PERSUT RYSÄN PÄÄLTÄ

Jos­ta­kin syystä hei­nä­kuussa 2020 kotinsa ovella pahoin­pi­delty perus­suo­ma­lai­nen eduskunta-avustaja Pekka Kataja antoi pahoin­pi­te­lyn jäl­keen lausun­non, missä kuvaili hak­kaa­ji­aan ”ara­bia­lai­sen näköi­siksi”

Tästä alkoi tapah­tu­ma­sarja, joka läpi­va­laisi Perus­uo­ma­lai­sen puo­lu­een poliit­ti­sen agi­taa­tion val­heel­li­suu­den.

Per­su­meppi Laura Huh­ta­saari kii­rehti tuo­reel­taan kut­su­maan twit­te­rissä tapah­tu­nutta ”rasis­ti­seksi ja poliit­ti­seksi hyök­käyk­seksi”.

Puo­lu­een edus­kun­ta­ryh­män pj Ville Tavio twiit­tasi:
”ulko­maa­lais­taus­tai­nen mies­kak­sikko oli arvaa­matta kotio­velle tul­len ryös­tä­nyt ja pahoin­pi­del­lyt sai­raa­la­kun­toon PS:n Keski-Suomen vaa­li­pääl­likkö Pekka Kata­jan, jonka tie­si­vät perussuomalaiseksi”

Puo­lu­een puheen­joh­taja Jussi Halla-aho ja sih­teeri Simo Grön­roos:
”Yhteen puo­lu­ee­seen koh­dis­tuva jat­kuva demo­ni­sointi ja hys­te­rian liet­so­mi­nen voi­vat joh­taa väki­val­taan ja luoda ilma­pii­riä, jossa kysei­sen puo­lu­een edus­ta­jien koe­taan ole­van lain­suo­jat­to­mia ja vapaata riistaa”

Tämä kaikki siis ennen­kuin teki­jät nyt on nimiä myö­ten pal­jas­tettu, nimet jul­kis­tettu ja todettu sekä supi­suo­ma­lai­siksi että oman puo­lu­een lähi­pii­riin kuu­lu­viksi.

Yksi­kään val­heita suol­ta­nut tai tuo­mioita etu­kä­teen jaka­nut perus­suo­ma­lai­nen ei ole pahoi­tel­lut lausun­to­jaan, anteek­si­pyy­tä­mi­sestä puhumattakaan!

Perus­uo­ma­lai­sella puo­lu­eella on Halla-ahon kau­della ollut yhteyk­sia vii­teen Suo­messa toi­mi­vaan ääri­jär­jes­töön:
Suo­men Sisu, Sol­diers of Odin, Rajat kiinni -liike ja Suomi ensin -liike. (HS 20.9.2016).

Räh­mäl­lään - ja rysän päältä!

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Yleinen | Avainsanoina , , , , , , | Jätä kommentti

Itse itseään tuomitsemassa...

Ex-oikeuskansleri Jaakko Jonkka ottaa keväällä ilmes­ty­neessä kir­jas­saan ”Oikeus­val­tion puo­lesta” kan­taa mm. edus­kun­nassa näh­tyyn oikeus­käy­tön häpeäl­li­seen näy­tök­seen, jossa perus­suo­ma­lai­set kan­san­edus­ta­jat mää­rä­vä­hem­mis­töl­lään esti­vät puo­lue­to­ve­rinsa jou­tu­mi­sen syy­te­har­kin­taan edus­kun­nassa pitä­mänsä ns. vie­ras­laji -puheensa johdosta.

Ylen kir­jasta teke­mässä artik­ke­lissa  Jonkka lausuu mm. näin: ”Minusta on rikos­pro­ses­su­aa­li­sesti luon­non­tonta, että edus­kun­nan suuri sali käy kes­kus­te­lua ja äänes­tää puh­taasti oikeu­del­li­sesta kysy­myk­sestä. Äänes­te­tään siitä, onko perus­teita jat­kaa yksit­täi­sen rikos­asian käsit­te­lyä tuomioistuimessa.”

Väi­tös­tut­kija Olli-Pekka Sal­mi­nen esit­tää blo­gis­saan, että perus­tus­lain §30 voi­tai­siin yksin­ker­tai­sesti vain poistaa.

Itse tekee mieli kysyä myös, että min­kä­hän takia meillä usein käy niin, että mer­kit­tä­vät viran­hal­ti­jat ja poliit­ti­set val­lan­käyt­tä­jät herää­vät osoit­ta­maan yhteis­kun­nassa ole­via kor­jaa­mi­sen tar­peita vasta eläköidyttyään?

Mitä­hän suun­ni­tel­mia  nykyi­sellä oikeus­kans­leri Tuo­mas Pöys­tillä on näi­den asioi­den suhteen?

EDIT: Pöysti ilmaisi varo­vasti kan­nat­ta­vansa minis­te­rei­den ja kan­san­edus­ta­jien muita kan­sa­lai­sia kor­keam­man syy­te­suo­jan purkamista.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Yleinen | Avainsanoina | Jätä kommentti

Someraivon lietsontaa

Kär­sin ilmei­sesti ajoit­tai­sesta maso­kis­mista, koska pää­tin viikko sit­ten työn­tää pääni mehi­läis­pe­sään ja lii­tyin fb-ryhmään ”Perus­suo­ma­lai­nen Suomi”.
Ryh­mässä on 4,5 tuhatta jäsentä. Vas­taa­via ryh­miä on muitakin.

Koke­mus on kar­mai­seva mutta opet­ta­vai­nen. Samaan aikaan kun suuri osa kan­sa­lai­sista kes­kus­te­lee facessa taval­li­sista asioista kan­to­jaan perus­tel­len ja muita kuun­nel­len, on tässä ryh­mässä päällä kroo­ni­nen älä­mölö, huuto, sol­vaa­mi­nen ja valeh­telu. Useim­milla tähän mek­ka­laan osal­lis­tu­villa on koi­ra­pil­lei­hinsä puhal­ta­vilta mie­li­pi­de­joh­ta­jilta peräi­sien ole­vat val­miit vuo­ro­sa­nat, joita kom­ment­tei­hin koe­te­taan par­haan kyvyn mukaan näpy­tellä - vaih­te­le­valla menestyksellä.

Rai­vo­kas hal­li­tus­puo­luei­den hauk­ku­mi­nen, minis­te­rei­den nimit­tely ja väki­val­taan vih­jaa­vat kom­men­tit on arki­päi­vää. Ja kai­ken mekas­tuk­sen poh­jalla muhii ääri­fa­naat­ti­suu­teen vivah­tava vas­tak­kai­na­set­telu ja täy­del­li­nen tosi­asioi­den hal­vek­sunta.

Tämä Trol­li­per­su­jen some­raivo ei ole syn­ty­nyt sat­tu­malta, vaan on puo­lu­eesta joh­de­tun ja masi­noi­dun pro­pa­gan­dan seu­raus. Mal­lia on otettu USA’n trump­pi­lai­suu­desta, missä vas­tak­kai­na­set­telu, avoin valeh­telu, tosi­asioi­den peit­tely ja tör­keä kil­pai­le­vien polii­tik­ko­jen sol­vaus on ainoa strategia.

Tätä tuo­daan nyt Suo­meen ja lujaa.

Se miksi tällä meto­dilla saa­vu­te­taan lähes 20 %:n kan­na­tus­lu­ke­mat joh­tuu yksin­ker­tai­sesti siitä, että muut puo­lu­eet eivät ole halun­neet heit­täy­tyä tähän ver­baa­liin muta­pai­niin, vaan pyr­ki­vät puhu­maan kans­saih­mi­si­ään kunnioittaen.

Kuinka kauan näin voi­daan toi­mia? Osassa perin­tei­siä puo­lueita on näh­tä­vissä jon­kin­lai­nen hil­jai­nen toive, että kyseessä olisi tila­päi­nen häi­riö, joka menee ohi ja poli­tii­kassa palat­tai­siin nor­maa­liin kie­len­käy­töön. 

Ei ole!

Vihan­liet­so­jien tavoit­teena on poliit­ti­sen val­tansa kas­vat­ta­mi­nen. Vielä vuosi pari sit­ten ajat­te­lin, ettei tämä epä-älyllinen mölyä­mi­nen Suo­messa mene läpi, mutta on ollut pakko päi­vit­tää käsi­tyk­siä. 

Kie­len­käy­tön koven­tu­mi­nen on notee­rattu jo kor­keim­massa val­tion­joh­dossa.
Pitäisi olla jo kai­kille sel­vää, että myö­tä­hä­pei­levä kat­seella seu­raa­mi­nen ei enää riitä.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Kotimaa, Politiikka, Yleinen | Avainsanoina , , | 1 kommentti

JOURNALISTISTA ARVOVALINTAVAIKUTTAMISTA YLE-VEROLLA?

En muista aikoi­hin näh­neeni Yle TV1’n uutis­lä­he­tyk­sessa yhtä räi­keää puo­lu­eel­li­suuta kuin Pirjo Auvi­sen haas­tat­te­lema, kokoama ja toi­mit­tama yli 6 minuu­tin pitui­nen oppo­si­tion kriit­tis­ten koro­na­nä­ke­mys­ten esit­tely per­jan­taina 22.5 klo 20.30.
Kaik­kien nel­jän oppo­si­tio­puo­lu­een puheen­joh­ta­jat sai­vat esit­tää perus­te­le­mat­to­mat kri­tiik­kinsä ilman ensim­mäis­tä­kään tar­ken­ta­vaa kysymystä.

Jussi Halla-aho
(Ps) syytti hal­li­tusta ”sokeasta uskosta THL’ään” ja laumaim­mu­ni­teetti -stra­te­gian soveltamisesta.
Liike-Nyt’in pj Har­ki­mon kri­tii­kin vää­rin anne­tusta yri­tys­tuesta toi­mit­taja luki insert­tiin var­muu­den vuoksi ensin itse, ennen­kuin antoi Har­ki­mon sanoa asian toistamiseen.
Pj Pet­teri Orpo (Kok) sai syyt­tää hal­li­tusta ”mil­jar­dien” sum­mit­tai­sesta syy­tä­mi­sestä tukiin, ja pääsi anta­maan moneen ker­taan kuul­lut hyvät neu­vonsa mas­kien käy­tön vah­vasta suo­sit­ta­mi­sesta, alu­eel­lis­ten rajoi­tus­ten käyt­töö­no­tosta, tes­taa­mi­sesta jne.
Sari Essai­jah (Kd) sai todeta hal­li­tuk­sen lin­jan ”sel­keästi muut­tu­neen” (oppo­si­tion kri­tii­kin ansiosta...?) viruk­sen tukah­dut­ta­mi­sen suuntaan.

Ainut­ta­kaan hal­li­tus­puo­luei­den edus­ta­jaa ei haas­ta­teltu!
Eikä edes kri­tii­ki­tön oppo­si­tion edus­ta­jien haas­tat­te­le­mi­nen riit­tä­nyt:
Toi­mit­taja Auvi­sen omat juonto-osuudet ennen, välissä ja ohjel­man jäl­keen edus­ti­vat samaa oppo­si­tiota tuke­vaa avoi­men kriit­tistä agendaa.


Hyvä Yle
, tämä ei enää ole uutis­vä­li­tystä, tämä on Yle-verolla rahoi­tet­tua avointa oppo­si­tio­po­li­ti­koin­tia!
Kai­ken kuk­ku­raksi tämä tapah­tuu tilan­teessa, missä kai­killa mit­ta­reilla mitat­tuna ja kan­sain­vä­li­sesti ver­tail­tuna Suo­men hal­li­tus on hoi­ta­nut pan­de­mian tähän saakka esimerkillisesti.
Jou­tuu kysy­mään, mitä Suo­men nykyi­sessä mediail­mas­tossa oli­si­kaan tapah­tu­nut, jos meillä men­täi­siin län­si­naa­pu­rimme luvuilla!

Kan­nat­taa kuun­nella itse!
 1’16” alkaen https://areena.yle.fi/1-50338598#autoplay=true
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Media, Politiikka | Jätä kommentti

Koska olisi sopiva hetki... ?

Edus­kun­nan oppo­si­tion tilanne on haas­tava. Pää­mi­nis­teri Sanna Marin, hänen hal­li­tuk­sensa sekä tasa­val­lan pre­si­dentti Sauli Nii­nistö naut­ti­vat suo­ma­lais­ten yli­voi­mai­sen enem­mis­tön luot­ta­musta tavasta, millä Korona -krii­siä tähän men­nessä on hoi­dettu.
Luot­ta­mus näkyy myös kannatusmittauksissa.

Oppo­si­tion on nyt kui­ten­kin oltava var­pail­laan tun­nus­tel­lak­seen sopi­vaa het­keä sille, että hal­li­tusta voisi alkaa kor­ven­taa madon­lu­vuilla Koro­nan talous­vai­ku­tuk­sista.
Liian ärhä­kät vaa­ti­muk­set liian pian saat­tai­si­vat luoda oppo­si­tiosta epäem­paat­tista vai­ku­tel­maa.
Mutta tes­ti­pal­loja voi jo varo­vasti viskellä.

