Aihearkisto: Yleinen

Kenen leipää syöt, sen ...

Antti Rin­teen hal­li­tus­oh­jel­man jul­kis­ta­mi­sen 6.6.2019 jäl­kei­nen uuti­sointi on tar­jon­nut har­vi­nai­sen otol­li­sen maa­pe­rän maamme media­ta­lo­jen poliit­tis­ten agen­do­jen tut­ki­mi­seen.    Poik­kea­van tästä hal­li­tuk­sesta tekee se, että poliit­ti­sesta lähi­his­to­rias­tamme ei löydy hal­li­tus­ko­koon­pa­noa, johon oli­si­vat kuu­lu­neet molem­mat vasem­mis­to­puo­lu­eet ja vih­reät mutta ei Kokoo­musta. Kokoo­muk­sella … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Goebbelsin oppeja ammentamassa

”Pro­pa­ganda pitää suun­nata mas­soille ja sen tulee olla ­sävyl­tään kan­san­omaista ja vas­tata älyl­li­seltä tasol­taan vastaanotta­jista yksin­ker­tai­sim­pia” Yo.  ohje löy­tyy Adolf Hit­le­rin teok­sesta ”Tais­te­luni”. Perus­suo­ma­lai­sen puo­lu­een EU-vaalikampanja sisäl­tää videoita, joissa tuota ohjetta nou­da­te­taan pil­kun­tar­kasti. Juuri nyt puo­lu­een agi­taat­to­rit koet­ta­vat tun­kea kaik­kiin mah­dol­li­siin … Lue lop­puun

Kategoriat: EU, Kotimaa, Yleinen | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Tieto on valtaa - ja rahaa!

”Tieto on val­taa”, loh­kaisi brit­ti­läi­nen lordi-filosofi Francis Bacon jo lähes 500 vuotta sit­ten, eikä totea­muk­sella siis ole uuti­sar­voa. Arvoa sen sijaan on sillä, kuka tie­toa tuot­taa ja hal­lit­see. Tie­to­verk­koi­hin ladat­tiin inter­ne­tin syn­ty­ai­koina pal­jon odo­tuk­sia, joi­den aja­tel­tiin takaa­van kai­kille pää­syn objek­tii­vi­sen … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Vanhukset veroja kiertävän ansaintalogiikan pelinappuloina

Espe­riCare -tapaus osoit­taa kai­kessa kar­meu­des­saan sen, mihin suun­taan hoi­va­pal­ve­lut Suo­messa on yksi­tyis­tä­mi­sen myötä muut­tu­neet ja mitä kehi­tystä pm Juha Sipi­län hal­li­tuk­sen ajama sosiaali- ja ter­vey­suu­dis­tus tulisi vielä kiih­dyt­tä­mään. Hen­ki­lös­tä­mää­rät on vedetty mini­miin, kik­kail­laan mää­rä­ai­kai­silla sopi­muk­silla, hoi­to­hen­ki­lös­töön las­ke­taan hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen täyt­tä­mi­seksi lähes … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Valehtevat suurvallat

USA:n pre­si­den­tin­vaa­lien 2016 jäl­keen super­val­to­jen vies­tin­tä­kult­tuuri on astu­nut uuteen aika­kau­teen.  Neu­vos­to­lii­ton hajoa­mi­sen jäl­keen nykyi­sen Venä­jän johto on omak­su­nut val­tio­joh­toi­sen vies­tin­tänsä peri­aat­teeksi stra­te­gi­sen valeh­te­lun. Tämä tar­koit­taa sitä, että ulos­päin suun­tau­tu­vaa vies­tin­tää ohjaa vain ja ainoas­taan omat ulko­po­liit­ti­set val­ta­pyr­ki­myk­set, joi­den raa­mei­hin sel­lai­nen … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Pidetäänkö Mäntsälänjokea likaviemärinä?

Mänt­sä­län kun­nan tek­ni­nen lau­ta­kunta on käsi­tel­lyt 27.11.2012 Tenho Vilan­de­rin jät­tä­män kun­ta­lais­aloit­teen Mänt­sä­län­joen tilan paran­ta­mi­sesta niin, että Mänt­sä­län Veden lika­vesi joh­det­tai­siin joen sijasta Vii­kin puh­dis­tus­lai­tok­seen ja sieltä meri­vie­mä­riin. Kan­sa­lais­aloit­teen alle­kir­joitti 208 joen var­rella tai vai­ku­tus­pii­rissä asu­vaa kun­ta­laista. Minä­kin alle­kir­joi­tin tuo aloit­teen. … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Tuoteseloste” myös median tuotteille?

Hel­sin­gin Sano­mien ja Ylen uutis­ten pää­toi­mit­ta­jat Mikael Pen­ti­käi­nen ja Atte Jääs­ke­läi­nen eivät halua sel­vit­tää toi­mit­ta­jiensa puo­lue­kan­toja”, uuti­soi Hesari Esa Mäki­sen laa­ti­massa uuti­sessa uudella Media -pals­tal­laan tänään. Asia liit­tyy EVA:n joh­ta­jan, Matti Apusen tämän­suun­tai­seen ehdo­tuk­seen samassa leh­dessä 10.10.En pitäisi Apusen ideaa … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Yle - mediakentän kummajainenko?

Hel­sin­gin Sano­mat vyö­ryt­tää jäl­leen pää­kir­joi­tuk­ses­saan (090910) “Yleis­ra­dio ahneh­tii liian suurta koro­tusta” täys­lai­dal­li­sen kohti Yleä. Pon­ti­mena on tällä ker­taa Ylen hal­lin­to­neu­vos­ton hyväk­symä 14 euron koro­tus TV -lupa­mak­suun. “Yle on media­ken­tän kum­ma­jai­nen siksi, että sillä on laissa – tosin kovin epä­sel­västi – … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

HS luulottelee olevansa eduskunta

Mediasta käy­te­tään jos­kus nimi­tystä “nel­jäs val­tio­mahti”. Siis edus­kun­nan, val­tio­neu­vos­ton ja oikeus­lai­tok­sen jäl­keen. Asialla on, kuten monilla on, kaksi puolta. Jos­kus media innos­tuu teke­mään “pal­jas­tuk­sia”. Sil­loin koh­teen on oltava median näkö­kul­masta vaa­ra­ton. Yksit­täi­set polii­ti­kot yleensä ovat sellaisia.Tänään (12.3) Hel­sin­gin Sano­mat ker­too … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Obamanvihaajat

TV1 esitti to 28.1 melko puis­tat­ta­van ohjel­man USA:n ensim­mäi­sen väril­li­sen pre­si­den­tin herät­tä­mistä reak­tioista. Barack Obama on hal­lin­nut maata nyt lähes tasan vuoden.“No nig­ger should rule a white man” sanoi Klu Klux Kla­nin edus­taja kame­ralle ennen­kuin hänen edus­ta­mansa ryhmä suo­ritti ritu­aa­linsa, … Lue lop­puun

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti