Kirjoittajan arkistot:Reijo Liinamaa

Kristallipalloihin tihrustelijat heräsivät

Paavo Lip­po­sen ehdok­kaaksi ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen se taas alkaa. Saamme seu­rata 5 kk poli­tii­kan toi­mit­ta­jien, kolum­nis­tien, aamu-tv:n soh­va­ses­sioi­den ja kaik­kien tv-kanavien uutis­toi­mi­tus­ten ryy­dit­tä­mää lopu­tonta spe­ku­loin­tia siitä, kuka tul­laan valit­se­maan pre­si­den­tiksi. Ja gal­lup­peja teh­dään vii­kot­tain. Ja niissä tapah­tu­vista, vir­he­mar­gi­naa­liin sisäl­ty­vistä siir­ty­mistä kes­kus­tel­laan … Lue lop­puun

Kategoriat: Media | 3 kommenttia

Elliot Carver = Rubert Murdoch?

Bond -elo­ku­vassa “Huo­mi­nen ei kos­kaan kuole” (Tomor­row Never Dies) elo­ku­va­hahmo, media­mo­guli Elliot  Car­ver ei tyydy Rubert Murdoch’in media­pi­me­riu­min tapaan ainoas­taan sala­kuun­te­le­maan kan­sa­lai­sia. Elo­ku­va­hahmo ryh­tyy aktii­vi­sesti luo­maan konflik­teja uuti­sia saa­dak­seen. Eikä mitä tahansa konflik­teja, vaan val­tioi­den väli­siä sotia. Viime vii­kon tapah­tu­mien … Lue lop­puun

Kategoriat: Tajunnanvirtaa... | Jätä kommentti

Riskinottaja maksaa

Euroo­pan Unio­nin rahoi­tus­krii­sissä rin­ta­ma­lin­jat alka­vat kir­kas­tua. Mark­ki­na­ta­lou­den puo­les­ta­pu­hu­jat ovat entistä äänek­kääm­min arvos­tel­leet vaa­ti­muk­sia sekä sijoit­ta­jien vas­tuut­ta­mi­sesta että Suo­men val­tion­va­rain­mi­nis­te­rin, SDP:n Jutta Urpi­lai­sen Krei­kan lisä­lai­noi­tuk­seen liit­ty­vistä vakuus­vaa­teista. Kun erin­omai­sesti asiaa edis­tä­nyt minis­te­rimme sai 4.7 Brys­se­lissä pide­tyssä kokouk­sessa Suo­men kan­nalle varo­vaista vih­reää … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Jätä kommentti

(Dis)Connecting People...

Otsik­kona on hie­man muun­neltu Nokia klas­si­nen slo­gani. Slo­ga­nissa yhdis­tä­jäksi aja­tel­laan puhe­lin. Miten on, kun kan­sa­lai­nen yrit­tää lähes­tyä jota­kin yri­tystä puhe­li­mitse? Yhdis­ty­mistä tapah­tuu yhä har­vem­min. Yri­tys­ten vies­tin­tä­osas­tot eivät ole sääs­tä­neet aikaa eivätkä rahaa suo­jau­tuak­seen asiak­kai­den puhe­li­mitse tapah­tu­vilta yhtey­den­ot­to­y­ri­tyk­siltä. Kaava menee näin: … Lue lop­puun

Kategoriat: Tajunnanvirtaa... | Jätä kommentti

Vakuusvaatimuksista on todellakin syytä pitää kiinni!

Uutis­ten mukaan vvm Jutta Urpi­lai­nen vakuut­taa, että Suomi pitää kiinni vakuus­vaa­ti­muk­sis­taan Krei­kan tuke­mi­sessa. Hyvä niin, sillä vähempi ei maamme nykyi­sessä poliit­ti­sessa ilmas­tossa eikä sen puo­leen SDP:n vaa­li­kam­pan­join­nin tee­moja aja­tel­len­kaan riitä. Voi­han olla, että edel­li­sen vvm Jyr­kin Katai­sen vuosi sit­ten mai­nos­tama, lip­su­vaksi … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Jätä kommentti

Markkinaliberaalit merihädässä

Poli­tiikka on arvaa­ma­ton olio. Jos­kus sitä ei löydä hake­mal­la­kaan, toi­si­naan sitä taas ei pääse pakoon mil­lään. Edus­kun­ta­vaa­lien veret sei­saut­ta­neen tulok­sen sel­vit­tyä poli­tiikka tuli takai­sin kotiin. Vii­meis­tään nyt on sel­vin­nyt myös se, kenen pro­jekti EU ennen muuta on. Vas­toin EU:n perus­so­pi­muk­sia … Lue lop­puun

Kategoriat: Kotimaa, Talous | Jätä kommentti

Sanomalehti suomalaisen mielenmaiseman muokkaajana

Satun­nai­nen blo­gini vil­kai­sija on saat­ta­nut havaita, ettei syk­syn 2010 aikana juuri uusia kir­joi­tuk­sia ilmes­ty­nyt. Tämä joh­tui siitä, että ilmoit­tau­duin syys­kuussa Turun avoi­men yli­opis­ton media­tut­ki­muk­sen kurs­sille. Opis­kelu on ollut erit­täin kiin­nos­ta­vaa ja myös aikaa vaa­ti­vaa. Koska tämän blo­gini kir­joi­tuk­set myös sivua­vat … Lue lop­puun

Kategoriat: Arkisto | Jätä kommentti

Shit happens”. And flies...

  Hesari yllät­tää 12.2 Juha Sai­nion Mer­kin­töjä -pals­talla kir­joi­tuk­sella “Paska Iskee pot­ku­riin”. Yllät­tä­vää on se, että tämä mark­ki­na­li­be­ra­lis­min nimiin  van­nova lehti sal­lii näin­kin suo­ra­su­kaista mark­ki­na­ta­lou­den pyhyy­den arvos­te­lua sivuil­laan. Tosin se esi­te­tään kir­joit­ta­jan kuvalla varus­te­tussa kolum­nissa, jol­loin juttu menee enem­män kir­joit­ta­jan piik­kiin. Lisäksi Sai­nio … Lue lop­puun

Kategoriat: Talous | Jätä kommentti

Viikko Pjongjangissa heinäkuussa 1989

Hei­nä­kuussa 1989 sain olla mukana eksoot­ti­sella fes­ta­ri­mat­kalla tuossa mys­ti­sessä Kim Il Sung’in ja hänen jäl­ke­läis­tensä jo pian kol­man­nessa pol­vessa dik­taat­to­rin ottein hal­lit­se­massa maassa. Suo­ma­lai­sia nuo­ria tai­tei­li­joita mat­kalla edus­ti­vat mm. Sie­lun Vel­jet, Peer Gynt sekä lau­laja Kirsi Pou­ta­nen. Matka palasi mie­leeni … Lue lop­puun

Kategoriat: Ulkomaat | Jätä kommentti

Veronmaksajat suojaan pankeilta!

Euroo­pan Unio­nissa on jäl­leen menossa revii­ri­tais­telu EU -komis­sion ( =jäsen­mai­den edus­ta­jista, mepeistä koos­tu­van par­la­men­tin hal­li­tus) ja Eurooppa -neu­vos­ton (=jäsen­mai­den hal­li­tus­ten joh­ta­jien yhteis­työ­elin) välillä. Kaava on tuttu. Isot jäsen­maat, Saksa ja Ranska koet­ta­vat yhdessä säi­lyt­tää itsel­lään val­taa, joka EU:n perus­kir­jan mukaan … Lue lop­puun

Kategoriat: Talous | Jätä kommentti