Ylen pää­uu­tis­lä­he­tyk­sessä la 4.4 puheen­joh­taja Jussi Halla-aho (PS) esitti, ettei hal­li­tuk­sen lupaa­mia työllisyys- ja ilmas­to­po­liit­ti­sia tavoit­teita pys­tytä uudessa tilan­teessa toteuttamaan.

Pet­teri Orpo (Kok) sanoi talou­den poh­jan koro­nan vuoksi romah­ta­neen, mutta myönsi ettei syn­ty­vän rahoi­tus­va­jeen kor­vaa­mi­seen ole tässä tilan­teessa muuta mah­dol­li­suutta kuin vel­ka­raha. Mutta heti sen jäl­keen tar­vi­taan Orpon mukaan “uudis­tuk­sia työ­mark­ki­noille, jul­ki­seen sek­to­riin, ter­veys­pal­ve­lui­hin ja vero­tuk­seen.”
Orpon perää­mien uudis­tus­ten laa­dusta ei liene epäselvyyksiä.

Poli­tii­kan raa­dol­li­suutta kuvaa se, että kes­kellä sodan­jäl­kei­sen his­to­riamme pahinta krii­siä oppo­si­tio vih­jaa, että yli­työl­lis­te­tyn hal­li­tuk­sen pitäisi ryh­tyä kir­joit­ta­maan uudel­leen hallitusohjelmaa!

Orpon ja Halla-ahon tilan­netta ei tule hel­pot­ta­maan sekään, että huh­ti­kuun aikana jul­kais­ta­vien kan­na­tus­mit­taus­ten suun­nasta jo on saatu hie­man esimakua.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Kotimaa, Politiikka | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Mitä Koronan jälkeen?

Tasa­val­lan pre­si­dentti Sauli Nii­nistö antoi tänään Radio Suo­melle haas­tat­te­lun. Pää­ai­heena oli korona ja siitä sel­viy­ty­mi­nen.
Talous­mies kun on, sivusi pre­si­dentti paitsi koro­naa myös euroja.
Kes­ki­tyn tässä haas­tat­te­lun talousosioon.

Glo­baali vel­kaan­tu­mi­nen pai­suu yhtä nopeasti kuin korona.
Aika­naan korona sam­mah­taa, mutta vel­kaan­tu­mi­nen ei.
Yksi­tyi­sen finans­si­pank­kiklus­te­rin myö­tä­vai­ku­tuk­sella glo­baali vel­kaan­tu­mi­nen on myös kiih­dyt­tä­nyt varal­li­suu­den keskittymistä.

Uusi Suomi:
Vel­kaan­tu­mi­nen on kiih­ty­nyt siitä alkaen, kun val­tio toi­sensa jäl­keen luo­pui kul­ta­kan­nasta, eli kes­kus­pank­kien vel­vol­li­suu­desta pitää hal­lus­saan liik­keelle las­ke­maansa valuut­ta­mää­rää vas­taava kul­ta­va­ranto.
Kun tästä luo­vut­tiin, saa­tet­tiin val­tioi­den kes­kus­pan­keissa pai­nat­taa sete­leitä täy­sin pidäk­keet­tö­mästi ja luoda rahaa omilla päätöksillä.

Pre­si­dentti Nii­nistö kuvaili tätä kehi­tystä EKP:n koh­dalla näin:

”Olen pidem­pään ja nyt eri­tyi­sesti pää­ty­nyt sel­lai­seen joh­to­pää­tök­seen, että finans­sit, raha­maa­ilma on muut­ta­nut koko­naan asen­to­aan. Tar­koi­tan tällä sitä, että EKP luo uutta rahaa omassa tasees­saan ilman että siinä on mitään rea­li­va­kuuk­sia tai takuita takana.
Tällä pelillä on menty 10 vuotta ja nyt se peli sen­kun pai­suu. Toi­vo­taan, että kes­ki­näi­nen luot­ta­mus raha­jär­jes­tel­mään säi­lyy, sil­loin meillä on vain isoja nume­roita, sanoisko näin”

Koro­naa ei tule vähä­tellä.
Mutta kun glo­baali, kau­laansa myö­ten vel­kaan­tu­nut maa­il­man­ta­lous romah­taa val­tioi­den yksi toi­sensa jäl­keen menet­täessä mak­su­ky­kynsä, men­nään syvälle.

Sel­lai­sen kata­stro­fin varalle tulisi olla ole­massa kan­sain­vä­li­set valmiuslait.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: EU, Kotimaa, Talous, Ulkomaat | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

... elefantti demokratian lasikaapissa...

Yhdys­val­tain senaa­tin republi­kaa­ne­nem­mistö vapautti pre­si­dentti Trum­pin vir­ka­ri­kos­syyt­teistä 5.2.2020. Se teki näin siitä huo­li­matta, että todis­teet pre­si­dent­tiä vas­taan oli­vat vas­taan­sa­no­mat­to­mat.
Senaa­tin republi­kaa­nit esti­vät samalla Trum­pin ex-turvallisuusneuvonantaja John Bol­to­nin todis­tuk­sen, joka olisi ollut pre­si­den­tin kan­nalta tuhoisa.
Sanalla sanoen Yhdys­val­tain senaatti pyyhki pöy­tää län­si­mai­sille demo­kra­tioille tun­nuso­mai­seksi väi­te­tyllä val­lan kolmijako-opilla.
Oikeutta yksin­ker­tai­sesti estet­tiin toteutumasta.

Donald Trump kiitti ja on sen jäl­keen toi­mi­nut - jos mah­dol­lista - vielä sel­keäm­min dik­taat­to­rin elkein.
Hän ei epä­röi kom­men­toida vireillä ole­via oikeus­jut­tuja eikä häpeile ker­toa tuo­ma­reille, miten hänen oma ex-neuvonantajansa, “likai­seksi hui­ja­riksi” nimi­tetty  rikok­sista narah­ta­nut Roger Stone tulisi tuo­mita. Kave­ria ei jätetä... .
Jopa pre­si­den­tin oman oikeus­mi­nis­te­rin, Wil­liam Barr’in mitta alkoi täyttyä.


Kun Stone kui­ten­kin tuo­mit­tiin, kii­reh­tii pre­si­dentti heti totea­maan, että “Rober­tin” armah­ta­mi­nen on toden­nä­köistä, koska häntä on koh­deltu “epäreilusti”.

Väis­tä­mä­tön kysy­mys on: Jät­tikö Stone oikeu­dessa ker­to­matta jota­kin Trum­pin kan­nalta ras­kaut­ta­vaa?
Trum­pin lupaus armah­ta­mi­sesta heti tuo­mion jäl­keen saat­toi moti­voida tuo­mit­tua pitä­mään suunsa kiinni.

Mar­ras­kuun 2020 pre­si­den­tin­vaa­lei­hin liit­tyen epäi­lyjä Venä­jän sekaan­tu­mi­sesta vaa­lei­hin on esi­tetty. Edel­li­sissä vaa­leissa 2016 Venä­jän sekaan­tu­mi­nen vaa­lei­hin Trum­pin valin­nan var­mis­ta­mi­seksi todet­tiin sekä CIA:n että FBI:n rapor­teissa.
Nyt Trump on vih­jan­nut Venä­jän ole­van jäl­leen val­mis puut­tu­maan vaa­lei­hin - demo­kraat­tieh­do­kas Ber­nie San­der­sin puolesta!

Ber­nie San­der­sin Was­hing­ton Post’issa jul­kaistu vas­taus on yti­me­käs:
San­ders -vih­jai­lu­jen jäl­keen Trump (2016 vaa­leissa sekaan­tu­mi­sesta hyö­ty­nyt osa­puoli) julis­taa yhdessä Puti­nin (2016 vaa­leissa teki­jäksi osoi­tettu osa­puoli) kanssa, ettei mitään “vai­kut­ta­mis­yri­tyk­siä” ole - ilmei­sesti tar­koit­taen, ettei niitä ole aina­kaan Trum­pin puo­lesta.
Kaksi puk­kia yhtei­sen kol­hoo­sinsa kaalimaalla.

Poh­jois­mai­sesta näkö­kul­masta kat­sot­tuna meno USA’ssa näyt­tää absur­dilta. On pakko olla sitä mieltä, että jen­keillä tällä het­kellä EI OLE sel­laista joh­ta­jaa, jonka he ansaitsevat.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Media, Ulkomaat, Yleinen | Avainsanoina , , , , , , | Jätä kommentti

Li laittoi Jussille jauhot suuhun

Ylen A-talk, 6.2.2020, kes­kus­te­le­massa ope­tus­mi­nis­teri Li Anders­son, val­tio­va­rain­mi­nis­teri Katri Kul­muni, sekä Jussi Halla-aho ja Pet­teri Orpo oppo­si­tiosta.
Orpolle näytti jat­ku­vasti tuot­ta­van vai­keuk­sia pei­tellä hie­man hol­hoa­vaa suh­tau­tu­mis­taan itse­ään nuo­rem­piin nais­mi­nis­te­rei­hin, ja rivien väli­nen intonaatio- ja ele­kieli on aavis­tuk­sen setä­mäistä.
Halla-aho tun­tui ajat­te­le­van, että täs­tä­hän men­nään ihan perus­suo­ri­tuk­sella puhe­le­malla mitä sylki suu­hun tuo. Ja kyl­lä­hän se toi­kin: ”…viher­va­sem­misto edis­tää sel­laista poli­tiik­kaa että maa­seutu muut­tuu asuinkelvottomaksi…”

Tähän Anders­son toteaa yks’kantaan, että ”tuo on suo­raan sanot­tuna pas­ka­pu­hetta, onko mai­nita yhtään esi­merk­kiä sel­lai­sesta…? Ja eihän Jus­silla tie­ten­kään ole. Halla-aho on mediae­siin­ty­mi­ses­sään omak­su­nut rau­hal­li­sen jar­go­nin vaikka sisällä kie­hui­si­kin. Lin suo­ra­pu­hei­suu­desta häm­men­ty­neenä hän het­ken kulut­tua toteaa, että ”…Suo­messa vain alle 10% ener­giasta tuo­te­taan fos­sii­li­silla…”.  Oikea luku on 40%, minkä media seu­raa­vana päi­vänä kor­jaa. Halla-ahon virhe on siis kool­taan 400%.

Suo­ma­lai­set ovat somessa saa­neet muu­ta­man vuo­den aikana tot­tua per­su­re­to­rii­kassa ilmai­sui­hin, joi­hin ver­rat­tuna sana ”pas­ka­pu­hetta” ei yllä edes mar­gi­naa­liin. Oikeus­tuo­miota on ropis­sut ja syy­te­har­kin­nassa on ruuh­kaa. Lin ilmaisu aiheutti per­su­jen taholta tyy­pil­li­sen uhriu­tu­mis­myrs­kyn, joka osoitti oikeaksi sen koke­mus­pe­räi­sen tie­don, että kun viha­pu­hu­jille tar­jo­taan hei­dän omaa lää­ket­tään - huo­mat­ta­vasti lai­men­net­tu­na­kin - niin se lait­taa kuvaan­nol­li­sesti ilmais­tuna ’kou­lu­kiusaa­jan ala­huu­len väpättämään’.

Perus­suo­ma­lai­nen stra­te­gia­han on aina aja­nut kak­silla rat­tailla: Omassa lisä­kan­na­tusta hake­vassa some­re­to­rii­kassa hal­ven­ta­vat ilmai­sut, hen­ki­löön menevä sol­vaus, maa­lit­ta­mi­nen, valeh­telu, ulos­teet ja erit­teet tule­vat PS-tuuteista tasai­sena pöt­könä, kun taas pj Halla-aho on jul­ki­sessa TV-esiintymisessään yrit­tä­nyt yllä­pi­tää kuvaa asial­li­sesti ja sivis­ty­neesti kes­kus­te­le­vasta toh­to­ris­mie­hestä - vaikka sit­ten somessa on hänel­tä­kin kuultu töräytyksiä.

Jou­lu­kussa media rie­mas­tui, kun pää­mi­nis­teri Marin kysyi Kokoo­muk­selta edus­kun­nassa, että ”eikö teitä hävetä”? Nyt puhuu suo­raan minis­teri Anders­son. Aavis­te­len, että yhden puo­lu­een ver­baa­liin mel­las­ta­mi­seen on Suo­messa kyl­läs­tytty siinä mää­rin, että moni ajat­te­lee mie­les­sään: 

’Hyvä että edes joku antaa takai­sin samalla mitalla’.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Kotimaa, Media | Jätä kommentti

Puhun niin totta kun osaan... .


Ylen toi­mit­taja Marja San­nikka oli valin­nut uuden ohjel­ma­sar­jansa aloi­tus­osan tee­maksi - ei enem­pää eikä vähem­pää - kuin totuu­den.
Ohjel­ma­sarja sai run­saasti kana­van sisäistä ennak­ko­puf­fausta ja herätti odo­tuk­sia haas­ta­van aiheensa takia.
Suu­rin osa odo­tuk­sista tuli lunastetuksi.

Siis:
Miksi polii­ti­kot valeh­te­le­vat?
Miksi ihmi­set usko­vat val­heita?
Miksi ihmi­set valeh­te­lun huo­maa­mi­sesta huo­li­matta äänes­tä­vät valeh­te­le­via poliitikkoja?

Noi­hin kes­kei­siin kysy­myk­siin oli vas­taa­massa ex-työministeri Jari Lind­ström, puhe­vies­tin­nän pro­fes­sori Pekka Iso­ta­lus ja psy­ko­lo­gian pro­fes­sori Tapani Riekki.

Pro­fes­sori Iso­ta­lus lis­tasi fak­toja:
* Poli­tii­kassa on valeh­deltu aina, aiem­min sitä vaan kut­sut­tiin pro­pa­gan­daksi.
* Äänes­täjä kan­nat­taa valeh­te­le­vaa polii­tik­koa, jos hän on muu­ten ”hyvä tyyppi”.
* Brexit valeh­del­tiin läpi

Pro­fes­sori Riekki paa­lutti eräitä totuuk­sia val­heista.
* Abso­luut­ti­sia totuuk­sia löy­tyy vain esim. fysii­kasta ja mate­ma­tii­kasta - eikä tiu­kim­man tul­kin­nan mukaan edes niistä.
* Kun men­nään poli­tii­kan alu­eelle, eli huma­nis­ti­sille tie­tee­na­loille, on totuuk­sista puhut­tava pie­nem­millä kir­jai­milla.
* Ja filo­so­fiassa totuus­teo­rioita on jo pitkä lista.

Kiin­nos­tava kysy­mys on tämä: Miksi uskomme valeh­te­le­via poliitikoita?

Riekki esitti psy­ko­lo­giasta tutun vah­vis­tus­vi­nouma -teo­rian: Kuul­les­samme poliit­tista puhetta poi­mimme siitä ole­mas­sao­le­via ennak­ko­kä­si­tyk­siämme tuke­via asioita ja tor­jumme niitä hor­jut­ta­vat asiat.
Vaikka omaa kan­taa tukeva polii­ti­kon argu­men­tointi oli­si­kin hata­raa, olemme val­miit pois­se­lit­tä­mään sen tila­päi­senä, ohi­me­ne­vänä häi­riönä ja totea­maan, että ns. iso kuva on kun­nossa.
Jos sen sijaan kuu­lemme hata­raa argu­men­toin­tia vas­tak­kaista poliit­tista kan­taa edus­ta­valta polii­ti­kolta, tar­tumme hana­kasti argu­men­toin­nin heik­koi­hin kohtiin.

Mil­tä­hän Suomi näyt­täisi, jos jul­ki­sesti saisi ker­toa vain tie­teel­li­sesti todeksi todis­tet­tua puhetta?

* TV-uutiset lyhe­ni­si­vät kym­me­nes­osaan ja aiheet liit­tyi­si­vät urhei­luun, fysiik­kaan, mate­ma­tiik­kaan ja luon­non­tie­tei­siin. Poli­tiik­kaa ja kult­tuu­ria käsi­tel­täi­siin vain aihei­siin liit­ty­vien tie­teel­lis­ten tut­ki­mus­tu­los­ten yhtey­dessä.
* Edus­kun­nassa kaikki puheen­vuo­rot, lakia­loit­teet ja väli­ky­sy­myk­set jne. tulisi tar­kas­taa ennak­koon yhdessä sovi­tun fak­tan­tar­kas­tuk­sen peri­aat­tei­den mukaan.
* Jou­dut­tai­siinko sun­nun­tai­set juma­lan­pal­ve­luk­set lopettamaan?

Voisi tulla melko hil­jaista.
Mitä vain tut­kit­tua totuutta sal­li­vassa yhteis­kun­nassa saisi puhua tai kirjoittaa?

Ohjel­man voit kat­soa tästä.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Media, Yleinen | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Björn Wahlroos siteeraa itseään

Kun Björn Wahl­roos antaa Suo­messa TV-haastattelun, on maamme mark­ki­na­li­be­raali fun­da­ment­ti­loosi räh­mäl­lään, riip­pu­matta siitä mitä hän suus­taan pääs­tää.
Ykkö­saa­mussa 25.1 Nal­lea haas­tat­teli toi­mit­taja Seija Vaa­her­kumpu.
Haas­tat­te­lussa käsi­tel­tiin ajan­koh­taista työ­mark­ki­na­ti­lan­netta lako­nuh­ki­neen, ilmas­ton­muu­tosta ja kapi­ta­lis­min (väi­tet­tyä) krii­siä.
Refe­roin tässä pel­käs­tään viimemainittua.

Useat mer­kit­tä­vät kan­sain­vä­li­sesti tun­nus­te­tut talou­den asian­tun­ti­jat - talous­no­be­listi Joseph Stiglitz etu­ne­nässä - ovat arvioi­neet, että mark­ki­na­ta­lous ei enää kykene suo­riu­tu­maan teh­tä­väs­tään ja että se tar­vit­sisi rese­toin­tia.
Paitsi että glo­baali varal­li­suus kes­kit­tyy kiih­ty­vään tah­tiin, USA:n kor­rup­toi­tu­neessa talou­dessa talous­e­liitti kyke­nee Stiglitzin mukaan yksit­täi­siä polii­tik­koja tai puo­lueita rahoit­ta­malla teet­tä­mään itsel­leen sopi­via lakeja.

Tästä väit­teestä BW kiih­tyy sil­min­näh­den. Hänen mukaansa ”jokai­nen joka tun­tee USA:n poliit­tista jär­jes­tel­mää tie­tää, että se on täy­del­listä ros­ka­pu­hetta”.
Tuo on jopa Wahl­roo­silta usko­ma­ton väite. Silk­ki­han­sik­kain haas­ta­tel­ta­vaansa suh­tau­tuva toi­mit­ta­ja­kin  roh­ke­nee tar­ken­taa ole­van ylei­sesti tie­dossa, että tul­lak­seen vali­tuksi senaat­tiin tai val­koi­seen taloon, on Yhdys­val­loissa ehdok­kaalla oltava mil­joo­nia ja sen lisäksi varak­kaita yri­tys­tu­ki­joita.
Tämän - kuten muut­kin väit­teet - BW kumoaa yli­mie­li­sesti ilman perus­te­luja pel­källä hen­ki­lö­koh­tai­sella mie­li­pi­teel­lään: Ei pidä paik­kaansa!
Jenk­ki­ta­lou­den kor­rup­tion kiel­tä­mi­sessä BW sekoaa lopulta etsi­mään argu­ment­tia näyt­te­lijä Meryl Stree­pin Laundro­mat -elo­ku­van loppurepliikistä!

Vuo­laassa puhe­tul­vassa joh­don­mu­kai­suu­den rip­peet­kin katoa­vat BW:n selit­täessä, että ”siinä missä joku Bill Gates ja Jeff Bezos ovat ansain­neet mil­jar­deja, siinä kii­na­lai­nen talon­poika on ansain­nut tuhan­sia mil­jar­deja”- ja siis ver­tai­lee toi­siinsa yksit­täi­sen län­si­mai­sen mil­jar­döö­rin ja noin 300 mil­joo­nan kii­na­lai­sen talon­po­jan yhteen­las­ket­tuja tuloja ja toteaa perään, että Stigliz ”puhuu pup­pua”.
Brit­ti­lehti Guar­dian arve­lee, että vuonna 2030 1% maa­pal­lon väes­töstä hal­lit­see 2/3 kai­kesta varallisuudesta.

Björn Wahl­roos on eit­tä­mättä mie­len­kiin­toi­nen figuuri Suo­men talous­e­lä­mässä. Hänen vau­rau­tensa alkoi 1990 -luvun pank­ki­krii­sistä, missä hän mit­ta­vissa uudel­leen­jär­jes­te­lyissä pääsi hoi­te­le­maan hor­ju­vien pank­ki­ryh­mien omai­suuk­sien uudel­leen­jär­jes­te­lyjä.
Ja - kuinka olla­kaan - pian hän eteni Pos­ti­pan­kin (->Sampo -> Leo­nia -> Danske Bank), SYP:n ja Kansallis-Osake-Pankin (-> Merita -> Nor­dea) parissa puu­hat­tu­aan Suo­men nykyi­seen har­va­lu­kui­seen mil­jar­döö­ri­sar­jaan.
BW on ollut myös maamme suu­rim­pia veronmaksajia.

Ohjel­man voit kat­soa Aree­nasta.

 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • RSS
Kategoriat: Kotimaa, Talous | Jätä kommentti