ns. Baader-Meinhof -ryhmä. USA oli jo tuol­loin talou­del­li­sesti erkaan­tu­nut perin­teistä demo­kra­tiaa edus­ta­vasta Euroo­pasta lähes sään­te­le­mät­tö­män … Lue lop­puun

Kategoriat: Tajunnanvirtaa..., Ulkomaat | Jätä kommentti

Ruudinkäryistä turvallisuutta

Ampuma-aseilla teh­dyt jouk­ko­mur­hat ovat yleis­ty­neet eri­tyi­sesti USA:ssa, eikä ennen niin idyl­li­sessä Poh­jo­las­sa­kaan enää olla tur­vassa. Poh­jois­maissa asei­den han­kin­nan ja hal­lus­sa­pi­don kont­rol­loin­tia sen­tään pide­tään edes jos­sa­kin mää­rin hyvänä mal­lina vai­kut­taa asi­aan. Toi­sin on Ame­ri­koissa. Euroop­pa­lai­sen käsi­tys­ky­vyllä varus­te­tun on lähes mah­do­ton ymmär­tää … Lue lop­puun

Kategoriat: Tajunnanvirtaa..., Ulkomaat | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Viikko Pjongjangissa heinäkuussa 1989

Hei­nä­kuussa 1989 sain olla mukana eksoot­ti­sella fes­ta­ri­mat­kalla tuossa mys­ti­sessä Kim Il Sung’in ja hänen jäl­ke­läis­tensä jo pian kol­man­nessa pol­vessa dik­taat­to­rin ottein hal­lit­se­massa maassa. Suo­ma­lai­sia nuo­ria tai­tei­li­joita mat­kalla edus­ti­vat mm. Sie­lun Vel­jet, Peer Gynt sekä lau­laja Kirsi Pou­ta­nen. Matka palasi mie­leeni … Lue lop­puun

Kategoriat: Ulkomaat | Jätä kommentti

Yllättäen ja pyytämättä

USA:n pre­si­dent­tinä puo­li­sen vuotta toi­mi­nut Barack Obama on parasta, mitä Atlan­tin takaa on pit­kään aikaan kuu­lu­nut. Ensim­mäistä ker­taa sit­ten J.F. Ken­ne­dyn maalla on pre­si­dentti, joka herät­tää oman maan kan­sa­lai­sissa oikeu­tet­tua toi­voa inhi­mil­li­sem­mästä poli­tii­kasta ja euroop­pa­lais­ten kes­kuu­dessa pientä toi­veik­kuutta kuun­te­le­vam­masta asen­teesta. … Lue lop­puun

Kategoriat: Ulkomaat | Jätä kommentti