Aihearkisto: Yleinen

Tuoteseloste” myös median tuotteille?

Hel­sin­gin Sano­mien ja Ylen uutis­ten pää­toi­mit­ta­jat Mikael Pen­ti­käi­nen ja Atte Jääs­ke­läi­nen eivät halua sel­vit­tää toi­mit­ta­jiensa puo­lue­kan­toja”, uuti­soi Hesari Esa Mäki­sen laa­ti­massa uuti­sessa uudella Media -pals­tal­laan tänään. Asia liit­tyy EVA:n joh­ta­jan, Matti Apusen tämän­suun­tai­seen ehdo­tuk­seen samassa leh­dessä 10.10.En pitäisi Apusen ideaa … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Yle - mediakentän kummajainenko?

Hel­sin­gin Sano­mat vyö­ryt­tää jäl­leen pää­kir­joi­tuk­ses­saan (090910) “Yleis­ra­dio ahneh­tii liian suurta koro­tusta” täys­lai­dal­li­sen kohti Yleä. Pon­ti­mena on tällä ker­taa Ylen hal­lin­to­neu­vos­ton hyväk­symä 14 euron koro­tus TV -lupa­mak­suun. “Yle on media­ken­tän kum­ma­jai­nen siksi, että sillä on laissa – tosin kovin epä­sel­västi – … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

HS luulottelee olevansa eduskunta

Mediasta käy­te­tään jos­kus nimi­tystä “nel­jäs val­tio­mahti”. Siis edus­kun­nan, val­tio­neu­vos­ton ja oikeus­lai­tok­sen jäl­keen. Asialla on, kuten monilla on, kaksi puolta. Jos­kus media innos­tuu teke­mään “pal­jas­tuk­sia”. Sil­loin koh­teen on oltava median näkö­kul­masta vaa­ra­ton. Yksit­täi­set polii­ti­kot yleensä ovat sellaisia.Tänään (12.3) Hel­sin­gin Sano­mat ker­too … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Obamanvihaajat

TV1 esitti to 28.1 melko puis­tat­ta­van ohjel­man USA:n ensim­mäi­sen väril­li­sen pre­si­den­tin herät­tä­mistä reak­tioista. Barack Obama on hal­lin­nut maata nyt lähes tasan vuoden.“No nig­ger should rule a white man” sanoi Klu Klux Kla­nin edus­taja kame­ralle ennen­kuin hänen edus­ta­mansa ryhmä suo­ritti ritu­aa­linsa, … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Kyllä kansa tietäisi! ...jos siltä kysyttäisiin...

Suo­men ainoa poik­ki­jour­na­lis­ti­nen toi­mit­taja Aarno Lai­ti­nen on teh­nyt sitä, mitä mediassa teh­dään enää vähän: Tut­ki­vaa jour­na­lis­mia! Hänen seu­raava havain­tonsa Ilta­leh­dessä on mer­kit­tävä: “Jos maassa olisi suh­teel­li­sesti las­kien yhtä pal­jon lää­kä­reitä kuin heitä on kan­san­edus­ta­jina, heitä olisi lähes 200000. Sai­raan­hoi­ta­jia olisi … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Demokratiako yliarvostettua?

Jos jokin asia suo­ma­lai­sessa poliit­ti­sessa kes­kus­te­lussa oli­si­kin mah­dol­li­sesti muut­tu­nut vii­mei­sen vuo­si­kym­me­nen aikana, niin Hel­sin­gin Sano­mien ris­ti­retki pre­si­den­tin val­lan siir­tä­mi­seksi pää­mi­nis­te­rille on ja pysyy kuin se eräs gastroa­naa­li­nen jätös Junt­ti­lan tuvan sei­nässä. Jopa Timo Soini (per) ilmoitti muut­ta­neensa miel­tään EU -käsi­tyk­sis­sään. … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Taistelu mediaeuroista tiivistyy

Hel­sin­gin Sano­mat kir­joit­taa pää­kir­joi­tuk­ses­saan 250409 Mika Lin­ti­län joh­ta­man työ­ryh­män Yle -rapor­tista ja aikoo nyt ilmei­sesti käyt­tää koko mas­sii­vi­sen tie­do­tuk­sel­li­sen kapa­si­teet­tinsa työ­ryh­män aja­tus­ten lyt­tää­mi­seen. Sanoma Oy:n pelkkä lii­ke­voitto viime vuo­delta on lähes saman­ko­koi­nen, kun Ylen koko bud­jetti. Mistä siis moi­nen hätä? … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Onko Ylen “julkista palvelua” yksityistettävä?

Sano­ma­leh­tien lii­ton hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja sekä Hel­sin­gin Sano­mia kus­tan­ta­van Hel­sinki News’in toi­mi­tus­joh­taja Mikael Pen­ti­käi­nen haluaisi perus­tet­ta­vaksi Ylen jul­kis­ten pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­seksi rahas­ton (HS 080309), joka jakaisi rahaa myös yksi­tyi­sille toi­mi­joille. Pen­ti­käi­sen “huoli” Ylen nykyi­sen “mah­dol­lis­ta­mis­stra­te­gian” vai­ku­tuk­sista maan media­kent­tään on tuttu hänen aiem­mista … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Yeisradiolle on saatava seinät

Hel­sin­gin Sano­mien pää­toi­mit­taja Janne Virk­ku­nen arvos­te­lee (HS140209 “Yle pul­lis­te­lee omien rajo­jensa ylitse”) Ylen laa­je­ne­mis­pyr­ki­myk­siä ja syyt­tää sitä  “jul­ki­nen pal­velu” -käsit­teen liian väl­jästä tulin­nasta. Kun heti perään seu­raa­vana päi­vänä (150209) pää­kir­joi­tus­si­vulla tar­jo­taan pals­ta­ti­laa Euroo­pan Kus­tan­ta­jien Lii­ton (EPC) puheen­joh­ta­jalle Francisco Pinto Balsemão’lle … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Puuttuuko Suomesta arvojohtajia?

Hesari käsit­te­lee pää­kir­joi­tuk­ses­saan 2.1.2009 pre­si­den­tin uuden­vuo­den puheen poh­jalta joh­ta­juu­den ja arvo­joh­ta­juu­den suh­dettä ylei­sesti ja istu­van pre­si­den­tin koh­dalla eri­tyi­sesti. Lehti kir­joit­taa mm: “Pre­si­den­tin ase­masta ja val­ta­oi­keuk­sista käy­tä­vässä kes­kus­te­lussa ase­te­taan usein vas­tak­kain käsit­teet val­taa käyt­tävä joh­taja ja arvo­joh­taja. Arvo­joh­ta­jasta puhu­taan her­kästi vali­tet­ta­van … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti